Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Vybrané obdržené dotace

Nadace OKD

Sportovní hřiště na Zálesí v Dětmarovicích

V části obce Zálesí v Dětmarovicích na zapůjčeném pozemku parc. č. 2144/1 v k.ú. Dětmarovice (výpůjčka na dobu neurčitou, nejméně však po dobu 30 let) bylo vybudováno sportovní hřiště s travnatým povrchem a oplocením. Hlavní cílovou skupinou pro využívání hřiště budou samozřejmě děti předškolního i školního věku, jakož i mládež, zejména z části obce Zálesí v Dětmarovicích. Důležitým hlediskem pro realizaci tohoto záměru je samozřejmě prevence sociálně - patologických jevů, tedy že děti, kterým je nabídnuta smysluplná volnočasová aktivita, např. možnost sportovního vyžití (organizované nebo neorganizované), nemají tendence uchylovat se k rizikovému chování - kouření, alkohol, drogy, krádeže, vandalismus apod. V neposlední řadě sportování prospívá zdraví a pomáhá jako jeden z faktorů při prevenci nemocí. Na základě zpracované projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář Ing. Vladimír Hampl - SPORTING, Ostrava, stavbu prováděla firma StavoSport s.r.o.,Fryšták, kdy konečná cena díla byla ve výši 658.869,-Kč. Částkou 100.000,-Kč přispěla i v letošním roce Nadace OKD z programu Pro region. Velmi si vážíme spolupráce s Nadací OKD a jsme rádi, že se stále daří najít finanční prostředky pro společné projekty v našem regionu.

Hřiště bude provozuschopné pravděpodobně od 20.8.2018 po řádném zakořenění nového travnatého povrchu.  

Úprava prostranství před Obecním úřadem Dětmarovice

Jak jste si jistě všimli, prostranství před budovou obecního úřadu po více než 50 letech prošlo zásadní změnou. Přerostlé a zdevastované jehličnany byly odstraněny, byly založeny suché kamenné zídky a provedena výsadba tzv. stále kvetoucí zahrady z cibulovin a trvalek. Z úcty k našim předkům byla zachována původní kašna z roku 1959, která byla opravena a doplněna o novou fontánu. Už se v ní zase čile prohánějí, k radosti našich dětí, barevné rybičky. Stín by jim měly poskytnout fialové vistárie, které by se už v příštím létě měly pnout a ovíjet kolem dřevěných konstrukcí a vytvářet tak přirozené loubí pro příjemné posezení na lavičkách. Projekt realizovala firma Vykrut, zahradní služby a konečná cena díla byla 421 000,-Kč. Částkou 200 000,- Kč přispěla i v letošním roce Nadace OKD z programu Pro region. Je to již sedmý projekt, na který jsme získali v naší obci dotaci, ať již to bylo pro fotbalisty, farnost nebo obec. Velmi si vážíme korektnosti a spolupráce s Nadací OKD a jsme rádi, že i přes složitou situaci ve společnosti OKD, a.s. se stále daří najít finanční prostředky pro zajímavé společné projekty v našem regionu.

Odpočinková plocha pro občany

V centru obce byla vybudována odpočinková plocha pro občany – dětský koutek. Projekt byl nazván „Využití veřejného prostranství pro občany v Dětmarovicích“. Stavební práce byly zahájeny 23.7. a ukončeny 30.7.2012. Prováděla je firma Stababed s.r.o. pod vedením Libora Bednáře z Dolní Lutyně. Tato akce byla realizována díky dotaci z Nadace OKD z programu „Pro budoucnost“. Obec do tohoto projektu investovala 89 tisíc, od Nadace OKD jsme obdrželi 250 tisíc. Dne 17. srpna letošního roku se konalo slavnostní otevření za účasti Vladislava Sobola, mluvčího Nadace OKD, starosty obce Ing. Ladislava Rosmana a zástupce stavební firmy p. Libora Bednáře.

Projekt „Cyklotrasa podél řeky Olše“

Svazek měst a obcí okresu Karviná (dále jen SMOOK) pokračuje v přípravě projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“. Na území obcí od Bohumína po Chotěbuz podél řeky Olše se plánuje vybudovat přes 50 km cyklistických tras. Ve Starém Bohumíně naváže na cyklotrasu Greenway Odra – Morava – Dunaj a v Chotěbuzi na připravovanou cyklotrasu Chotěbuz – Český Těšín. Na polské straně, město Racibórz a obec Krzyzanowice, připravují výstavbu nových a modernizaci stávajících cyklotras spojujících Bohumín s Ratiboří. Cyklostezky na katastru města Karviné nabídnou navíc vhodné komunikace pro in-line bruslaře.

