Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

Pokračování investic v roce 2019

ing. Ladislav Rosman

21.08.2019

Jak se v obci pokračuje s investicemi

 a/ na 1. a 2. etapě „Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ“ probíhá postupné připojování objektů a zároveň jsou oba systémy ve zkušebním provozu. Kolaudaci předpokládáme ve druhé polovině roku 2019, problém je s řízením dokumentace připojování, hlavně u 2. etapy.

b/ U kanalizačního systému Koukolná bylo položeno a předáno páteřní potrubí, byla předána funkční ČOV a opraveny komunikace v Koukolné mimo úsek směrem ke splavu, který bude opraven na podzim 2019 firmou, která provádí rekonstrukce na železničním mostu a na železniční trati. Připojování občanů na tuto část kanalizace bude probíhat v roce 2020.

 c/ U stavby kanalizace na Olmovci bylo v srpnu předáno staveniště a vlastní stavba bude zahájena od 2.9.2019 s tím, že se termín položení potrubí včetně asfaltování na komunikaci předpokládá do 31.5. 2020. Pak se budou i zde rodinné domy na páteřní potrubí připojovat.

d/ Projekt kanalizace 3. etapy střed pro územní řízení je v závěru a dokumentace bude podána pro územní souhlas v podzimních měsících r. 2019. Další dopracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace stavby si vyžadují ještě činnosti v roce 2020 a zčásti 2021. Zároveň bude hledána možnost státní dotace na tuto velkou stavbu. Po ukončení řízení s dokumentací 3. etapy otevřeme práce na projektu 4. etapy zahrnující oblast od Dělnického domu až k DPS č.p. 670, kde bude stát ČOV č.4. A to již jsme skoro na konci třetí dekády 21.-ho století…

e/ Oblast Glembovce a okolí máme v záměru řešit spádově do oblasti pozemků 3627/1 a 3627/5, kde by byla kořenová čistírna. Prakticky se zde splašky filtrují přírodním způsobem již dnes…Řešení by mohlo být levnější a rada obce schválila zpracování studie pro realizaci. Pokud by se řešení povedlo, znamenalo by to velké zrychlení stavby v místech, které byly původně uvažovány pro následné období, po roce 2028.

f/ V obci byla opravena zastupitelstvem schválená síť komunikací v celkovém nákladu do 8 mil. Kč. Největší podíl nákladů byl do pokládky asfaltu finišerem, ale uplatnili jsme , dle charakteru komunikací, i technologii zástřiku a pokládku válcovaného recyklátu. V dalším období bude šest let trvající mohutné tempo oprav cest v obci zvolněno a prostředky budou, dle rozhodnutí zastupitelstva obce nasměrovány na jiné priority.

g/ Projekt chodníku v Koukolné za řekou má konečně stavební povolení a je ve stadiu přihlašování na dotaci. Dílo je za 3,5 mil. Kč a pokud dotaci získáme, chodník v roce 2020 zřejmě zrealizujeme, nebo nejpozději v roce 2021.

h/ Ostatní schválené položky jsou ve stadiu příprav projektů a studií. Jmenujme projekt rozhledny, odpočinkové plochy v Koukolné, sportovní haly, prostoru Bendova statku, kořenové čistírny a projekt retence přebytečné dešťové vody na potoku Krympulec a jeho přítoků. Projekty jsou připravovány pro budoucí rozvoj obce.

Realizace projektu domova pro seniory byla dle rozhodnutí zastupitelstva z rozpočtu roku 2019 přesunuta v čase dále, ale znovu je „na stole“ k rozhodnutí o stavbě s počátkem v roce 2020. Je to jeden z bodů programu zasedání zastupitelstva v září.

 Ing. Ladislav Rosman

 

 

VŠECHNO POSTUPNĚ

ing. Ladislav Rosman

08.07.2019

             VŠECHNO POSTUPNĚ !

