Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 168 článků

STAVEBNÍ ÚZÁVĚRA JE ODSTRANĚNA

ing. Ladislav Rosman

07.07.2022

Dobrá zpráva pro občany Koukolné a Dětmarovic

 Schválení Změny č.3 Územního plánu obce Dětmarovice

 Dne 29.6.2022 schválilo Zastupitelstvo obce Dětmarovice závěrečný dokument ke Změně č.3 ÚP, a tedy usnesení, kterým se Změna č.3 vydává a uvádí v platnost. Pro občany naší obce, zejména Koukolné, je to doslova dobrá výhra vzhledem k velmi komplikované situaci, která v roce 2018 nastala.

 

Na změně č. 3 ÚP se usilovně pracovalo již celé 4 roky, přičemž rozhodujícími kooperujícími a schvalovacími úřady a útvary byly Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, Magistrát města Karviná a Povodí Odry s.p.  Speciální poděkování

za pomoc naší obci je zároveň panu tajemníkovi Magistrátu města Karviná panu Mgr. Nogolovi.

 

Za úspěšné vyřízení problematiky si i zde dovolím poděkovat vedoucí našeho územního plánování paní ing. Miklendové a zpracovateli ÚP panu ing.arch. Palackému.

 

Schváleným zadáním zastupitelstva obce ze září 2018 byla zahájena práce na Změně č. 3 řešící problém „stoleté“ záplavové zóny podél toku Mlýnka, a to od úpatí kopce Glembovec až po Sokolovnu.

Problém vznikl v roce 2018 změnou legislativy výstavby, kdy Magistrát města Karviná přestal vydávat stavební povolení pro celou uvedenou oblast, přestože se na tomto území stavělo bez omezení, a to minimálně 50 let. Řada připravených staveb a stavebních pozemků byla z hlediska dalšího činění „dána k ledu“.

Pozitivním náhledem MM Karviná, KÚ MSK a hlavně Povodí Odry, s.p. se však řešení našlo. Nutno zdůraznit, že Povodí Odry s.p. zadalo zpracování rozsáhlé studie, která stanovuje v oblasti teoretickou maximální výši úrovně hladiny vody, a to na mapě pro každý územní celek zvlášť. Studii vypracovala pověřená odborná firma a Povodí Odry za ni zaplatilo cca 450 tis. Kč. Obec Dětmarovice práci na studii nemusela uhradit.

 

Studie je pro další rozhodování o stavbách nepostradatelná a bude s ní muset pracovat každý projekt stavby na předmětném území. Ve zkratce jsou omezení pro výstavbu na předmětném území následující :   - stavba nesmí být podsklepená

                                 - výška obytného podlaží musí přesahovat teoretickou maximální hladinu povrchové vody / ve většině případů betonová deska lehce nad 200 mm

                                 - oplocení stavby nemůže být z neprůtočných dílů /např. betonových, apod./

Podrobné údaje získají naši občané na Stavebním úřadě v Dětmarovicích.

 Přílohy :  Vyznačení oblasti stoleté vody podél toku Mlýnka

 29.6.2022, ing. Ladislav Rosman

                                

Jak je to se "strategickým plánováním"

ing. Ladislav Rosman

21.06.2022

Strategický plán, a to ostatní

 Občas se naši občané dovídají, že naší obci chyběl Strategický plán rozvoje. Nechyběl, protože jsme ho vždy měli. Byl třeba jednoduchý, na 5 let, vycházel ale z nedostatků a problémů v obci a realizační tempo v rozvoji podle něj již od roku 2011 bylo v obci okamžitě vidět. Slyšel jsem tehdy, že zavál svěží vítr a dosavadní ledy se pohnuly, apod. Ten jednoduchý Plán rozvoje byl jedno a půl volebního období zaměřen zejména na zanedbané budovy, chodníky a cesty. Bylo zřetelně vidět, co je potřeba dělat a k tomu nebylo potřeba popsat více než 5 stran textu.

