Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 168 článků

Sportovní hala je v plném provozu

ing. Ladislav Rosman

08.03.2023

A MÁME KRÁSNOU SPORTOVNÍ HALU

 Vážení spoluobčané, dočkali jsme se zprovoznění nového významného objektu v obci, krásné sportovní haly. Musím říct, že je to stavba – na zelené louce, ze které máme v obci převážně velkou radost. Stavba se povedla po všech stránkách, a „samo se to neudělalo“…Stojí za dílem konkrétní lidé, kteří v obtížných podmínkách, které byly ve stavebnictví, stavbu kvalitně a včas zrealizovali, a to za položku, která byla cca v polovině roku 2021 řádně vysoutěžena, tedy bez navyšování ceny díla.

Dovolte mi zde poděkovat projektantovi díla, panu ing. Jiřímu Novotnému za jeho dokonalý projekt a dozorování stavby v jejím průběhu. Děkuji samozřejmě firmě BD Stav Morava a.s., panu Davidu Bartečkovi, jednateli firmy,  a rovněž panu ing Adamu Bajzíkovi, stavbyvedoucímu. Poděkování patří i technickému dozoru panu ing. Romanu Koželuhovi za perfektní splnění svého úkolu. V neposlední řadě chci poděkovat pracovníkovi našeho úřadu panu Hubertu Filipovi, který stavbu, včetně dotační agendy administroval, a to s velkým zájmem a osobním zaujetím pro věc. Stavba stála celkem, včetně vybavení, cca 95 mil. Kč a nutno konstatovat, že by do stavby obec nešla bez dotace, kterou jsme obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 30 mil. Kč na stavbu a 0,5 mil. MSK na projekt. Ministerstvu patří velké poděkování, i paní ředitelce Odboru správy národních programů paní ing. Miroslavě Tiché, která nám dotaci řídila. Poděkování patří i vedení MS Kraje. Zvláštní poděkování patří paní poslankyni Parlamentu ČR,  paní Mgr. Andreji Babišové, která nám v začátcích realizace projektu velmi pomohla.

Je ale potřeba poděkovat i všem ostatním, kteří se jakýmkoliv pozitivním způsobem na tomto kolektivním díle podíleli a pomohli dobré věci.

Stavba haly byla zahájena v srpnu 2021 a termín dokončení za rok a 4 měsíce byl docela vražedný, i s přihlédnutím k těžkým podmínkám ve stavebnictví.

Hala má funkční hrací plochu 40x20 m a je disponována pro míčové hry, tedy sálových sportů, jako jsou florbal, volejbal, basketbal, fotbal, samozřejmě badminton, máme zde sál pro squoš a lezeckou stěnu.

Jsem velmi rád, že sportovní kluby v naší obci okamžitě projevily zájem o využití nového objektu a jsem přesvědčen, že u nás dojde k posílení sportovní činnosti a k jejímu rozvoji.

V programu oslav vystoupily mažoretky, taneční skupina, akrobatická skupina gymnastek a naši mladí fotbalisté sehráli úvodní exhibiční fotbalové utkání. Pan projektant předvedl uvnitř haly některé funkce mechanismů vybavení haly. V hale běžel časosběrný snímek- zajímavé dílo pana Jiřího Prudla, film trvá více než 4 minuty.

Následovala prohlídka objektu v sociálním zázemí, tj. sprch a šaten a byl prostor k volné diskusi. Na otevření haly se přišlo podívat, i za velmi nepěkného počasí, cca 250 občanů a přátel sportu. Popřejme této nové hale, aby sloužila v naší obci svému účelu pověstných sto let, pro několik příštích generací.

Pozn. : Hala má své stránky na www.detmarovice.cz. Z rezervačního systému je m.j. vidět, že se nepotvrdily některé škarohlídské prognózy o nevyužití tohoto zařízení  v podmínkách obce Dětmarovice. Opak je pravdou…, a máme z toho radost.