   (soukromá úvaha- vše je opravdu v lidech )

 Němci jako národ nejsou zrovna nejoblíbenější, ale je to bezpochyby národ racionální, technicky zdatný a schopný dotáhnout své ideje a plány do reality. Bohužel, i se zrůdnou zkušeností v minulém století. Jedno z německých přísloví, které mi nějak utkvělo v paměti je „alles almählich“, tedy „všechno postupně“. A myslím, že to má souvislost s racionalitou postupování obecně. Je to jednoduché (proto jsem si ta slova zapamatoval), každý přece ví, že se chalupa nestaví od střechy… Někdy to tak ale úplně nevypadá. V některých směrech prezentací a činností i vážných činovníků v politice mi totiž připadá, že se na předmětnou zásadu počínání zapomnělo, zejména účelově v rétorice pro žádoucí zvýšení zajímavosti témat a lidí. Některých…, samozřejmě.

Například takový moderní pojem chytré město, chytrý kraj, obec, apod. Dnes můžete v prezentacích i k rozvoji nejen našeho kraje tento pojem / též smart / registrovat velmi často. Přiznám se, že mám na tento pojem určitý druh alergie. Je to termín s návazností na digitalizaci společnost s neomezenými daty, rychlovlaky, autonomní auta, čistou energii, slušnou společnost, apod. Jistě, k těmto vymoženostem vyspělý svět spěje, ale… Naši politici přece vědí, že v uvedených tak často skloňovaných pojmech se v ČR dost nedobře uvažuje, dokonce je to i úsměvné, neboť známe například,  jak rozkopané cesty a objížďky v „chytrých“ městech máme, jak se za pochodu konečně opravuje naše dálnice, kterou po desítkách  let konečně našli ve stavu jejího „posledního tažení“, jak se i mosty raději všechny naráz přece jen opravují, aby nespadly, jak rychle jedou naše rychlíky po ČR, s jakou časovou přesností dojedete do cíle vlakem i autem, jaký je stav našich nádraží, …i komfort pro cestujícího, ale i například jak najdete zubaře pro obec, jak je „dostupné“ bydlení v některých regionech, atd. Co nám bude platný všude zavedený vysokorychlostní internet a počítače na každém kroku, když nebudete vědět, jestli náhodou po cestě nebude výluka, nějaký poměrně obvyklý karambol vlaku a autem musíte objet 10 km objížďku, samozřejmě s frontami jiných aut pěkně za sebou seřazených…A po spojnicích mezi chytrými městy, kde nebude dostupné bydlení a zubaři,  pojedete v samořiditelných autech… po krajských komunikacích II. a III. třídy, které zvláště v některých regionech již dlouho opravdu připomínají tankodrom. Nevím co je na celé věci „chytrého“! Kdo často cestuje autem a vlakem na větší vzdálenosti v ČR, ví o čem je řeč…

Podobně dnes například generalita naší armády v proslovech k národu řeší IT problematiku, nasazení robotů, umělou inteligenci, digitalizaci techniky, apod. Vše takto plánuje, teoreticky správně…Techniku moderního provedení pak ale asi aktuálně nasadí do padesát let starých vehiklů, které na dálnici při přesunu nasazené tempo vzdají po pěti kilometrech…

Dost úsměvná představa. Napadá mne proto pro minulá desetiletí rozvoje státu a jeho vedení příznačné staré dobré pořekadlo, …české. „Co se vleče, neuteče“.

A tak si myslím, že to německé jednoduché přísloví by měli jazykozpytci konečně převést zejména do politického jazyka českého.

 Ing. Ladislav Rosman

Opravy cest v obci

ing. Ladislav Rosman

26.06.2019

Opravy komunikací v obci

 Trochu musím reagovat na diskusi na facebooku k asfaltovému lepení po obci. Jsem totiž přesvědčen o tom, že by každý z kritiků „ty opravy organizoval daleko lépe“,  jakožto i jiné věci. Opravdu není před volbami, takže pro fotky se to nedělá… Děláme to řadu let po sobě po celé obci, a to proto, abychom měli v obci slušné místní komunikace, víte ? A na řadu přišla po kanalizaci i Koukolná, to se nedá nic dělat. I tam budou jezdit občané po dobrých cestách ! I kdyby „na chleba nebylo“ jak se říká.