Znám též z praxe ale případy, kdy byly vytvořeny krásně vázané Strategické plány, i například v průmyslu, ale i na obcích. Tyto plány postupně upadly do zapomnění, zaváté prachem nikomu pak nijak v těžkostech nepomohly, a nakonec třeba i výrobní celek zbankrotoval, nebo obec „vyměnila“ starostu.

Pokud je totiž hlavním směrem činností psaní po papíru a stavění vzdušných zámků, přičemž  schází pořádné napření do realizací, nevede to k úspěchu. Samozřejmě to psaní, či snění,  je nepoměrně jednodušší, proto se k němu obecně i dost tíhne.

Pro připomenutí přikládám náš Plán rozvoje obce z roku 2013 do roku 2020. Lze zde i porovnat naše původní záměry se skutečným děním v obci.

 

Příloha : dle textu

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

                                                                                                                     Příloha

 

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

 

Úvodem  :   Materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní podoby/, ale i potom,  upravovat a doplňovat pro zasedání   zastupitelstva obce – ke schválení korekcí postupu . Akce v jednotlivých letech jsou uvedeny rámcově a orientačně zvláště v letech po r. 2014. Výčet investic je po jednotlivých letech koncipován s ohledem na zlepšené možnosti financování rozvoje obce od r. 2013. Pro každý rok je uvažováno na investice cca 11 mil. Kč. Dle situace se připouští úvěr s možností splacení do pěti let.

 

Výchozí stav dosavadních nedostatečností v obci :

-          Z obecních budov schází  opravit  fasády budov -Rumcajs, Hasičská zbrojnice, DPS velká, motorest sál, hájenka, SK, Dělnický dům .Okna jsou , kromě hájenky,již všude vyměněna, potřeba zateplení u těchto budov,

-          V obci není realizováno úsporné LED osvětlení

-          V obci schází moderní sportoviště pro občany, sportoviště u ZŠ vyžaduje modernizaci

-          Postupně lze očekávat nárůst zájmu seniorů o bydlení se základní obsluhou, typ DPS, obec nemá další, ani nouzové,  ubytovací kapacity

-          V obci nejsou jesle ani podobné zařízení pro děti do dvou let věku, zájem o zařízení je registrován

-          Obec má z nezanedbatelné části i  prašné cesty a místní komunikace obecně vyžadují opravu povrchu

-          Obec potřebuje odkanalizovat aglomerační část i část Koukolná

-          Obci scházejí uvažované protipovodňové stavby, nutno řešit i místní odvodnění

-          V obci jsou nevypořádaná vlastnictví pozemků pod místními komunikacemi

-          Obec nemá rekreační oblast a není  turisticky přitažlivá

-          V obci není  zavedeno seniortaxi, ani podobná služba

-          Dělnický dům není zdaleka využit, restaurace má minimálně hostů, nevyhovuje soc. zařízení

-          Není využit sál Motorestu Koukolná, schází zde parkoviště k restauraci

-          Kvalita ovzduší v obci není dobrá /regionální problém/

-          Obcí projíždí za 24 hodin kolem 10.000 aut, jedna třetina nákladních /regionální problém/

 

 

 

 

Předpokládaný cílový stav obce v roce 2020 :

 

          V obci přibude dalších 80 rodinných domů, stavět se bude na pozemcích dle nového  územního plánu i „nad Kolakowským a nad Volákem“. Počet obyvatel dosáhne čísla 4.550, přibude seniorů i dětí z mladých rodin.

         Splašková kanalizace části aglomerace bude funkční zatím min. pro 1.000 ekv. obyvatel, dohotovena bude i kanalizace v části Koukolná. Nová zastavitelná území budou mít vyřešenou dešťovou kanalizaci, zasakování nebude hlavním způsobem likvidace dešťových vod hlavně ve svahovitých územích.

