Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 104 článků

Zvýšení turistické zajímavosti obce

ing. Ladislav Rosman

12.08.2020

Obec má na to být i turisticky zajímavou

 Naše obec m.j. připravuje postupy pro zvýšení kulturní a turistické zajímavosti. Jsem toho názoru, že rozvoj musí počítat i s tímto směrem, pokud chceme, aby v regionu dále prestiž obce významně stoupla. A „kulturní barbaři“ tu v obci, pokud vím, nikdy nevládli.

Na teritoriu Bendova statku chceme pomalu ale jistě vytvořit areál parkového typu připomínající selský dvůr. Máme představu, že zde bude časem stát selská chalupa, hospodářská stavba s památnými zemědělskými stroji, typický krajový větrný mlýnek, atd. Pomalu, ale jistě se na tom pracuje. Samozřejmě to není priorita, to jsme si již v zastupitelstvu řekli, ale postupy i zde už jsou zřetelně vidět.

Dalším, již dříve uvažovaným projektem, je rozhledna na Něbrojově kopci, nad domovem pro seniory. Naše obec je o to zajímavější, že se rozkládá na zvlněném, kopcovitém terénu

a výhledy z kopečků jsou hezké už dnes, a to do všech světových stran. Rozhledna vysoká min. 26 metrů tuto naši výhodu dále významně umocní. Obec má již dnes nabídku kompletní dodávky včetně dokumentace a stavby na úrovni 7 mil. Kč, což je akceptovatelné.

Konečně, je zde rovněž i myšlenka na dříve diskutované krajové a obecní muzeum, které bychom bez problémů rychle zaplnili pěknými exponáty, ať již z depozitářů obce, ale zatím

i u občanů, kteří obci ochotně staré věci darují a v tomto směru dobře obci pomáhají. Jednou z reálných úvah je případné využití dlouho nevyužitého objektu AUTODÍLY v centru obce. V měsíci září budou zastupitelé rozhodovat m.j. o tom, zda uvedený objekt nekoupit. S hlavní sekcí muzea by zde mohla být i prostora pro prezentaci prací místních lidových umělců.

Téma je to v celém pojetí zajímavé, ale je potřeba se připravit i na negace těchto úvah

a postupů, a to určitě i u některých zastupitelů. Ale živě si vzpomínám například na dřívější negace například dětských hřišť, parkoviště, sběrného dvora, bankomatu, ale i kanalizace ve středu obce, domova pro seniory, apod. Naštěstí vždy selský rozum zvítězil.

 Ing. Ladislav Rosman

Pokračování rozvoje Koukolné

ing. Ladislav Rosman

06.08.2020

V Koukolné se bude zase stavět

 Po dílčí změně legislativy k výstavbě a územnímu plánování nastala od roku 2018 nepříjemná praktická uzávěra staveb pro významnou část území obce. Tato „postižená“ plocha je nicméně stále zastavitelným územím dle Územního plánu z r. 2015 i Změny č.1 z roku 2017 a rozprostírá se od úpatí kopce Glembovec až po Sokolovnu. Zahrnuje dnes asi 75 dříve postavených rodinných domků a jsou zde i parcely připravené ke stavbě. Situace nastala po aktualizaci rozsahu tzv. neaktivní záplavové zóny v obci v okolí Mlýnky za spolupůsobení změněné stavební legislativy. Stavební úřad zde nesmí nyní stavby, ale i rekonstrukce původních staveb, apod. povolovat. Dnes by například nebylo možné realizovat dětské hřiště a parkoviště u Motorestu.

S odstupem dvou let, kdy jsme od vzniku problému iniciovali mnoho jednání a porad až na úrovni Kraje a vedení Povodí Odry mohu dnes konstatovat, že se s velkou pravděpodobností povedlo najít řešení a předmětná oblast nebude vyčleněna jako „nestavební“, bez perspektivy dalšího rozvoje. Zejména pro další perspektivní rozvoj části Koukolná je to významná výhra.

Zjednodušené vysvětlení situace je následující. Zásadní je zde pozitivní náhled vedení Povodí Odry s.p., které zpracuje podklad ke stanovení hydraulických poměrů, resp. průtočnosti případné stoleté povodňové vody celým uvedeným územím. Z tohoto klíčového podkladu pak bude stavební úřad m.j. stanovovat tzv. omezující podmínky pro výstavbu a rekonstrukce rodinných domků dle platného ÚP, se zohledněním Změny č. 3 ÚP. Zjednodušeně se jedná především o stanovení výšky podlaží přízemí nové stavby nad terénem, zákaz podsklepení a charakter oplocení pozemku, aby se nebránilo průtoku vody. Jednotlivé projekty nových staveb se budou muset takto přizpůsobit.  Řízení v předmětné věci není jednoduché, ale připravovaná a rozpracovaná Změna ÚP č. 3 se bez něj neobejde. Reálný časový výhled ukončení „procedury“ je zde v polovině roku 2021. Chtěl bych ještě ocenit s.p. Povodí Odry za vstřícnost k našemu požadavku prohloubení koryta Mlýnky od soutoku s Krympulcem až téměř pod kopec Glembovec. I tento zásah určitě přispěje k lepším podmínkám odvedení případné nárazové vlny dešťové vody z předmětného území.

 Ing. Ladislav Rosman

Obec čerpá rekordní dotace

ing. Ladislav Rosman

31.07.2020

Státní podpora investic v naší obci je letos opravdu významná

 Nemám podrobné informace z okolních obcí pro srovnání, ale musím konstatovat, že vláda ČR plní sliby a dotační podpora našich plánovaných investic je v letošním roce výrazná, neboli nebývale vysoká. Vcelku pravidlem bývá, že v případě úspěšné žádosti,  je 60-ti procentní přiznávaný podíl z uznatelných nákladů dané investice a tak lze uvést následující rekordní bilanci dotací již potvrzených dotačních peněz na jednotlivé aktuální akce v naší obci :

Nejvíce peněz obec obdržela na podporu stavby Domova pro seniory, tam nám dokonce původní sumu navýšili na 35,3 mil. Kč /budu zaokrouhlovat směrem dolů v řádu 100 tis./ a z MS Kraje máme na tuto stavbu 1,5 mil. Kč, v sumě tedy 36,8 mil. Kč při vysoutěženém nákladu 65,4 mil. Kč.

Další významné peníze jsme dostali přiznané na stavbu nového chodníku v Koukolné za řekou, celkem 3,3 mil. Kč a stavbu letos v září zahájíme. Na realizaci nových čtyř projektovaných potrubí vodovodu v obci jsme obdrželi 2,7 mil. Kč, přičemž první úsek položíme v letošním roce. Konečně na stavbu kanalizace na Olmovci máme přiznáno celkem 6,0 mil. Kč, zde je položeno páteřní potrubí a realizován nový povrch stavbou poškozených komunikací.

Osobně mám z této bilance velkou radost, neboť jsou tímto vytvořeny nejen předpoklady zdárného ukončení projektů investic, jak jsou výše vyjmenovány, ale i předpoklady další realizace novějších projektů, jak je máme připraveny, nebo je připravujeme do roku 2026. Jmenujme alespoň stavbu parádní sportovní haly, 3. etapu splaškové kanalizace, rozhlednu - i pro zvýšení turistické zajímavosti obce, Bendův statek, zateplení Děl. domu, parkoviště, apod.

Jen ještě krátké ohlédnutí se na hodnotu investic i oprav od r. 2010. V hrubých, zaokrouhlených počtech obec za posledních deset let investovala a zatím investuje do zvelebení majetku cca 450 mil. Kč a z toho činí podíl státních a jiných dotací přes 100 mil. Kč. Uvedené období je z pohledu vlastního rozvoje obce určitě velmi úspěšné a v minulosti takové nenajdeme.  Zároveň však nutno říct, že se „nic samo neurodilo“. Za vším jsou naši obětaví lidé na svých místech, kteří se těm věcem velmi věnují, od administrace až po realizaci, za nijak velké peníze…, a to často bez ohledu na volný čas. Neváhám konstatovat, že mají mé velké uznání.

Chtěl bych jim za jejich práci i takto velmi poděkovat.

30.7.2020, ing. Ladislav Rosman

 

                                                                

Nevyzpytatelné počasí

ing. Ladislav Rosman

08.07.2020

Poděkování starosty obce

 Vážení spoluobčané,

po suchých letech jsme byli i v naší obci „obdařeni“ mimořádným a nárazovým množstvím vody z intenzivních srážek po řadu dnů jdoucích za sebou. Země se konečně napila vody a rázem se vyrovnaly srážkové deficity minimálně z předchozích pěti let. Lokální srážky nám po delším období zaplavily obydlí, zahrady a pole i v místech, kde bychom to nečekali.

V této souvislosti mi dovolte poděkovat naší výjezdní jednotce dobrovolných hasičů, kteří po dobu tří dnů byli u několika desítek případů zaplavení sklepů, garáží a jiných prostor i u domů, kde bychom potopu nepředpokládali. Naši hasiči rovněž řešili situace se spadlými stromy, a těch bylo 19 ! Naši výjezdní jednotku vede pan Lukáš Rusek, člověk, který neodmítne řešení jakékoliv těžké situace, stejně, jako dalších osm členů této důležité jednotky. Všichni si zaslouží naše uznání a poděkování.

 Ladislav Rosman

Problémy s počasím

ing. Ladislav Rosman

30.06.2020

Vykopeme dávné meliorace ?

 Oficiální vědecká, odborná a vládní prohlášení k boji proti dlouhodobému klimatickému suchu jsou plná moudrých návrhů opatření. Od jednoduchých postupů typu „dešťovka“ až po návrhy nových přehrad, celkem rovných třiceti v ČR - výhledově plánovaných. Nelze v tomto článku posoudit jednotlivé záměry a opatření, to by bylo na samostatné vydání Okénka.

Po posledních vydatných deštích jsou ale zřejmě na pochybách o správnosti úvah o očekávaném kontinuálním suchu nejen amatéři mého provedení, ale i přesvědčení odborníci, jimž asi deštivý letošní rok do kontinuity vývoje suchého počasí a klimatu rovněž moc nepasuje. Nebude dalších pět let podobně deštivých ? Nejsou úvahy o nutnosti zlikvidování melioračních odvodňovacích tras na kdysi vlhkých polích  zcestné ? Není zcestné odvádět ve všech případech nových staveb dešťovou vodu do zasakování ? Je dobré dláždit velké plochy svých nádvoří bez ohledu na bližního svého, zvláště sídlícího po svahu níže nebo dokonce nejníže ? Je dobré cílevědomě zakládat mokřiny na místech jejich dřívějšího vysušování ? Je dobré dříve narovnané toky řek a potoků posunout zpět do původních meandrujících koryt i se záplavovým účinkem ? Je dobré vjezd na pozemek realizovat bez potrubí pro odvod dešťové vody ? Je dobré se léta nestarat o příkopky, jejichž nedobrý stav může být následnou komplikací s odvodem dešťové vody od mého obydlí ? Neprovedl jsem si náhodou sám nějaký neuvážený zásah na pozemku s potenciální komplikací a ohrožením za intenzivního deště ? Je dobré složit ruce v klín a čekat, že někdo za mně můj problém vyřeší ?

To jsou jen některé otázky, jak mne napadají. A nevěřím, že nám někdo univerzálně tuto problematiku správně okomentuje bez pověstné „křišťálové koule“, aspoň takové malé, jen se specializací na předpověď počasí, případně klimatu, stačilo by aspoň v našem mírném pásu…

  Červen 2020, Ing. Ladislav Rosman

Celkem 104 článků