Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Ohlašovna

Oznámení rok 2021

Informace pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny – Dětmarovice č.p. 27

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně úřadu obce Dětmarovice

 Nejedná se v žádném případě o dopisy a zásilky, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy, že si lze zásilku uloženou na ukládací poště v Dětmarovicích vyzvednout.

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Dětmarovice, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v síle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu. 

Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách, je v době jejich aktuálnosti, vyvěšena

 1. na webových stránkách obce Dětmarovice (www.detmarovice.cz), v nabídce ohlašovna - informace
 2. ve vývěsní skříňce – oznámení obce Dětmarovice.

Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště v Dětmarovicích, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky, nebo výzvu s poučením.  

Doplňková informace

Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny úřadu obce Dětmarovice, Dětmarovice č.p. 27 je evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen. 
Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Obecní úřad Dětmarovice není oprávněn přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. 
Od 1.1.2016 zajišťuje úřad převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením“ osobám s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to na pracovišti podatelny na úřadě obce Dětmarovice. 

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny – Dětmarovice č.p. 27, o uložení zásilky.

 1. Zásilka je pro adresáta uložena na České poště, s. p., Dětmarovice č.p. 320, Dětmarovice, kontaktní telefon (+420 596 550 195). Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí - pátek od 8:00 – 11:00, 13:00 – 18:00.
 2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
 3. Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.
 4. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny Dětmarovice č.p. 27, má možnost:

 • na ohlašovně pobytu Dětmarovice č.p. 27 nahlásit tzv. „doručovací adresu“ = údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“ písemnosti,
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i   e-mailovou adresu,
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s. p., oznámí (placená služba),
 • zřídit si u České pošty, s. p., P. O. BOX (placená služba),
 • požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště (bezplatná služba).

market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality 맞춤형 유리 드립퍼 is one of them.typically the geneva bench mark was in fact trained as a result of Vape Pen for sale.