Dětmarovice
Oficiální stránky obce
       
ObecZastupitelstvoRada
Výbory a komise
Právní předpisy obce
Veřejné zakázky
 
Úřední deska
Podatelna
Územní plán
 
Základní škola
Zdravotní střediska
Místní knihovna
Historie obce
Geografické údaje
Fotogalerie obce
Mapa
Doprava
Služby
Spolky
Podnikatelé
Záznamy seismického jevuÚtulek pro psy
 

 

 

 

 

           

 

        

Válečné hroby  
  

 
 
 

 
  

Aktuality obce 2014 

 

, zbytků rostlin a listí bude dne  6.7.23 (svátek)  zavřeno.
 

Informace o kvalitě ovzduší         Informace povodí Odry
 - Aktuální přehled dat z automat. stanic              
- Stavy a průtoky na vodních tocích

 - Aktuální stav ovzduší


 


 

SENIOR  TAXI  V  DĚTMAROVICÍCH

OD  1. KVĚTNA  2014

 Obec Dětmarovice nabízí občanům trvale bydlícím na území obce Dětmarovice novou službu Senior taxi v pracovních dnech v době od  700  do  1500 hodin.  

 Senior taxi je určeno pro občany starší 65 let, případně mladší, kteří jsou držiteli průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“, a to na čtyřech základních trasách včetně dopravy zpět.

 •  Dětmarovice – Dětmarovice    
   jedna jízda v jednom směru 15,- Kč 

 •  Dětmarovice – Orlová, zdravotnické zařízení  
   jedna jízda v jednom směru 15,- Kč

 • Dětmarovice – Karviná, zdravotnické zařízení   
  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč

 • Dětmarovice – Bohumín, zdravotnické zařízení   
  jedna jízda v jednom směru 30,- Kč

 Pokud jízdu (jízdy) absolvuje více občanů najednou, platí příslušnou částku každý občan samostatně. Jízda nutného doprovodu občana bude poskytnuta bezplatně. 

V případě, že máte zájem využít službu Senior taxi, musíte si tuto telefonicky objednat nejméně jeden den předem na telefonním čísle 774 424 547 . Pokud bude služba objednána v daný den, budou upřednostněny dřívější objednávky.  

Služba Senior taxi bude provozována za výše uvedených podmínek po dobu šesti měsíců a poté po provedeném vyhodnocení provozu této služby bude rozhodnuto o dalším postupu.

Obecní úřad Dětmarovice
 

 Z důvodu včasné informovanosti našich pojištěnců si Vám dovolujeme zaslat aktuální nabídku příspěvků z fondu prevence, které pro letošní rok připravila Všeobecná zdravotní pojišťovna pro své klienty, občany Vaší obce všech věkových kategorií. 

Prevence, zdravý způsob života a včasná péče je tím nejzákladnějším, co by nemělo být zanedbáno, naopak mělo by být starostí každého z nás.

Rádi bychom vyzvali naše pojištěnce k aktivní účasti ve všech nabízených programech Všeobecné zdravotní pojišťovny a k odpovědnému přístupu k péči o své zdraví. Mrzelo by nás, kdyby pouze nedostatek informací měl být příčinou zanedbávání prevence a péče o své zdraví.

Je však pouze na Vašem zvážení, jakým způsobem námi zaslané informace využijete k informovanosti Vašich občanů.

 V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte telefonicky nebo e-mailem kontaktovat na kterémkoliv klientském pracovišti v rámci Regionální pobočky Ostrava, pobočky pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, seznam poboček naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz

Preventivní prohlídky           Ozdravné pobyty             Benefity


SBĚRNÝ DVŮR BUDE V PROVOZU OD  STŘEDY 19.3.2014   8.00 – 16.00  HODIN

Provoz sběrného dvora

Provozovatel sběrného dvora: Obec Dětmarovice
Provozní doba:

Letní provoz ( od 1.4. do 30.10.)
pondělí   od 8.00   do  18.
00 hodin
středa     od 8.
00   do  18.00 hodin 
sobota    od 8.
00   do  16.00 hodin      

Zimní provoz ( od 1.11. do 31.3.)
Středa  od 8.
00   do  16.00 hodin  
Sobota od 8.
00   do  16.00 hodin    

Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.

1.Sběrný dvůr slouží pro shromažďování těchto druhů odpadů: 

      papír a lepenka
sklo
plasty
biologicky rozložitelný odpad
dřevo
pneumatiky
stavební odpad (staveb. suť maximální množství 1 přívěsný vozík na osobu a den)objemný odpad
elektroodpad  (TV a PC technika, lednice, mikrovlné trouby, mobily, apod.)nebezpečné složky komunálního odpadu  ( oleje, zbytky barev a chemikálií  a jejich obaly, zbytky maziv a olejů a jejich obaly, zbytky spotřební kosmetiky a jejich obaly, autobaterie, monočlánky, zářivky, apod.)

 2.Sběrný dvůr slouží pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Dětmarovice a odpad bude odebrán pouze po předložení občanského průkazu či jiného platného dokladu s vyznačenou adresou, která bude obsluhou zaznamenána. Právnické osoby ani fyzické osoby podnikající nejsou oprávněny tento sběrný dvůr využívat.
 3.Po příjezdu do areálu vyčkejte příchodu pracovníka sběrného dvora, který od vás odpad převezme.
4.Osoba, která odpad odevzdává je povinna vyložit ho na určené místo dle pokynu pověřené osoby.
5.Za odevzdání odpadu se neplatí.
6.Návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád a pokyny pověřených osob provozovatele


4. Společná výzva MŢP a MSK – Společný program na podporu výměny kotlů


INFORMACE O POSTUPU PŘI ZMĚNĚ DRUHU POZEMKU

 ·         VYŽADUJE ZMĚNA DRUHU POZEMKU VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ? 

Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují mimo jiné změny druhu pozemku o výměře do 300 m2. Toto se však nevztahuje na území, kde se prokazatelně nalézají archeologické nálezy, na záměry posuzované z hlediska vlivů na životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných územích. 

Rozhodnutí o změně využití území vyžadují změny druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím.

Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o změně využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to jen v případě, že nebylo pro požadovaný záměr vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Náležitosti veřejnoprávní smlouvy jsou uvedeny v § 78a  zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Územní souhlas postačí v případech změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2.
    ·   
    JAK POŽÁDAT O ZMĚNU DRUHU POZEMKU A KDE?

 Žádost se podává u Obecního úřadu Dětmarovice, stavebního úřadu, Dětmarovice 27, 735 71  Dětmarovice.

 Žádost o územní souhlas se podává:

1.     na předepsaném formuláři „Žádost o územní souhlas“:  formulář

2.      včetně příloh uvedených v části B formuláře:  příloha

3.      včetně příloh uvedených níže (dle § 96 odst. 3 stavebního zákona):  příloha

 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává:

1.      na předepsaném formuláři „Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území“: formulář

2.      včetně příloh uvedených v části B formuláře: příloha

3.      včetně příloh uvedených níže (dle § 86 odst. 2 stavebního zákona): příloha

  ·         ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. příloha


 ·      BUDU PLATIT SPRÁVNÍ POPLATEK ZA VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ?

Správní poplatek se platí na výzvu stavebního úřadu:

za vydání rozhodnutí o změně využití území:          
 -do výměry 5 000 m2 včetně                         1 000,- Kč

 -nad výměru 5 000 m2                                  3 000,- Kč

¨-za vydání územního souhlasu nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy     500,- Kč

 


Policie ČR žádá o spolupráci

Z důvodu velkého nárůstu krádeží v rodinných domech se obracíme na občany s žádostí o zvýšení pozornosti při pohybu cizích osob či vozidel po obci jak v denních, tak v nočních hodinách.

V případě podezření volejte ihned obvodní oddělení policie v Dětmarovicích T: 596 550 144 nebo přímo linku 158.

Děkujeme.
OO PČR Dětmarovice


Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními

institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem


 

[CNW:Counter]

     
 

Počasí na web


Zajímavé odkazy

 

Města a obceÚřad vlády České republiky 
   
ARES

Elektronické formuláře

Pruvodce po Česku


 
 
 
 

 
 
          

      

Archiv

 
 
webmaster: Václav Kyjonka