        Obec bude mít asfaltové koberce na hlavních tazích místních komunikací, prašné komunikace budou převrstveny asfaltovým recyklátem.

        V obci budou dvě doplňující se veřejná sportoviště v centru, jedno na rozhraní Zálesí a Olmovce, případně funkční rekreační oblast v Koukolné.

       Obec bude mít realizována protipovodňová opatření dle současného stavu záměru řešení.

       Všechny obecní budovy budou zatepleny a budou mít nové fasády.

       V Dělnickém domě bude 1x měsíčně kulturní představení, v sále Koukolná budou organizovány zábavné akce v počtu min. 4x ročně, u sálu motorestu bude nové parkoviště.

       V obci bude funkční seniortaxi, rozšíří se rozvoz obědů, bude zavedena terénní služba pro seniory, zvýší se kapacita ubytování typu DPS.

       V obci budou funkční jesle.

       Veřejné osvětlení bude zcela rekonstruováno do podoby úsporného diodového řešení.

       V obci bude funkční dílčí zpracování bioodpadu – drcení větví v návaznosti na třídění odpadu ve sběrném dvoře. 

       Konečně bude zahájena stavba silničního obchvatu Bohumín – Karviná

      V rodinných domech budou v počtu cca 30 % instalovány jako druhý zdroj tepla kotle na tuhá paliva se spodním odhoříváním.

      Obec bude turisticky zajímavější , na vhodném místě bude stát 12 m rozhledna, apod.

     

Návrh časového postupu odstranění výše uvedených nedostatečností .

( Uvedeny jsou hlavní uvažované akce, drobnější realizace a opravy jsou mimo tento záměr)

                         ROK 2014

-          Zahájit stavbu 1. etapy kanalizace aglomerační části obce dle projektu

-          Provést nové asfaltové povrchy u následujících komunikací  dle pořadí :

          Úsek od odbočky z I/67 až po rozdvojení na Zálesí

          Úsek od křižovatky na I/67 po Obecnině na Olmovec

-          Opravit nebo realizovat bezprašné komunikace technologií zástřiku nebo použitím recyklátu :

          Úsek úvozové komunikace „Dolek“

          Úsek komunikace Koukolná – k rybníku Větrovec

          Úsek Zálesí - Jenčmionka

-          Provést zateplení velké DPS, č.p. 670, zateplit budovu sálu Motorestu

-          Rekonstrukce sociálního zařízení v Děl. domě

-          Zpracovat projekt opravy podemletého břehu Krempulce a zádržné nádrže nad starým zdravotním střediskem a u p.č. 1200 na Olmovci

-          Realizovat odvodnění terénní nerovnosti u komunikace nad Děl. Domem

-          Realizovat opravu fasády Hasičské zbrojnice

-          Realizovat nové sportoviště u ZŠ s využitím pro občany

                          -     Zpracovat projekt a případně i v r. 2014 zahájit realizaci úsporného veř. osvětlení

                          -      Nákup stavebního zájmového pozemku  na svahu „nad Volákem“, dopor. 30 a

 

                          -   Zahájení postupného výkupu pozemků pod komunikacemi, návrh ceny 100,- Kč/m2

                          -   Navýšit podporu obce pro ozdravné pobyty dětí

                          -   Stavba inteligentních semaforů na dvou přechodech, dle projektu

                          -   Navrhnout a realizovat postup pro lepší využití Dělnického domu  

                          -  Zpracovat projekt zpracování tříděného bioodpadu na místě sběru

 

                          -    Zpracovat urbanistickou studii pro plochy nad Kolakowským a pod Něbrojovou

                                 kaplí

                          -   Zahájit vyplácení podpor na výměnu vytápěcích kotlů ve schválené variantě podpory

 

 

                              ROK 2015

-           Realizovat dílčí zpracování bioodpadu, návaznost na sběr a třídění

-          Zpracovat projekt pro 2. etapu stavby splaškové kanalizace v aglomeraci