 Ing. Ladislav Rosman

Ještě k minulému volebnímu období

ing. Ladislav Rosman

30.01.2023

    Výjimečné volební období 2018 – 2022                                                                        

 ( investice, dotace a oživení obchvatu Dětmarovic)

Rád bych se krátce ještě vrátil k minulému volebnímu období. V uplynulém volebním období 2018-2022 se v obci Dětmarovice jsme zaznamenali některé události, které bych rád stručně zrekapituloval. Vedení obce pracovalo zejména v širší koalici volebních stran Přátelé rozvoje obce, KSČM a ODS, ale pozitivní spolupráci v obci nutno přiznat všem ostatním stranám s výjimkou tradičně jediné, kterou nebudu jmenovat, čtenář se možná domyslí…Výsledek této spolupráce je jednoznačně s nebývalým úspěchem. Jsem přesvědčen o tom, že se v období 2018-2022 povedlo velké dílo.

V tomto období 2018-2022 obec vybudovala na zelené louce nový domov pro seniory U Kaple a rovněž novou Sportovní halu Dětmarovice. Autorem obou projektů byl ing. Jiří Novotný, který se svého úkolu zhostil velmi dobře i tím, že řídil stavby jako technický dozor /Domov U Kaple/a spolupracoval s technickým dozorem u díla sportovní haly, a to s velkou pečlivostí. Vždy stál jednoznačně na straně obce a nepřipustil jakékoliv prodražení na obou stavbách. Realizační firmy na stavbách odvedly velmi slušnou práci. Zvláště stavba sportovní haly se odbývala ve velmi obtížném období skokového zdražení stavebního materiálu, ale i jeho nedostatku na trhu. Přesto byly obě stavby dokončeny v termínu za finančně výhodných podmínek. V této souvislosti bych velmi ocenil i spolupráci paní poslankyně A. Babišové. Obě stavby za obec velmi dobře a s vysokou profesionalitou administroval náš pracovník pan Hubert Filip, kterého si vysoce ceníme.

Finanční stránka obou uvedených staveb byla podpořena mohutnou státní dotací, jinak by stavby, obě současně,  nebyly možné, pokud se obec nechtěla zadlužovat. V této důležité oblasti obec našla velké pochopení zejména u stavby Domova pro seniory, a to přímo v tehdejší vládní straně, za což i zde děkuji. A chtěl bych zde poděkovat ještě za jiný, velmi důležitý zásah ve prospěch obce a našeho regionu, a to přímo tehdejšího předsedy vlády Andreje Babiše. Lidé si, myslím, málo uvědomují jeho přímou zásluhu za oživení postupů pro stavbu obchvatu obce, kdy již byla ze strany ŘSD tato investice "odpískána" ve prospěch "chimérické" spojky Bohumín - Havířov přes Heřmanský stav (I/68). Pan premiér tehdy po naší společné intervenci zejména se starostou Bohumína Petrem Víchou a účinně pak s poslankyní Andreou Babišovou, zcela ztracenou pozici našeho obchvatu osobně oživil a dnes již řeší KÚ MSK EIA této stavby. Stavba se připravuje, a to je pro naši obec velká výhra !  Je to sice ještě do zahájení stavby  „běh“ tak asi na 5-6 let, ale na obzoru se konečně něco reálného rýsuje.

Rád bych ještě dodal, že přes finanční náročnost zmíněných velkých staveb v obci pokračovaly v uvedeném volebním období i investice menšího rozsahu. Na konci roku 2022, tedy vlastně na konci volebního období 2018-2022 zůstalo po platbách všech faktur na účtech obce úctyhodných 65,5 mil. Kč, samozřejmě bez jakéhokoliv dluhu. Objem dotačních prostředků byl za předmětné období 80 mil. Kč, a to bylo rozhodující.

Za této situace jednoznačně velmi pozitivních výsledků  pak pro nové volební období  2022-2025 ve volbách do nového zastupitelstva v obci u lidí převládl názor, že je potřeba tento trend udržet a bezdůvodně ve vedení obce „nepřepřahat“ jen proto, že se někdo docela nepřesvědčivě domnívá, že by se věci měly dělat jinak.

ing. Ladislav Rosman

Obchvat obce Dětmarovice

ing. Ladislav Rosman

23.01.2023

Obchvat obce Dětmarovice - převzato z podkladů ŘSD

Řešené území se nachází v oblasti průchodu silnice I/67 místní částí Skřečoň a obcemi Dolní Lutyně a Dětmarovice. Začátek přeložky vedené severně od stávající stopy I/67 je za okružní křižovatkou silnic I/67 a III/46813 v Bohumíně. Konec přeložky je umístěn ve volném terénu u soustavy rybníků přes Karvinou (projektové staničení km 11,09).

