Obec Dětmarovice

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci

ing. Ladislav Rosman

10.10.2017

Jak se pokračuje s novou splaškovou kanalizací.

 ( Reakce na dotazy občanů)

 

Dovolte mi stručně komentovat současný stav výstavby nové kanalizační sítě v obci.

Ve středu obce je vybudována páteřní síť potrubí kanalizace ZŠ + Šlog, 1. a 2. etapa, ta je vyzkoušena tlakovou zkouškou a zároveň proběhla několikadenní zkouška provozování nové ČOV. V současné době probíhá umísťování přečerpávacích stanic u RD pro oblasti s tlakovým systémem a čekáme na hromadný územní souhlas pro připojování jednotlivých objektů na systém, přičemž jako první budou připojeny objekty ZŠ, hasičská zbrojnice a budova SK . Tyto objekty a snad ještě i další gravitační úseky budou připojeny dle harmonogramu do konce r. 2017, ostatní pak v průběhu r. 2018.

Zahájena byla stavba kanalizace Koukolná, přičemž do konce r. 2017 má být postavena ČOV. Dále se zde bude pokračovat na jaře 2018, a to výkopy na trasách páteřního potrubí, převážně v komunikacích. Podobně jako u již ukončené stavební části ve středu obce, i zde bude obec a realizační firma hledat optimum řešení pro občany zejména pro možnosti parkování a dojezdu. Pro realizaci hlavních tras je dle harmonogramu celý rok 2018, přičemž etapa připojování objektů na nový systém je plánována do konce r. 2019.

Pro etapu připojování v Koukolné jsou pro občany obecně v platnosti všechny postupy, které jsme již sdělili dříve, tj. dokumentace připojení v režii obce, revize zařízení elektro v režii obce a samozřejmě přečerpávací stanice na náklady obce. Občan si provede výkop a napojení svým potrubím na systém od RD  ke stanici, přičemž obdrží od obce finanční podporu 10.000,- Kč na jedno připojení jednoho objektu. Pro výkopové práce má obec vybrány dvě firmy, které lidem tuto práci na objednání zrealizují.

Třetí etapa zahrnující oblast „od Mrazíka“ po Dělnický dům, včetně oblastí na výše položených svahových plochách obce je projektována a s občany jsou postupně  realizovány smluvní vztahy pro základní trasy potrubí a napojení. U této etapy předpokládáme stavební povolení dle harmonogramu v průběhu roku 2018.

Čtvrtou etapu od Dělnického domu až po DPS č.p. 670 ( u nadjezdu) zatím jen „nosíme v hlavě“ a celkově máme s moderní kanalizací práci v obci tak na 10 let. O postupu budete dále informováni.

 

 

 Říjen 2017, ing. Ladislav Rosman