Potěšilo mne, že některé ohlasy vystihly realitu provádění oprav. Jestli si někdo myslí, že si obec na den může určit termín zahájení díla, je na přehlubokém omylu. To spíše poplakat do polštáře, jak tam někdo radí…Příprava stavby v tomto případě znamenala velmi čiperné a promyšlené činnosti od zimy. Od opakovaného projednání návrhu sítě oprav v radě a zastupitelstvu, přihlášení a pokus o dotaci státu, dokumentaci, až výběrové řízení realizační firmy, která to umí, a která určitě nemá plán zahajování  staveb po celé republice podle režimu MŠ Koukolná… A napjatý časový plán podle nás měnit nebude…

Jsme rádi, že se cesty v obci mohou opravovat a brzdit stavbu kvůli MŠ Koukolná a kvůli nadměrným venkovním teplotám určitě nikoho ani nenapadne. To vám mohu potvrdit za organizační tým realizace.

26.6.2019 Ing. Ladislav Rosman

 

Personální změny na radnici

ing. Ladislav Rosman

21.06.2019

K personální problematice obecního úřadu

 Poděkování panu JUDr. Janu Pochylému

 Dovolte mi, abych za obec Dětmarovice poděkoval panu JUDr. Janu Pochylému za jeho práci ve funkci tajemníka obecního úřadu, ve které pracoval od r. 2011 a letos odešel do důchodu. Vážíme si jeho erudice kombinované s rozvahou, která je ve vedení obecního úřadu velmi potřebná. Pan tajemník byl vždy k dispozici u nejtěžších chvil a problémů v životě úřadu a za vedení obce a úřadu mu přejeme do další etapy života hodně zdraví, spokojenosti a radosti z vnoučat.

 

Představení nové tajemnice obecního úřadu

 Od 2.5.2019 pracuje ve funkci tajemnice obecního úřadu paní Bc. Šárka Kepenyesová. Vystudovala Ostravskou univerzitu a má kvalitní pracovní průpravu po dobu cca 27 let na Městském úřadě v Orlové, kde pracovala jako úředník a vedoucí oddělení. Její pracovní předpoklady a charakterové vlastnosti dávají předpoklady úspěšné práci ve vedení našeho obecního úřadu. Paní Kepenyesová je vdaná a má dvě dospělé děti.

Přejeme hodně úspěchů v nové práci.

Průběh velkých investic v obci

ing. Ladislav Rosman

20.06.2019

INFORMACE K SILNIČNÍM A ŽELEZNIČNÍM STAVBÁM V OBCI

 V naší obci probíhají již druhý rok velké stavby na silnici I/67, ale i na železnici v souvislosti s realizací rychlostní trati na úseku Č.Těšín - Dětmarovice. Stavby probíhají souběžně a nejsou úplně bez komplikací, včetně negativních projevů na obyvatelstvo, ale i na lidi, kteří jen Dětmarovicemi projíždějí. Z toho důvodu se setkávám častěji s dotazy, kdy budou stavby dokončeny. Předávám tedy informace z vedení staveb.

Nový železniční most přes řeku má být dokončen do 30.8., stejně jako 2. kolej rychlostní trati. Pak mají nastat úklidové činnosti a cca v říjnu bude opravena tzv. Buvolí stezka a navazující úseky našich komunikací v této oblasti, které sloužily ke stavbě. Co se týče mostu silničního, na komunikaci I/67, zde je termínové dokončení díla časově identické, tedy 30.8. Stavby, dle vyjádření z vedení staveb, nemají zpoždění.

 Červen 2019, ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků