Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

Jak dále s obchvatem

ing. Ladislav Rosman

21.11.2019

Záznam
z projednání výsledků variantního ekonomického posouzení přeložky
silnice „I/67 Bohumín – Karviná“ v Dětmarovicích
Datum a místo konání: 14.11.2019, Obecní úřad v Dětmarovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Úvodem jednání starosta obce Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman přivítal všechny přítomné zástupce společností a stručně uvedl téma a problematiku předmětného jednání – řešení přeložky silnice I/67 v úseku mezi Bohumínem a Karvinou. Následně přítomné informoval o obdržení výsledků variantního ekonomického posouzení předmětné stavby od ŘSD ČR OIPS Morava s tím, že na obci je rovněž k dispozici i příslušná dokumentace. Poté vyzval zástupce ŘSD ČR OIPS Morava k seznámení přítomných se stávajícím stavem a postupem řešení předmětné stavby.
Ing. Příkazský (vedoucí ŘDS ČR OIPS Morava) krátce zmínil historii původní studie z roku 2009 zpracovanou Dopravoprojektem Ostrava, podle které ŘSD ČR Správa Ostrava nechala v roce 2014 zpracovat záměr projektu, který se však ukázal jako ekonomicky neefektivní a byl při projednávání na Centrální komisi MD v roce 2015 zamítnut. Centrální komise MD současně podmínila možnost dalšího pokračování přípravy této stavby:
- provedením auditu technického řešení v zájmu nalezení úspor
- použitím výsledků nového sčítání dopravy z roku 2016
- zpracováním HDM-4 dle nové metodiky z listopadu 2017
- provedením výpočtu HDM-4 až po vydání nových růstových koeficientů ze září 2018.
V roce 2019 byl zpracován nový variantní propočet ekonomické efektivity stavby metodou HDM-4, z něhož je zřejmé, že vyhovujícího výsledku ekonomického posouzení bylo dosaženo pouze u tzv. „Zkrácené varianty“ (EIRR = 5,33 %, NPV = 104,376 mil. Kč, BCR = 1,052) nové přeložky s jejím napojením na stávající silnici I/67 za místní částí Koukolná, u Lipového rybníka. Realizace tzv. „Základní varianty“ v celém původním rozsahu stavby se ukázala i po zapracování všech navrhovaných úsporných opatření jako ekonomicky neefektivní (EIRR = 4,74 %, NPV = -89,417 mil. Kč, BCR = 0,960). Zástupci ŘSD ČR však na jednání současně upozornili, že dosažený výsledek ekonomického posouzení „Zkrácené varianty“ poskytuje jen minimální rezervu pro možné navýšení nákladů na realizaci této stavby (cca 5,17 % neboli cca 104 mil. Kč). Proto bude v rámci další případné přípravy stavby nezbytně nutné zamezit dalšímu zvyšování nákladů. Provedený propočet HDM-4 tak poskytuje určitou naději na možnost dalšího pokračování této akce, s jejímž zahájením se zatím orientačně počítá v roce 2028, a s ukončením cca v roce 2031.
Na základě výsledků tohoto ekonomického posouzení bude ŘSD ČR Správa Ostrava zpracovávat záměr projektu, který následně projde oponentním posouzením SFDI a po té bude záměr předložen na ministerstvo dopravy k projednání do Centrální komise, která rozhodne o možnosti další přípravy této stavby. Předmětný projekt je hodnocen jako technicky i nákladově náročný, zejména v řešení přemostění řeky Olše a průchodu areálem EDĚ. U této akce bohužel není možná její etapizace - stavba bude muset být realizována najednou. Starosta Ing. Rosman ještě dodal, že při této stavbě nebude nutné bourat žádný rodinný dům a samotná stavba neovlivní dopravu na stávající silnici I/67.
Starosta obce Dolní Lutyně Ing. Pavel Buzek upozornil na plánovanou stavbu vysokorychlostní tratě a zástupci ŘSD ČR Brno informovali, že s touto komplikací se prozatím v projektu neuvažuje, neboť zatím není známé definitivní vedení trasy vysokorychlostní železnice.
Ing. Šárka Kubalová – zástupkyně ŘSD ČR Správy Ostrava poté informovala, že v současně době probíhá příprava na vypracování záměru projektu řešené stavby, který by měl být předložen k projednání Centrální komisi MD v průběhu první poloviny roku 2020. V rámci
tohoto záměru projektu bude nutno zpracovat i aktuální situaci, do níž budou zapracována všechna navržená úsporná opatření. Na dotaz starosty Ing. Rosmana, zda se plánuje úprava stávající silnice I/67 bylo sděleno, že se nyní nic neplánuje. Dále bylo přislíbeno, že dotčeným obcím budou průběžně zasílány informace o postupu řešení.
Zástupce MMK OŠR Ing. Maria Palová se dotázala, jaký vliv bude mít stavba na Karvinou. Zástupce ŘSD ČR sdělil, že žádný a nebude nijak ovlivněn stávající stav silnice, dále pak informoval i o možnosti výhledové dostavby přeložky silnice I/67 v úseku mezi Koukolnou a Karvinou jakožto výhledové etapy.
Pan Jaroslav Šelong se dotázal na stav obchvatu Karviné. Zástupkyně ŘSD ČR Správy Ostrava - Ing. Šárka Kubalová sdělila, že probíhá soutěž na zhotovitele, jejíž konec se přepokládá na jaře 2020 s tím, že již byly zahájeny přípravné práce.
Závěrem starosta Ing. Rosman všem poděkoval za účast.
Zapsala: Š. Kepenyesová, tajemnice OÚ

Bez lidí se zatím pracovat nedá

ing. Ladislav Rosman

12.11.2019

Proč je stále více úředníků ?

 Obecné nářky na zvyšující se počty úředníků a pracovníků ve správě vypadají na první pohled obecně „zcela na místě“, má to ale svůj docela bytelný háček. Jakoby nikdo neviděl, že například účtování na úřadech nabylo za posledních cca 8 let takové složitosti, že původní jedna účetní je dnes už jen na těch nejmenších obcích. Obec naší velikosti musela v posledních letech (pozor, bez výjimky) přijmout další účetní. Určitě „velmi potřebný“ systém GDPR (ochrana osobních údajů), který byl na obcích nedávno zaveden pod pohrůžkou desetitisícových pokut je docela slušná administrativa, která se sama nezavedla, ani se sama nepraktikuje. Majetková problematika v obci nabyla v posledních deseti letech takové složitosti, že tu agendu původní stavy úředníků rovněž nezvládají a generují se i takto nová místa s docela vysokou potřebou odbornosti. Zpracovávána rozhodnutí mají obsah a formu, za kterou by se nemusel stydět erudovaný právník. V sociální oblasti nabyla administrativa nevídané složitosti, navíc s velmi chatrným právním zázemím pro řešení různých situací. Řízení zakázek-investic je složité a některé případy vyžadují i právníka. V obcích dále přibývají stavby typu kanalizace, nové ČOV, zvelebuje se veřejné prostranství, upravují se travnaté plochy, vysazují je květinové záhony, upravují parky, apod. Systém kanalizace musí někdo mimo jiné zvládnout i administrativně, musí být v pohotovosti skupina lidí na odstraňování poruch a na provádění revizí…, atd. Tam, kde na primitivní kanalizaci na obcích dříve nikdo nebyl, dnes pracuje několik lidí. Podstatně se zvýšily nároky na odbornost pracovníků. Lidé pracují „až se z nich kouří“ a berou si i práci domů, aby věci stihli…Zkrátka zaměstnanců na obcích zákonitě přibývá, což klade nároky na lidi, ale i další finanční náklady. A že by si někdo lebedil, že nemá do čeho píchnout, to už vůbec ne.

Situace mi tak trochu připomíná stavy, kdy jsme ve fabrikách cca od roku 1992 zaváděli „vše spasitelný“ systém jakosti ISO 9001, kdy postupně vznikaly i celé štáby lidí, které neustále propracovávaly systém vše řídící dokumentace až do praktické nemožnosti, to je stavu, kdy byl hlavním problémem fabriky zavedený systém jakosti a jeho dokonalost v pokynech a instrukcích, a teprve až potom výrobek, výroba a úspěšnost prodeje se všemi souvislostmi. Současný stav ve státní správě mi tak trochu tu situaci již delší dobu bohužel začíná připomínat. V celostátním měřítku je více než 6.200 obcí. Když si to jednoduše člověk pronásobí, nediví se několika desítkám tisíc lidí ve správě navíc. Bez lidí se ty věci udělat zkrátka nedají. Mohu to posoudit za dlouhá léta praxe a zkušeností i v podnikatelské sféře.

Stále složitější systém je samozřejmě snaha intenzivně kontrolovat. Jsou to nejen pravidelné audity hospodaření obce, ale i audity z ministerstev, například ministerstva vnitra, státního fondu životního prostředí, ministerstva financí, audity v sociální sféře, apod. Naše obec je například téměř neustále v nějakém auditu či kontrole a nemysleme si, že to úředníky nezatěžuje. Musí se dokládat stohy dokumentace pozpátku i za více než pět let a kontroly na jednu věc mohou trvat i více než měsíc, a to do detailu. Zde bych rád poděkoval dobrým spoluobčanům, kterým „věci nejsou tak úplně jedno“ a některé kontrolní činnosti k nám i případně směrují. Ve svém důsledku nám tyto činnosti velmi pomáhají, neboť jsou pak naši úředníci stále bdělí a „ve střehu“ a chyb se téměř nedopouštějí, což dokumentují právě ty výsledky kontrol. A za ty výsledky svým spolupracovníkům velmi děkuji.

 Ladislav Rosman

 

Plánování do budoucna obce

ing. Ladislav Rosman

14.10.2019

Důležitost vize rozvoje obce, ale i státu

 Stále se nám potvrzuje potřeba plánování a potřeba vizí i na více let dopředu. Názory, že je plánování jenom přežitkem socialismu snad už vzaly obecně za své. Některé záměry se časem sice mohou i opustit a nahradit lepšími, ale myslet „dopředu“ je nezbytné. Deficit dlouhodobého plánování i ve státním měřítku je zřetelně s odstupem let vidět. Krátkodobé „funkcionářsko-volební“ sliby a plány, které se po volbách a příchodu nové garnitury mohou změnit do zcela opačné polohy, jsou něco jiného. Vize je koncepce na léta dopředu a tato koncepce by měla mít pevný základ a oporu ve společnosti na několik volebních období, neboť jsou to většinou postupy velkého rozsahu a obvykle s velkými náklady dle náročnosti cíle. A ty cíle lze sice ve volebních obdobích korigovat, ale není dobré je diametrálně měnit, jinak čas uteče a ničeho kloudného se nedosáhne.. Postupy k cíli jsou v těchto náročných zaměřeních víceleté až mnohaleté a může se pak též stát, že se čas promrhá planými diskusemi a záměr se realizuje se zpožděním, nebo se nerealizuje vůbec. Absence těchto dlouhodobých vizí ve státě jsem již popisoval v Okénku dříve. A nejen vizí. Je zde často i moment dlouhodobého přešlapování na místě, úvahy „zleva – zprava“, pohodlné vyčkávání a též neschopnost rozhodnout. To jsou velké brzdy pokroku a stále platí „kdo chvíli stál, stojí opodál“.

Dlouhodobější výhledy v obci lze hrubě rozdělit na neinvestiční a investiční. V oblasti neinvestičních plánů je to zejména udržení a další propracování opatření na podporu dětí školního věku a též seniorů. Je to rovněž oblast zvelebování krajiny a životního prostředí s maximem podpory ekologicky prospěšných projektů s vodou a s odpadovým hospodářstvím.

V oblasti investiční jsou plány do budoucna připravovány s cílem uspokojení potřeb obyvatelstva všech věkových skupin. Máme zde další kanalizační a vodovodní projekty, domov pro seniory, sportovní halu, chodník v Koukolné, relaxační oblasti, parkoviště v centru a další. Výčet záměrů je trvale aktualizován jako Program rozvoje obce a přispívají do něj svými nápady nejen funkcionáři obce, ale všichni občané, kterým není lhostejné co budeme v obci mít.

Čtyři roky volebního období jsou na uskutečnění dlouhodobých výhledových plánů příliš krátké období. Jde ale o to, aby se  po volebních změnách „neusínalo na vavřínech“,  ale kontinuálně pracovalo právě na těch vizích, které se předchozími zastupitelstvy

( v ČR vládou a parlamentem) zhodnotily jako dobré a prospěšné pro všechny lidi v obci.

