Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce

17.03.2023

OBEC DĚTMAROVICE
735 71 Dětmarovice čp. 27
Veřejná výzva
k přihlášení zájemců na obsazení funkce
zaměstnance – referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy
(dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

1. Zaměstnavatel: obec Dětmarovice

2. Druh práce: referent státní správy a samosprávy na úseku majetkové správy a úseku dopravy

3. Charakteristika vykonávané práce: Zajišťování správy majetku obce (pozemky, komunikace), zajišťování zimní údržby komunikací, vypracování vyjádření k majetkovým záležitostem, zajišťování odborné agendy na úseku dopravy a místních komunikací v obci (silniční správní úřad)

4. Místo výkonu práce: obec Dětmarovice

5. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státním občan ČR, případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR,
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka
- splňování dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem

6. Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- kvalifikační předpoklad vzdělání – vysokoškolské, středoškolské s maturitou
- velmi dobrá znalost práce na PC
- znalost zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a odolnost v zátěžových situacích
- praxe ve veřejné správě a zkouška odborné způsobilosti výhodou
- řidičské oprávnění skupiny „B“

7. Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

8. Přihláška musí obsahovat:
- označení výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
-číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu na území ČR;
-telefonní spojení
-datum a podpis uchazeče;

9.K přihlášce se připojí tyto doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních aoodborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
-úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
-výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
-podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

10.Předpokládaný nástup: 01.09.2023 nebo dle dohody
Doba uzavření pracovního poměru: na dobu neurčitou

11.Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
Místo podání přihlášky: Obecní úřad Dětmarovice, 735 71 Dětmarovice

Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně v podatelně nebo poštou

Lhůta pro podání přihlášky: do 28.04.2023 do 10.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do řízení o výběru zaměstnance zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve veřejné výzvě vznikly.

V Dětmarovicích dne 15.03.2023
Bc. Šárka Kepenyesová
tajemnice Obecního úřadu Dětmarovice v. r.