Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Oznámení o sčítání lidu

15.03.2021

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná
ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději
14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem
do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího
formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech
sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické
účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
www.scitani.cz
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce,
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
www.scitani.cz
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz
1
Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Moravskoslezský kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon
Ostrava 30 Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, 70030, Ostrava 954270030
Ostrava 33 Hlavní třída 678/118, Poruba, 70800, Ostrava 954270033
Ostrava 34 náměstí Družby 1215/2, Poruba, 70800, Ostrava 954270034
Ostrava 36 Sjízdná 5554/2, Třebovice, 72200, Ostrava 954270036
Ostrava 37 náměstí Antonie Bejdové 1808/7, Poruba, 70800, Ostrava 954270037
Ostrava 39 Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava 954270039
Ostrava 42 Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava 954270042
Ostrava 43 Výškovická 3075/118b, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270043
Ostrava 44 Výškovická 3085/2, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270044
Ostrava 46 Horní 1492/55, Hrabůvka, 70030, Ostrava 954270046
Ostrava 47 Výškovická 714/170, Výškovice, 70030, Ostrava 954270047
Ostrava 48 Rudná 3114/114, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270048
Ostrava 1 Poštovní 1368/20, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava 954270100
Ostrava 2 Wattova 1046/19, Přívoz, 70200, Ostrava 954270200
Ostrava 3 Šalounova 778/18, Vítkovice, 70300, Ostrava 954270300
Ostrava 4 Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, 70030, Ostrava 954270400
Ostrava 5 Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava 954270500
Ostrava 8 Čkalovova 713/47, Poruba, 70800, Ostrava 954270800
Ostrava 9 Mariánské náměstí 1041/3, Mariánské Hory, 70900, Ostrava 954270900
Ostrava 10
náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava, 71000, Ostrava
954271000
Ostrava 12 U Kapličky 117/4, Muglinov, 71200, Ostrava 954271200
Ostrava 13 Vrbická 211/127, Heřmanice, 71300, Ostrava 954271300
Ostrava 16 Vrchlického 288/6, Radvanice, 71600, Ostrava 954271600
Ostrava 19 Frýdecká 28/426, Kunčice, 71900, Ostrava 954271900
Ostrava 21 Peterkova 79/5, Svinov, 72100, Ostrava 954272100
Ostrava 24 Blanická 1068/187, Stará Bělá, 72400, Ostrava 954272400
Ostrava 29 Hlučínská 135, Petřkovice, 72529, Ostrava 954272529
Karviná 1 Masarykovo nám. 3/2, Fryštát, 73301, Karviná 954273301
Karviná 8 Slovenská 2868/33a, Hranice, 73301, Karviná 954273306
Karviná 9 tř. 17. listopadu 883/2a, Ráj, 73401, Karviná 954273573
Karviná 61 tř. Osvobození 1637/37, Nové Město, 73506, Karviná 954273309
Karviná 4 tř. Těreškovové 2233/28, Mizerov, 73401, Karviná 954273401
Karviná 6 nám. Budovatelů 1402/18, Nové Město, 73506, Karviná 954273506
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz 2
Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon
Orlová 4 Osvobození 796, Lutyně, 73514, Orlová 731134834
Orlová 6 F. S. Tůmy 1200, Lutyně, 73514, Orlová 954273516
Rychvald Mírová 1537, 73532, Rychvald 954273532
Horní Suchá Těrlická 936/14, 73535, Horní Suchá 954273535
Petřvald u Karviné Gen. Svobody 929, 73541, Petřvald 954273541
Těrlicko Školní 422/1, Horní Těrlicko, 73542, Těrlicko 954273542
Dolní Lutyně Koperníkova 666, 73553, Dolní Lutyně 954273553
Dětmarovice č.p. 320, 73571, Dětmarovice 954273571
Petrovice u Karviné č.p. 374, 73572, Petrovice u Karviné 954273572
Bohumín 1 Ad. Mickiewicze 67, Nový Bohumín, 73581, Bohumín 954273581
Bohumín 6 Nerudova 1156, Nový Bohumín, 73581, Bohumín 954273583
Havířov 1 Dlouhá třída 464/7a, Město, 73601, Havířov 954273601
Havířov 3 Anglická 1198/13a, Šumbark, 73601, Havířov 954273603
Havířov 4 Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 73564, Havířov 954273564
Havířov 11 Hlavní třída 46/32, Město, 73601, Havířov 954273605
Havířov 21 Dlouhá třída 1228/44c, Podlesí, 73601, Havířov 954273608
Havířov 7 Generála Svobody 268/17, Šumbark, 73601, Havířov 954273609
Český Těšín 1 Nádražní 1166/2a, 73701, Český Těšín 954273701
Český Těšín 7 Kysucká 1829/14, 73701, Český Těšín 954273707
Frýdek-Místek 1 Sadová 2379, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek 954273801
Frýdek-Místek 12 Antonínovo náměstí 92, Místek, 73801, Frýdek-Místek 954273802
Frýdek-Místek 13 Heydukova 3436, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek 954273803
Frýdek-Místek 14 1. máje 155, Místek, 73801, Frýdek-Místek 954273804
Frýdlant nad Ostravicí Poštovní 310, Frýdlant, 73911, Frýdlant nad Ostravicí 954273911
Čeladná č.p. 643, 73912, Čeladná 954273912
Ostravice č.p. 603, 73914, Ostravice 954273914
Bolatice Hlučínská 685/4, 74723, Bolatice 954274723
Paskov Nádražní 700, 73921, Paskov 954273921
Vratimov 1 Frýdecká 853/57, 73932, Vratimov 954273932
Šenov u Ostravy Radniční náměstí 300, 73934, Šenov 954273934
Brušperk Kostelní 48, 73944, Brušperk 954273944
Dobrá č.p. 230, 73951, Dobrá 954273951
Třinec 1 Poštovní 207, Staré Město, 73961, Třinec 954273961
Třinec 3 Jablunkovská 406, Lyžbice, 73961, Třinec 954273963
Třinec 8 Frýdecká 77, Staré Město, 73961, Třinec 954273964
Jablunkov Bukovecká 106, 73991, Jablunkov 954273991
Bystřice nad Olší č.p. 324, 73995, Bystřice 954273995
Nový Jičín 1 K Nemocnici 206/11, 74101, Nový Jičín 954274101
Studénka 3 Sjednocení 763, Butovice, 74213, Studénka 954274213
Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 74221, Kopřivnice 954274221
Odry Radniční 93/12, 74235, Odry 954371593
Fulnek 1 nám. Komenského 16, 74245, Fulnek 954274245
Příbor Jičínská 240, 74258, Příbor 954274258
Klimkovice Náměstí 31, 74283, Klimkovice 954274283
Bílovec 1 Městský kopec 1138/3, 74301, Bílovec 954274301
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz 3