Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

STRATEGIE ROZVOJE OBCE

ing. Ladislav Rosman

10.07.2018

ZÁSADY ( STRATEGIE) ROZVOJE OBCE OD R. 2010 A DÁLE PO ROCE 2018.

             ( Rekapitulace dosavadního rozvoje obce s návrhem dalšího postupu )

 

                           Uvedeno po projednání v radě obce v červenci 2018

 

Rozvoj obce se řídí jednoznačnými praktickými výhledovými plány rozvoje, které jsou již několikrát aktualizovány dle potřeby. V zásadě je ale držen „v kostce“ následující postup, který je schvalován věcně v zastupitelstvu obce. Přijatou filosofii navrhujeme po roce 2018 udržet i nadále a před jejím schválením pro další období dáváme za vedení obce tento text - shrnutí k diskusi :

 

Pozn.: Oficiální STRATEGICKÝ PLÁN OBCE z r. 2006 byl již od r. 2010 bez praktické 

           možnosti využití a jeho závěry vedou převážně k další stagnaci rozvoje obce. Závěry

           byly postaveny jen na vyjádřeních 127(3,5%) respondentů z počtu obyvatelstva 3.787.

 

Oblast charakteru obce :

 

Územní plán je postaven velmi vstřícně žadatelům o stavbu rodinných domů. Přesah zastavitelné plochy obce je dnes dle KÚ MSK cca 250 %- tní. Každý rok se kolauduje více než 10 domů a evidentní je například i narůstající problém s odvedením vod, zasakováním odpadní vody, apod. Zástavba stále více omezuje volné plochy a biokoridory. Obyvatel kontinuálně přibývá, což mj. generuje potřebu i nových prostor pro školáky a předškoláky.

Vedení obce přijalo filozofii udržení charakteru vesnice, využití stávajících zastavitelných ploch dle ÚP, ale s postupným omezením dalších požadavků na stavby v místech kde jsou plochy jiné než zastavitelné.

 

 

Oblast odkanalizování splaškových a dešťových vod :

 

Od roku 2010 je pracováno na reálné koncepci moderní kanalizace v celé obci, a to ve čtyřech hlavních etapách, přičemž další etapy se týkají již okrajových částí obce a jsou svým rozsahem menší. Obec má časový a technicky věcný plán stavby kanalizace a celá výstavba v obci by měla být ukončena v roce 2028. Musí být však udrženo rychlé tempo přípravy projektů a vlastní výstavby,viz Výhledový plán rozvoje obce po r. 2018. Riziko vidíme v oblasti kvality projekčních kanceláří, jejichž práce bývá s chybami a s časovými skluzy.

Důkladněji bude posuzováno zasakování na stavebních pozemcích s cílem minimalizovat působení případných negativních následků.

 

 

Oblast podpory obyvatelstva :

 

 

Činnost vedení obce směřuje k tomu, aby bydlení v obci bylo pro všechny skupiny obyvatelstva komfortní a příjemné. K tomu jsou směřovány např. Veřejné vyhlášky a jiné dokumenty. Zvláštní podporu má oblast práce s dětmi a jejich příprava pro život. Podporována finančně i jinak jsou školská zařízení a určitý nadstandard bude udržen i dále.

Vedení obce podporuje moderní formy výuky, investuje se do moderní techniky a podporu mají i technické obory.  Tento trend bude držen kontinuálně i po roce 2018.

Výraznější podporu mají občané nad 65 let věku, dále se bude držet služba senior taxi, podpora ozdravných pobytů v nadstandardu, organizace zájezdů, apod. Péči o seniory bude obec dále rozvíjet i ve vazbě na připravovanou velkou investici Domova pro seniory.

Bude dále udržena podpora mladých rodin, např. při aktu vítání občánků, apod.

Bude udržena podpora v oblasti třídění odpadů, kde bude udržen způsob platby na dům, č.p.

Bude udržena podpora občanů aktivně řešících místní problémy například v odvodnění ploch, v dopravě , apod.

 

Škola :

 

Preferovaná oblast s výraznou podporou obce. Do budoucna se předpokládá další propracování oblasti jazykové přípravy, další preference přírodovědných oborů a technické výuky v moderním pojetí základní školy. Zavádění moderní techniky. Bude připraven projekt rozšíření počtu učeben se zaměřením na další specializace výuky i s ohledem na očekávané nárůsty počtu žáků. Bude promyšlen způsob motivace technicky nadaných žáků.