 Říjen 2019, ing. Ladislav Rosman

Pořízení mobilní elektrocentrály

ing. Ladislav Rosman

10.10.2019

Zdůvodnění potřeby nové plánované elektrocentrály v obci

 Text zdůvodnění navazuje na pochybnosti k záměru pořídit pro obec novou mobilní elektrocentrálu. Pochybnost je ze zastupitelstva účelově přenášena do obce, proto následující vysvětlení. Potřeba zařízení vychází například z dosavadních zkušeností s výpadky proudu na budově OÚ, kde pak vzniká situace, že úřad nemůže pracovat. Je zde zároveň pak i riziko poškození zařízení centrálního servru pro instalovaný počítačový systém, hrozí případná ztráta dat, apod. V obci dále přibyly dvě moderní zařízení ČOV, jejichž funkce je na el. energii závislá. V této souvislosti se počítá dle potřeby s mobilitou elektrocentrály a jejím využitím pro případy, že elektrický proud nebude v delším časovém úseku a tím by mohla být narušena spolehlivost funkce celého kanalizačního systému pro příslušnou oblast katastru obce.

Zařízení elektrocentrály je zároveň vhodným a žádoucím prvkem zpracovaného systému havarijního plánování pro krizové situace v obci.

Konečně je zde tímto i podpora pro situace pro případ výpadku el. energie v době kulturních akcí, například při konání představení v Dělnickém domě, kdy čekají řadu hodin občané v hledišti na židlích „než se rozsvítí“. Například s touto situací jsou zaznamenány velmi nepříjemné zkušenosti.

Na budově OÚ, ale i například na Dělnickém domě, apod., bude nutné zpracovat projekt pro úpravu elektrické výbavy stavby s cílem, po realizaci této úpravy, zajištění možnosti připojení mobilního zdroje. Na výše uvedených nových ČOV již je možnost připojení realizována

v rámci projektu.

 9.10.2019, zpracoval Václav Kyjonka

Ing. Ladislav Rosman, starosta obce

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu

ing. Ladislav Rosman

18.09.2019

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu

 Na poslední radě obce, i na zasedání zastupitelstva dne 12.9. 2019 se dost přetřásal návrh některých členů zastupitelstva na zvýšení současných poplatků za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, to je odpadu, který jako občané dáváme do popelnic u domu a tyto jsou převážně 1x za 2 týdny odváženy.

Pravdou je, že naše poplatky na rodinný dům jsou téměř nejnižší v našem regionu. Občané ale vědí, že ke snížení poplatků o 1.000,- Kč, například na běžnou 110 litrovou popelnici bylo přistoupeno v roce 2013, a to po zvýšení daně z nemovitosti zrovna cca o těch 1.000,- Kč. Platby se tedy občanům plus mínus vyrovnaly.

Dnes je však obecně prosazována nutnost zvýšení uvědomění občanů k potřebě maximálního třídění směsného odpadu tak, aby toho netříditelného podílu ke skládkování bylo již velmi málo. Cena tohoto skládkování se má totiž od roku 2022 několika násobně zvýšit a pro obce i občany to bude znamenat podstatné zvýšení nákladů…Někde prosazovaná tendence neplatit za likvidaci odpadů vůbec, je zcela protichůdný postup, který jakoby lidem sděloval : „nepárejte se milí občané s nějakým tříděním, město ukládání odpadu lehce zvládne a horentní částku, ať je jakákoliv,  uhradí jako nic“…Asi chápete, že prosazení té nuly poplatků sice může být přechodně líbivé, ale jinak je to filosofie „na nic“. Je pravda, že zcela ojediněle se toto prosazuje i v našem zastupitelstvu, ale racionální oporu to nemá.

Na zastupitelstvu 12.9.2019 převládl názor poplatky pro rok 2020 ponechat v naší obci beze změny, což považuji za dobré. S ohledem na přípravu všeobecného přitvrzení situace v odpadech v ČR a Evropě je však nutno s postupným zvýšeným tlakem na třídění počítat a přinese to m.j. například časem zvýšení poplatků rovněž i v naší obci.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků