Obec Dětmarovice

Vybrané obdržené dotace

Nadace OKD

Úprava prostranství před Obecním úřadem Dětmarovice

Jak jste si jistě všimli, prostranství před budovou obecního úřadu po více než 50 letech prošlo zásadní změnou. Přerostlé a zdevastované jehličnany byly odstraněny, byly založeny suché kamenné zídky a provedena výsadba tzv. stále kvetoucí zahrady z cibulovin a trvalek. Z úcty k našim předkům byla zachována původní kašna z roku 1959, která byla opravena a doplněna o novou fontánu. Už se v ní zase čile prohánějí, k radosti našich dětí, barevné rybičky. Stín by jim měly poskytnout fialové vistárie, které by se už v příštím létě měly pnout a ovíjet kolem dřevěných konstrukcí a vytvářet tak přirozené loubí pro příjemné posezení na lavičkách. Projekt realizovala firma Vykrut, zahradní služby a konečná cena díla byla 421 000,-Kč. Částkou 200 000,- Kč přispěla i v letošním roce Nadace OKD z programu Pro region. Je to již sedmý projekt, na který jsme získali v naší obci dotaci, ať již to bylo pro fotbalisty, farnost nebo obec. Velmi si vážíme korektnosti a spolupráce s Nadací OKD a jsme rádi, že i přes složitou situaci ve společnosti OKD, a.s. se stále daří najít finanční prostředky pro zajímavé společné projekty v našem regionu.

Odpočinková plocha pro občany

V centru obce byla vybudována odpočinková plocha pro občany – dětský koutek. Projekt byl nazván „Využití veřejného prostranství pro občany v Dětmarovicích“. Stavební práce byly zahájeny 23.7. a ukončeny 30.7.2012. Prováděla je firma Stababed s.r.o. pod vedením Libora Bednáře z Dolní Lutyně. Tato akce byla realizována díky dotaci z Nadace OKD z programu „Pro budoucnost“. Obec do tohoto projektu investovala 89 tisíc, od Nadace OKD jsme obdrželi 250 tisíc. Dne 17. srpna letošního roku se konalo slavnostní otevření za účasti Vladislava Sobola, mluvčího Nadace OKD, starosty obce Ing. Ladislava Rosmana a zástupce stavební firmy p. Libora Bednáře.

Projekt „Cyklotrasa podél řeky Olše“

Svazek měst a obcí okresu Karviná (dále jen SMOOK) pokračuje v přípravě projektu „Cyklotrasa podél řeky Olše“. Na území obcí od Bohumína po Chotěbuz podél řeky Olše se plánuje vybudovat přes 50 km cyklistických tras. Ve Starém Bohumíně naváže na cyklotrasu Greenway Odra – Morava – Dunaj a v Chotěbuzi na připravovanou cyklotrasu Chotěbuz – Český Těšín. Na polské straně, město Racibórz a obec Krzyzanowice, připravují výstavbu nových a modernizaci stávajících cyklotras spojujících Bohumín s Ratiboří. Cyklostezky na katastru města Karviné nabídnou navíc vhodné komunikace pro in-line bruslaře.

S finanční podporou Nadace OKD byla připravena dokumentace a následně na podzim loňského roku bylo vydáno platné územní rozhodnutí.

Města a obce s podporou Nadace OKD připravují v současné době další stupeň dokumentace pro stavení povolení. Tato dokumentace byla mimo jiné použita k přípravě žádosti o dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko ve spolupráci s polskými městy Racibórz a Krzyzanowice. V rámci tohoto programu je možné získat dotaci na vybudování cyklotras ve výši 90 %. Vyhodnocení programu se očekává v dubnu.

V případě poskytnutí dotace budou mít cyklisté již v nejbližších letech možnost projet mnohé turistické zajímavosti obcí a měst na česko-polském příhraničí po nových trasách.

Moravskoslezský kraj

Dotace na sociální služby

Obec Dětmarovice obdržela neinvestiční dotaci pro rok 2016 ve výši 300.000,-Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb.