 

 

Oblast oprav a investic :

 

a)     Opravy:

V obci je průběžně opravován a udržován veškerý majetek, bude dále dbáno na rychlý a cílevědomý postup oprav vedoucí ke zkrášlení obce a ke zlepšení života v obci. Udržíme aktivní vyhledávání potřeb oprav a rychlou nápravu.

 

b)     Investice :

Trend investic z předchozího období bude udržen s cílem dalšího zvelebení obce a zlepšování života v obci. Jednotlivé plánované položky pro období do r. 2022/25 jsou ve výhledových plánech rozvoje obce, které se dle potřeby aktualizují. Součástí investic bude nadále i oblast zlepšování stavu komunikací v obci.

Plánované velké investiční stavby v dalších deseti letech:

-        Splašková kanalizace ( viz výše )

-        Domov pro seniory ( 2018-2020)

-        Sportovní hala ( 2023-2024)

 

 

Oblast práce s odpady, oblast zeleně a životního prostředí :

 

Stávající zavedený systém třídění odpadu bude dále rozvíjen ke zlepšení množství a objemů třídění. Dále zlepšíme údržbu travnatých ploch v obci včetně tlaku na privátní pozemky a jejich udržování.

 

 

Oblast majetku obce a jeho rozšiřování :

 

 

Trvalým zájmem obce jsou a budou dále výkupy pozemků pod komunikacemi v obci tak, aby bylo možno investovat obecní prostředky do jejich zvelebení.

V zájmu obce je nákup pozemků pro plánované realizace  staveb ke zvelebení obce a ke zlepšení života v obci.

V zájmu obce budou dle aktuálního stavu i případné nákupy objektů k jednoznačnému využití ve prospěch občanů.

 

Oblast spolkové a zájmové činnosti :

 

Bude udržena stávající podpora obce směřující ke spolkové činnosti, která je hodnocena velmi pozitivně.

 

Oblast kultury a kvality životního prostředí, rekreace :

 

Bude nadále udržována a rozvíjena oblast možností kulturního vyžití našich občanů. Na veřejných prostranstvích budou umístěny skulptury oživující veřejné prostředí v obci. Bude dále pracováno na rozšíření odpočinkových a rekreačních zón dle výhledových plánů realizací.

 

 

Doprava v obci :

 

Trvale bude udržován kontakt s ŘSD, Ministerstvem dopravy a KÚ MSK v oblasti prosazování stavby obchvatu obce.

Udržen bude tlak na potřebu řešení dopravní situace na křižovatce I/67 s odbočkou na Orlovou.

Nutno dále dbát na bezpečnost provozu na místních komunikacích, brát v úvahu připomínky občanů směřující k efektu zvýšení bezpečnosti i v souvislosti s novými povrchy komunikací a se zelení kolem nich.

 

 

Oblast vzájemných vztahů v obci :

 

Trvale a aktivně je potřeba hledat kompromisní řešení, nepřipouštět eskalaci konfliktů, zklidňovat situace a dávat minimální prostor notorickým „vyvolávačům“ neklidu v obci.

Negovat schválnosti a ztěžování práce.  Pozor, nezaměňuje se s oprávněnou potřebnou a inspirativní kritikou !

 

Služby v obci :

 

Základním trendem zde musí být udržení a případné rozšiřování služeb obyvatelstvu různých skupin, zejména v oborech lékařských, pošty, služby seniorům a pomoci obyvatelstvu v krizových situacích.

 

Zastupitelstvo :

Bude dále prosazován selský rozum všude tam, kde není až tak potřeba vysoce sofistikovaná úvaha. Dle potřeby je ale potřeba umět zvládnout při rozhodování i případnou kombinaci uvedených způsobů uvažování.

Tvorba koalic dle příslušnosti ke straně a stranickost nemají a neměly by mít přednost před základním kritériem lidské kvality zastupitele, případně člena výboru a člena komise zastupitelstva obce.

 

 

9.7.2018, s poděkováním za součinnost radních a zastupitelů,   ing. Ladislav Rosman