Silnice I/67 přichází k řešené oblasti od západu, je vedena v souběhu s dálnicí D1 a obchází zástavbu Bohumína, poté nadjezdem překračuje železniční trať a je vedena zastavěným územím v délce 10,4 km.

Přeložka silnice I/67 se od okružní křižovatky silnic I/67 a III/46813 stáčí pravosměrným obloukem k potoku Lutyňka, podél kterého pokračuje v přímé trase. Dále se stáčí pravosměrným obloukem k biocentru Borek a za křížením výhledové vlečky se stáčí levosměrným obloukem do souběhu s železniční tratí. Následuje mimoúrovňové křížení se silnicí III/46812, poté pokračuje I/67 v souběhu se železniční tratí až k elektrárně Dětmarovice, kde jižně obchází areál společnosti CEMEX. Dále je trasa vedena v prostoru mezi elektrárnou a tratí, přičemž mezi tratí a silnicí je navržena opěrná zeď. V tomto místě trasa silnice
I/67 rovněž mimoúrovňově kříží hlavní příjezdovou komunikaci do elektrárny Dětmarovice. Od elektrárny Dětmarovice je silnice vedena opět v souběhu se železniční tratí a následně se komunikace stáčí pravostranným obloukem a mostním objektem překonává železniční trať a řeku Olši. Trasa I/67 se poté připojuje na stávající I/67 v oblasti Lipového rybníka.

Kategorie stávající silnice I/67 sice odpovídá kategorii S 11,5. Jedná se tedy šířkově o poměrně komfortní silnici, která však prochází relativně hustě osídleným územím. Převážná část stávající trasy je vedena intravilánem obcí, kde je snížena rychlost na 50 až 70 km/ hod. Časté snížení rychlosti tak znemožňuje plynulý průjezd lokalitou.

Stavba je vedena mimo zastavěné území. Napojovací komunikace se pak dotýkají okrajově zastavěných území a průmyslových ploch. V části trasy je přeložka vedena podél železniční tratě a několikrát překračuje vlečkové koleje do Elektrárny Dětmarovice.

Dotčené území není součástí žádného velkoplošného chráněného území. Nedotýká se ani oblasti soustavy Natura 2000. Nejbližší oblastí Natura 2000 je lokalita „Niva Olše – Věřňovice“, vzdálená vzdušnou čarou
cca 1 km. Záměr se okrajově dotýká ptačí oblasti „Heřmanský stav – Odra – Poolší“ v místě mostu přes Olši. Zájmové území trasy prochází výhradními ložisky černého uhlí Věřňovice, Dětmarovice a Dětmarovice-Petrovice a chráněným ložiskovým územím Čs. část Hornoslezské pánve.

Jelikož je přeložka vedena v nezastavěné ploše, protihluková opatření nejbližší zástavby budou upřesněna v další projektové přípravě.

V rámci stavby je navrženo vybudování 19 nových mostních objektů. Z toho je jeden nadjezd nad přeložkou, zbývající mosty jsou součástí hlavní trasy.

 Pozn. : Podrobný průběh nové komunikace na mapě je k nahlédnutí u starosty obce Dětmarovice

Z podkladů ŘSD , ing. Ladislav Rosman

Co nás čeká v roce 2023

ing. Ladislav Rosman

18.01.2023

Jaký bude rok 2023 ?

 Především mi dovolte, abych všem spoluobčanům a lidem dobré vůle znovu do roku 2023 popřál pevné zdraví, štěstí a spokojený život v míru. V obci budeme mít takový rok 2023, jak si ho uděláme, ale složitá doba ve světě pokračuje dále a mnohé objektivně působící vlivy změnit nebudeme umět. Na jiném místě v tomto výtisku si mohou občané přečíst, jaké v obci budou další postupy, které jsme si v zastupitelstvu schválili.

Jsem řadu let názoru, že občané mají být o postupech v obci slušně informováni a musí mít vysvětleny okolnosti s financemi.  Pozor, nemusím to být jen já, kdo v Okénku otevírá různá aktuální témata obce. Mnoho témat pro občany – mnoho článků…Níže v textu některé informace uvedu alespoň „telegraficky“ – zkráceně, i když by se dalo psát k jednotlivým tématům daleko podrobněji, a že je těch témat opravdu hodně…

Uvádím tedy některé aktuální informace z naší obce :

 

   NAŠE RESTAURACE

  -  Dotazy k funkčnosti hospod v obci mají smutné odpovědi…Jedna za druhou nám v obci skončily, nákladově to podnikatelé neumějí utáhnout. Ceny energií, skoro nejvyšší v zemích EU, naši gastronomii téměř udusily. A tak z původních asi patnácti prosperujících restaurací u nás v obci počítáme nyní jen 4 až 5…, a kdoví jak to bude dále. 

Ani pro příští rok se situace ke zlepšení příliš zatím nejeví…, a nutno smeknout před podnikateli, kteří své restaurace ještě za této situace drží v chodu. Světýlkem v tunelu je, že oblíbená restaurace Rumcajs na Zálesí má po pauze znovu od 1.1.2023 nového provozovatele.

 

    SILNIČNÍ OBCHVAT

 -  Zájem našich občanů o obchvat podle mého názoru stále narůstá, a to proporcionálně s nárůstem počtu projíždějících aut. Stav je již dlouho neúnosný zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy nelze cestu ani přecházet, ani vyjíždět z bočních ulic. Sleduji pečlivě jak postupuje na ŘSD příprava dokumentace pro EIA a mohu sdělit, že měla být dokončena do 30.11.2022. Důležité je, že se na přípravách pokračuje a stále se údajně drží rok zahájení stavby 2028…Doufejme, že se v obci časem nedožijeme například úplného ucpání trasy množstvím kamionů a dalších aut nebo nějakého úrazu. Ve špičkách jsou situace s dopravou v obci opravdu neúnosné…

 

   FINANČNÍ SITUACE OBCE

- Po dvou velkých stavbách v předchozím volebním období lze konstatovat, že je naše finanční situace stále velmi dobrá a obec je bez dluhu. Všechny faktury byly v roce 2022 zaplaceny a na přelomu let 2022/2023 zůstává na účtech obce úctyhodná částka 65,5 mil. Kč. Tento vynikající stav již po řadu let nevznikl „samočinně“, jak to mnohdy tvrdí i někteří zastupitelé. Hrubý rozbor příčin úspěšného financování obce je uveden na jiném místě v tomto výtisku Okénka.

 

 

 

 

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ SPORT. HALY

- Je naplánováno na pátek 17.2.2023 od 16.00. V připraveném programu vystoupí mažoretky, taneční skupiny a naši mladí fotbalisté. Na přivítání zahraje dechová hudba Sušanka pod vedením pana Smugaly. Samozřejmostí je malé pohoštění .Akce bude i pro veřejnost.

 

  OPRAVA DĚL. DOMU

 -  Zateplení a nová fasáda se realizuje se státní dotací, jejíž výše byla nakonec přiznána na úrovni 4,2 mil. Kč, nicméně celkový náklad činí cca 12 mil. Kč. Náš záměr rekonstruovat i interiéry budovy však nebude mít tak rychlý postup jak jsme si mysleli. Blokáž je ve zpřesnění nákladů  na interiér blížící se 50 – ti milionům Kč…To je položka, kterou zde obec nemůže příští rok investovat, protože nás čeká obří investice do 3. etapy kanalizace v obci, …a navíc, nelze odkládat realizaci projektu nádstavby 4 nových tříd na budově základní školy, protože dětí v obci rychle přibývá. Projekt už má stavební povolení a od ledna se může žádat o dotaci i na tuto stavbu. A tak to vypadá, že se spíše interiéry budovy Děl. domu budou muset zvládat postupně s delším časovým obdobím. Všechno najednou neufinancujeme…

 

 

  MONITORING OVZDUŠÍ

- Všímavější občané asi zaregistrovali na stránkách www.detmarovice.cz rubriku kvality ovzduší. Jedná se výsledky měření z nedávno instalované aparatury v naší obci, a to u objektu základní školy. Hodnoty se nikde jinde nezveřejňují, jsou jenom pro naši obec na stránkách, ale dávají lepší přehled o prašnosti v jednotlivých dnech, než se dočtete u údajů např. z Věřňovic. Jsou zde přesně podíly frakcí a lze si zobrazit i diagram historie.  Vědomost o stavu znečištění vzduchu nám jeho čistotu sice nezajistí, ale přece jen pokrok to je.

 

 

 FITNESS CENTRUM V OBCI

   - Registrujeme některé dotazy občanů k fitness centru v obci, které zde zatím nemáme. Určitá představa ale k umístění v obci existuje, realizovat by se to dalo, ale spíše je problém zajištění správce, či zájemce - podnikatele, který by si tuto „instituci“ vzal jako „majitel problému“ a zajistil její provozování. Pokud máme v obci nějakého zájemce, prosím, aby se přihlásil, abychom úvahy společně mohli převést do reality.

 

PODPORA SENIORŮ A ŽÁKŮ ZŠ a MŠ

-  Po dotazu i několika občanů potvrzuji, že finanční podporu pro ozdravné pobyty  udržujeme i dále v nezměněné podobě. Stejně udržíme i dobře zavedený školní autobus. Žádnou z vymožeností se nechystáme omezit nebo zrušit.

 

PLATBY ZA ODPADY a VODNÉ /STOČNÉ/

- Jak je všude vidět, všechno nám zdražilo . Nicméně výši plateb za odvoz odpadů jsme pro rok 2023 ponechali dále na minimální úrovni, bez zvýšení. U vodného je taxa SmVaK  navýšena na cca 55 Kč/ m3 a u stočného má obec povinnost se držet úrovně platby z poměrně složitého výpočtu dle daného vzorce. A tato úroveň vychází rovněž kolem 55 Kč/m3.

 Tolik zatím, ostatní témata příště.

Ing. Ladislav Rosman

Kostel je i veřejná budova

ing. Ladislav Rosman

10.01.2023

Kostel je i významnou veřejnou budovou, pomozme

 Vedení obce za posledních dvanáct let mj. dbalo i na podporu církve. Investice obce ke zvelebení kostela nebyly za tuto dobu nijak malé a myslím, že jde i ke cti minulého vedení  obce, že je dnes kostel  ve velmi slušném stavu, stejně jako jeho okolí. Kostel je sice církevní budovou a majetkem, ale pozor, v obci je to zapsaná kulturní památka ajeho využití je i kulturně-společensky „ateistického“ charakteru. Kolik ateistů stále volí pohřby z kostela…, kolik je zde krásných necírkevních koncertů, výstav…A moudrá slova našeho pana faráře v různých životních situacích ještě žádnému ateistovi neublížila. Kolik nevěřících si zde poslechne slova duchovní útěchy…Farní obec spolu s kostelem tedy nelze úplně dobře porovnávat s běžným spolkem v obci, což je tendence někdy zjednodušeně dělat. Sám do kostela chodím jen velmi příležitostně, to ale neznamená, že bych ve funkci starosty připustil, aby obec o tento objekt, a jedinou naši kulturní památku zapsanou oficiálně v seznamu památek, neprojevovala zájem.

V současné době již na objektu kostela pomalu ubylo položek k nutné opravě, ale jedna aktuálně významná zde ještě k řešení zůstala. Obecně se asi v obci již ví, že je potřeba vyměnit staré ztrouchnivělé smrkové lavice, snad 100 let staré, prožrané červotočem. Nabídku na obnovu má farní obec z Polska velmi konkurenční, za cca 800 tis. Kč, nové lavice by byly z jasanu. Po provedení výmalby kostela a po opravě památečních varhan má ale farní obec pokladnu vyprázdněnou… Další zadlužování je v podstatě již velmi omezeno, takže zastupitelstvo obce bude v únoru rozhodovat o případné výši obecní spolupodpory financování. Za sebe vyjadřuji přesvědčení, že se naše nové zastupitelstvo k žádosti pana faráře postaví kladně.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 168 článků