S finanční podporou Nadace OKD byla připravena dokumentace a následně na podzim loňského roku bylo vydáno platné územní rozhodnutí.

Města a obce s podporou Nadace OKD připravují v současné době další stupeň dokumentace pro stavení povolení. Tato dokumentace byla mimo jiné použita k přípravě žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko ve spolupráci s polskými městy Racibórz a Krzyzanowice. V rámci tohoto programu je možné získat dotaci na vybudování cyklotras ve výši 90 %. Vyhodnocení programu se očekává v dubnu.

V případě poskytnutí dotace budou mít cyklisté již v nejbližších letech možnost projet mnohé turistické zajímavosti obcí a měst na česko-polském příhraničí po nových trasách.

Moravskoslezský kraj

Dotace na sociální služby

Obec Dětmarovice získala neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 300.000,- Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb. Ve stejné výši byla tato dotace poskytnuta obci i v letech 2016 - 2021.

 

Příprava projektové dokumentace pro Sportovní halu Dětmarovice

Obec Dětmarovice obdržela od Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 investiční dotaci v celkové výši 490.000 Kč na přípravu projektové dokumentace pro Sportovní halu Dětmarovice.

Domov pro seniory v Dětmarovicích

Tento projekt je spolufinancován z dotace Moravskoslezského kraje

Předmětem podpory je investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě nákladů spojených s vybudováním příjezdové komunikace, oplocení pozemku a drobných stavebních objektů - přístřešek pro odpadní nádoby, přístřešek pro jízdní kola, přístřešek pro zahradní nářadí, altán, pergola nad vstupem do zahrady a vodní prvek, ke stavbě pod názvem „Domov pro seniory v Dětmarovicích“ ve výši 1.500.000,-Kč.

Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2021

 

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

Příjemce dotace: Obec Dětmarovice

Evropská unie - Operační program Životní prostředí

Zateplení budovy základní školy

Převážná většina investičních výdajů z finančních prostředků obce směřovala v roce 2008 do školství. Byla provedena akce „Zateplení budovy základní školy“. Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací tohoto projektu, který se skládal ze zateplení obvodových stěn, výměny otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce, dochází ke snížení emisí CO2 o cca 73 t/rok a k úspoře energie cca 1212 GJ/rok.

 • Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.247.708 Kč
 • Z toho je příspěvek z fondu EU (85%) 2.760.552 Kč
 • Příspěvek SFŽP ČR (5%) 162.385 Kč
 • Příspěvek obce Dětmarovice (10%) 324.770 Kč
 • Celkové náklady na tuto akci celkem činily 5.154.000 Kč

Rozdíl mezi celkovými a uznatelnými náklady byl hrazen z prostředků obce. Výměnu otvorových výplní realizovala firma Kovovýroba Jaroš, a.s.,Orlová a zateplení firma JAMTEKO GROUP, a.s.,Bohumín.

Monitorování geofaktorů v oblasti svahových deformací Ujala

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Sledování změn v horninovém masívu vyvolaných poddolováním a případným svahovými pohyby v k.ú. obcí Dětmarovice a Doubrava u Orlové za použití širokého komplexu metod měření, které dokáži popsat probíhající změny, které ohrožují obytné domy a další budovy.

Zahájení realizace projektu: 29.7.2009
Ukončení realizace projektu: 14.4.2012

 • Celkové uznatelné náklady: 7 991 136 Kč
 • Dotace fondu EU: 6 792 465 Kč (85%)
 • Dotace SŽFP ČR: 399 556 Kč (5%)
 • Příspěvek příjemce dotace: 799 115 Kč (10%)

Řidící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Dětmarovice

Realizační firma: GEOtest Brno, a.s.

Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy v Dětmarovicích

Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice - I. etapa, Koukolná

Čerpání dotací k roku 2017

OBEC DĚTMAROVICE                   

 Stav uplatnění a čerpání státních, evropských a jiných fondů , stav v r. 2017

 Odkanalizování lokality Šlog a Základní školy v Dětmarovicích

Dotace dle rozhodnutí v celkové výši  8.566.337,56 Kč

V roce 2017 čerpání dotace ve výši  8.442.471,29 Kč z uznatelných nákladů ve výši 13.243.092,25 Kč.

Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa, Koukolná

Dotace dle rozhodnutí v celkové výši  17.647.405,57 Kč

V roce 2017 čerpání dotace ve výši  395.173,04 Kč z uznatelných nákladů ve výši 619.879,29 Kč.

Evropská unie - Regionální operační program (ROP NUTS II Moravskoslezsko)

Rekonstrukce budovy základní školy

V rámci Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Moravskoslezsko) v oblasti podpory Rozvoj venkova obec požádala o dotaci na projekt Rekonstrukce budovy základní školy.

Cílem tohoto projektu je zlepšit špatný technický stav ploché střechy hlavní budovy - objektu A 14ti třídní školy a rozvodů zdravotechnické instalace v objektu a také vybudovat novou stavbu „altánek“ pro výuku žáků v přírodním arboretu.

Žádost o dotaci zpracovala Hospodářská a rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum s r.o. se sídlem v Třinci (HRAT). Tato firma kvalitním zpracováním žádosti o dotaci přispěla k jejímu získání.

Dodavatelem celé této stavby je Stavební společnost Karviná, a.s. Realizace projektu je rozložena na tři části a dva roky.

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce střechy hlavní budovy.

 • Náklady na rekonstrukci střechy včetně projektu celkem 3.428.637 Kč

V roce 2009 byla provedena rekonstrukce rozvodů ZTI a výstavba pavilónu. Náklady na tyto stavby včetně stavebního dozoru a administraci projektu jsou následující:

 • Rekonstrukce rozvodů ZTI 3.374.519 Kč
 • Výstavba výukového pavilonu (altánku) 708.864 Kč
 • Vybavení výukového pavilonu (altánku) 214.099 Kč

Na základě uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdrží obec na tuto rekonstrukci dotaci ve výši 92,5% způsobilých nákladů.

PŘECHODY PRO CHODCE ŘÍZENÉ SSZ V DĚTMAROVICÍCH

Od pondělí 15.09.2014 se můžete setkat na silnici 1/67 procházející obcí Dětmarovice se dvěma semafory.
Tyto semafory jsou umístěny na přechodu pro chodce u Dělnického domu v Dětmarovicích a na přechodu v Koukolné u zastávky.

Semafory zde byly nainstalovány hlavně z důvodu bezpečnosti při přecházeni na přechodech pro chodce. Stačí pouze
zmáčknout tlačítko a chodcům to umožni bezpečně přejit frekventovanou silnici Zvláště to lidé ocení u Dělnického
domu, kde se poblíž nachází materská škola, zdravotní středisko, lékárna a kadeřnictví. Rovněž došlo i k výměně
zvýrazněného dopravního značeni přechodu pro chodce. Na semaforu jsou rovněž umístěny radary, kde se při překročeni nastavené
rychlosti rozsvítí červená a řidič vozidla je nucen zpomalit, případně zastavit.

Pevně věříme, že nove instalované semafory nenaruší plynulý automobilový chod dopravy přes naši obec,
zabrání riziku dopravních nehod na přechodech pro chodce a donutí řidiče stanovenou rychlost v obci
dodržovat.

Projekt „Přechody pro chodce řízené SSZ v Dětmarovicích" je financován Regionálním operačním
programem Moravskoslezsko pod registračním číslem CZ.l.10/1.1.00/22.01655 ve výši 85 % nákladů na
realizaci.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Program celoživotního učení PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO

Program (projekt) Partnerství Comenius Regio, který probíhá od září 2012 do června 2014, zahrnuje spolupráci mezi obcí Dětmarovice a polskou obcí Haźłach, základními školami a tělovýchovnými jednotami obou obcí.

Realizace projektu má za úkol zvýšení povědomí o ekologii a zdravém životním stylu široké veřejnosti od dětí předškolního věku až po seniory, včetně motivace k aktivnímu trávení volného času. Tento projekt zahrnuje tři hlavní témata, kterými jsou ekologie, zdravý životní styl a mezinárodní spolupráce.

Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,sportu a ochrany životního prostředí.

ČEZ

ČEZ a Elektrárna Dětmarovice podpoří zdraví dětmarovických dětí

Díky štědrému příspěvku Skupiny ČEZ vycestuje v příštím roce několik desítek dětí z Dětmarovic do škol v přírodě a na další akce za čistým vzduchem. Energetici podpoří tuto aktivitu částkou 70 tisíc korun, na dalších nákladech se bude podílet i obec.

„Minimalizace dopadů na životní prostředí je jednou z priorit naší činnosti. Do snížení exhalací jsme investovali stovky milionů korun a máme z několika studií potvrzeno, že náš vliv na špatné ovzduší v regionu je minimální, mnohem více se na něm podílejí jiné zdroje. Přesto cítíme svou zodpovědnost a rádi jsme přispěli na projekt, který dětmarovické děti dostane na čistý vzduch,“ řekl ředitel Elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik.

Obec iniciativu energetiků vítá. „Školy v přírodě a další aktivity naší základní školy, které dostanou děti do přírody, podporujeme dlouhodobě. Jsme proto rádi, že nás v tom chce Elektrárna Dětmarovice podpořit,“ poděkoval starosta obce Ladislav Rosman.

Podrobnosti o akcích pro děti organizovaných s podporou Skupiny ČEZ zveřejní obec na svých internetových stránkách i v obecním zpravodaji.

Další dotace ČEZ v roce 2017

 

Dotace na stavbu Úprava parku v obci Dětmarovice…..celkové náklady činily 200 860 Kč, dotacemi pokryto:  a) Nadace ČEZ…..50 000,- Kč, b) Nadace OKD 100 000,- Kč

 Další dotace nasměrované na oblast práce s mládeží -  ZŠ, rozsvěcování vánočního stromu se dvěma hvězdami, propagaci obce, apod. :  Dotace z ČEZ…….celkem 180 000 Kč/ rok 2017    

 

 

 

MPSV

Dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru

Obec Dětmarovice obdržela v roce 2020 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 154 568 Kč na odměny zaměstnaců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.

Domov pro seniory Dětmarovice

 

Tento projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z programu 013310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Předmětem podpory je výstavba nového Domova pro seniory v Dětmarovicích, čímž vznikne 30 nových lůžek v 15 dvoulůžkových pokojích s bezbariérovým sociálním zařízením.  Služba bude určena seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby, nemají dostatek sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb a seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu.

Celkové náklady: 65.983.604,49 Kč

Celkové uznatelné náklady: 54.510.000,00 Kč

Dotace MPSV: 35.431.500,00 Kč  (65%)

Vlastní zdroje: 30.552.104,49 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 02.07.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2021

Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjemce dotace: Obec Dětmarovice

MMR

Sportovní hala Dětmarovice

 

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Předmětem podpory je vybudování objektu sportovní haly, jejího vybavení a zpevněných ploch sloužících pro parkování vozidel. Hala je navržena pro většinu sálových sportů – házenou, florbal, volejbal, basketbal, fotbal atd. Povrch podlahy v hale je uzpůsoben na tyto sporty. Dále se v hale bude nacházet lezecká stěna a jeden squashový kurt. Součástí sportoviště je i pevná tribuna pro 104 diváků. V hale se nachází i odpovídající zázemí pro sportovce a rozhodčí. Pro veřejnost bude k dispozici  společenská místnost. Halu bude možno využívat i pro kulturně společenské akce, avšak s ohledem na povrch sportoviště.

Celkové náklady: 90.749.998,79 Kč

Dotace MMR: 30.000.000,00 Kč

Vlastní zdroje: 60.749.998,79 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 29.07.2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2022

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce dotace: Obec Dětmarovice

Státní fond životního prostředí

Zateplení budovy Dělnického domu v obci Dětmarovice


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU

Předmětem podpory je snížení energetické náročnosti Dělnického domu v obci Dětmarovice. Energetických úspor bude dosaženo zateplením fasády, střech, podlahy v 1.NP, výměnou oken a vstupních dveří, výměnou zdroje tepla. Projekt bude mít rovněž pozitivní vliv na ŽP, neboť snížení energetické náročnosti povede rovněž ke snížení emisí skleníkových plynů.

Celkové náklady: 11.899.033,52 Kč

Celkové uznatelné náklady: 7 753 344,00 Kč

Dotace SFŽP: 3 489 004,80 Kč  (45%)

Vlastní zdroje: 8.410.028,72 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 30.09.2022

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.09.2023

Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí

Příjemce dotace: Obec Dětmarovice