Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce

29.04.2021

1.   Zaměstnavatel: obec Dětmarovice, Dětmarovice čp. 27

 2.   Druh práce:   referent ve věci archivní služby, administrativní pracovník, asistent

3.  Charakteristika vykonávané práce: 

Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u orgánu samosprávy (obce) a státní správy (obecního úřadu), komplexní zajišťování předarchivní péče o dokumenty, řešení administrativy dotací a darů, zajišťování zástupu pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti,  kvalifikovaný zástup výkonu matriční agendy obce

4.Místo výkonu práce: obec Dětmarovice

5.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-       státní občan ČR,  případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR,

-       věk min. 18 let;

-       způsobilost k právním úkonům,

-       bezúhonnost dle § 4 odst. 2) zák. č. 312/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-       ovládání jednacího jazyka

6.Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-       dosažené vzdělání – minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou - veřejná správa nebo ekonomika,

-       znalost zák. č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

-       praxe ve veřejné správě  výhodou,

-       velmi dobrá  znalost práce na PC,

-       zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti,

-       řidičské oprávnění skupiny „B“

7.Platová třída: 8. platová třída (dle nařízení  vlády čís. 341/2017 Sb., o platových   poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů), možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 8.Přihláška musí obsahovat:

-       jméno, příjmení, titul uchazeče,

-       datum a místo narození uchazeče,

-       státní příslušnost uchazeče,

-       místo trvalého pobytu uchazeče (včetně uvedení čísla telefonu či mobilu, popř. e-mail),

-       číslo OP nebo dokladů o povolení k pobytu na území ČR,

-       datum a podpis uchazeče

9.K přihlášce se připojí tyto doklady:

-       profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech a o dosavadních zaměstnáních,

-       úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

-       výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce

10.Předpokládaný nástup: 01.06.2021, nebo dle dohody

       Doba uzavření pracovního poměru: na dobu neurčitou

 

11. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

      Místo podání přihlášky. : Obecní  úřad  Dětmarovice, 735 71 Dětmarovice 27     

                                              

       Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo poštou;

    

       Lhůta pro doručení přihláškydo 14.05.2021

                                                     

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do řízení o výběru zaměstnance zařazeny.

V Dětmarovicích  dne 29.04.2021

 

Bc. Šárka Kepenyesová v. r.

tajemnice Obecního úřadu Dětmarovice