Obec Dětmarovice

Hornická činnost

Sledování vlivů při dobývání

Nivelační měření rodinných domků v obci Dětmarovice 

Tabulka měření

csa00-14-vysek-Dětmarovice

Závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí - záměr
"Pokračování hornické činnosti OKD,a.s., v období 2015-2023"

DOUBRAVA - DĚTMAROVICE
Geotechnický monitoring stability
svahové fronty Ujala
roční svodná zpráva

Střednědobá dohoda na období let 2011 - 2016
uzavřená mezi
OKD, a. s., Důl Karviná
a
Obcí Dětmarovice

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území
obce Dětmarovice v roce 2014
(Závěrečná technická zpráva ke smlouvě o dílo)

Monitorovací systém vrtů pro sledování vlivu dobývání v 11. kře závodu ČSA
v k.ú. Dětmarovice v roce 2014

Výškové měření v severní oblasti dobývacího prostoru
Dolu ČSA v Karviné v roce 2014
(Závěrečná technická zpráva ke smlouvě o dílo)

Mapa
poklesy, skupiny stavenišťz předpokládaného dobývání v letech 2015 - 2035

Monitorovací systém vrtů pro sledování vlivu dobývání
na katastru obce Dětmarovice

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I. – vyjádření Obce Dětmarovice k oznámení
Předloženým „Záměrem o pokračování hornické činnosti závodem ČSA v období 2015-2035“ se Obec Dětmarovice podrobně zabývala a dne 16.4.2012 zastupitelstvo obce schválilo následující vyjádření: bližší informace viz stanovisko mapa (PDF) mapa (JPG)

Záznamy seismického jevu

www.dbp.cz

Aktuálně registrované jevy

 

 

Střednědobá dohoda na období 2016-2023

Aktuální znění střednědobé dohody mezi obcí a OKD,a.s.

strednedoba-dohoda-28-6183.pdf

Nivelační , deformometrická a výšková měření 2017

deformometre-a-nivelce-2017-28-6382.pdf

nivelace-2017-28-9973.pdf

vyskova-mereni-2017-28-4940.pdf

Mapa součtových poklesů r.2016

poklesova-mapa-2016-28-8566.pdf