 

Evropská unie - Operační program Životní prostředí

Zateplení budovy základní školy

Převážná většina investičních výdajů z finančních prostředků obce směřovala v roce 2008 do školství. Byla provedena akce „Zateplení budovy základní školy“. Projekt, realizovaný v roce 2008, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací tohoto projektu, který se skládal ze zateplení obvodových stěn, výměny otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce, dochází ke snížení emisí CO2 o cca 73 t/rok a k úspoře energie cca 1212 GJ/rok.

 • Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.247.708 Kč
 • Z toho je příspěvek z fondu EU (85%) 2.760.552 Kč
 • Příspěvek SFŽP ČR (5%) 162.385 Kč
 • Příspěvek obce Dětmarovice (10%) 324.770 Kč
 • Celkové náklady na tuto akci celkem činily 5.154.000 Kč

Rozdíl mezi celkovými a uznatelnými náklady byl hrazen z prostředků obce. Výměnu otvorových výplní realizovala firma Kovovýroba Jaroš, a.s.,Orlová a zateplení firma JAMTEKO GROUP, a.s.,Bohumín.

Monitorování geofaktorů v oblasti svahových deformací Ujala

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí.

Sledování změn v horninovém masívu vyvolaných poddolováním a případným svahovými pohyby v k.ú. obcí Dětmarovice a Doubrava u Orlové za použití širokého komplexu metod měření, které dokáži popsat probíhající změny, které ohrožují obytné domy a další budovy.

Zahájení realizace projektu: 29.7.2009
Ukončení realizace projektu: 14.4.2012

 • Celkové uznatelné náklady: 7 991 136 Kč
 • Dotace fondu EU: 6 792 465 Kč (85%)
 • Dotace SŽFP ČR: 399 556 Kč (5%)
 • Příspěvek příjemce dotace: 799 115 Kč (10%)

Řidící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Dětmarovice

Realizační firma: GEOtest Brno, a.s.

Evropská unie - Regionální operační program (ROP NUTS II Moravskoslezsko)

Rekonstrukce budovy základní školy

V rámci Regionálního operačního programu (ROP NUTS II Moravskoslezsko) v oblasti podpory Rozvoj venkova obec požádala o dotaci na projekt Rekonstrukce budovy základní školy.

Cílem tohoto projektu je zlepšit špatný technický stav ploché střechy hlavní budovy - objektu A 14ti třídní školy a rozvodů zdravotechnické instalace v objektu a také vybudovat novou stavbu „altánek“ pro výuku žáků v přírodním arboretu.

Žádost o dotaci zpracovala Hospodářská a rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum s r.o. se sídlem v Třinci (HRAT). Tato firma kvalitním zpracováním žádosti o dotaci přispěla k jejímu získání.

Dodavatelem celé této stavby je Stavební společnost Karviná, a.s. Realizace projektu je rozložena na tři části a dva roky.

V roce 2008 byla provedena rekonstrukce střechy hlavní budovy.

 • Náklady na rekonstrukci střechy včetně projektu celkem 3.428.637 Kč

V roce 2009 byla provedena rekonstrukce rozvodů ZTI a výstavba pavilónu. Náklady na tyto stavby včetně stavebního dozoru a administraci projektu jsou následující:

 • Rekonstrukce rozvodů ZTI 3.374.519 Kč
 • Výstavba výukového pavilonu (altánku) 708.864 Kč
 • Vybavení výukového pavilonu (altánku) 214.099 Kč

Na základě uzavřené smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko obdrží obec na tuto rekonstrukci dotaci ve výši 92,5% způsobilých nákladů.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Program celoživotního učení PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO

Program (projekt) Partnerství Comenius Regio, který probíhá od září 2012 do června 2014, zahrnuje spolupráci mezi obcí Dětmarovice a polskou obcí Haźłach, základními školami a tělovýchovnými jednotami obou obcí.

Realizace projektu má za úkol zvýšení povědomí o ekologii a zdravém životním stylu široké veřejnosti od dětí předškolního věku až po seniory, včetně motivace k aktivnímu trávení volného času. Tento projekt zahrnuje tři hlavní témata, kterými jsou ekologie, zdravý životní styl a mezinárodní spolupráce.

Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,sportu a ochrany životního prostředí.