-          Zpracovat projekt dokončení relaxačního centra na hříšti SK, kurt, cvič. stroje…

-          Zpracovat projekty ubytovacích kapacit typu DPS pro naše občany a objektu jeslí pro děti z naší obce /využití připravených projektů dle vývoje situace/

-          Dokončení stavby 1. etapy kanalizace v aglomeraci obce

-          Realizovat kanalizaci v Koukolné dle zpracovaného projektu, 1. část

-          Pokračovat v opravách komunikací :

                                                Nový asfaltový povrch celého úseku v Koukolné , od zastávky MŠ Koukolná

                                                 až ke splavu, nový asfaltový povrch v úseku Kolonie - Koukolná

                                               

                                                Nový asfaltový povrch v úseku od rozdvojení na Zálesí až k Libuši

                                                Další zlepšení stavu spojky nad Hastrmankou technologií recyklátu

-          Stavba „protipovodňového“ chodníku v Koukolné

-          Stavba zádržných nádrží dle zpracovaných projektů

-          Pokračování výkupů pozemků pod komunikacemi

-          Realizovat novou fasádu – zateplení na budově Rumcajs

-          Stavba čisticí stanice na výtoku roury u Sokolovny, dle zprac. projektu

-          Stavba parkoviště u sálu Motorestu Koukolná

-          Dokončení stavby veřejného úsporného osvětlení

                       

 

                          ROK 2016

 

-          Dokončení kanalizace Koukolná

-          Nové povrchy komunikací v úsecích nad Dělnickým domem a u Hájenky

-          Realizace relaxačního centra na SK Dětmarovice, 2. ETAPA

-          Zateplení Hasičské zbrojnice

-          Instalace renovovaného oltáře do Něbrojovy kaple

-          Zpracování projektů rekreační plochy u řeky Olše a umístění rozhledny v obci

-          Dokončení výkupů pozemků pod komunikacemi

-          Zpracování projektu pro další hrobová místa

 

                       

                          ROK 2017

 

-          Stavba budovy jeslí a ubytovací kapacity pro seniory, občany Dětmarovic na zakoupeném stavebním pozemku „nad Volákem“, dle situace a potřeby

-          Zahájení stavby 2. etapy kanalizace v aglomeraci, připojení  dalších 300 EO

-          Asfaltový koberec na dalším vybraném úseku místních komunikací - Obecnina

-          Oprava komunikací recyklátem a zástřikem ve vybraných úsecích

-          Projekt 3. etapy kanalizace v aglomeraci obce, připojení  dalších 300 EO v této etapě

-          Projekt zateplení Dělnického domu

 

ROK 2018

 

-          Zahájení stavby 3. etapy kanalizace v aglomeraci obce, dokončení 2. etapy z r. 2017

-          Asfaltový koberec na dalším páteřním úseku komunikace obce dle výběru

-          Oprava vybraných místních komunikací recyklátem

-          Stavba rozhledny v obci dle zpracovaného projektu

-          Zahájení stavby rekreační plochy u řeky v Koukolné

-          Zateplení Dělnického domu

-          Zpracování projektu čtvrté etapy kanalizace v aglomeraci obce, připoj. 300 EO

 

                      

 

                              ROK 2019

 

-          Asfaltový koberec na dalším vybraném úseku místní komunikace dle výběru

-          Oprava vybraných místních komunikací recyklátem

-          Zpracování projektu malého sportovního centra na Zálesí, dle možnosti i jeho realizace v tomto roce

-          Zpracování projektu páté etapy kanalizace aglomerace

-          Dokončení stavby třetí etapy kanalizace v aglomeraci, připojení dalších 300 EO

                     

 

                                ROK 2020

 

-          Asfaltový koberec na vybraném úseku páteřní místní komunikace

-          Zahájení stavby 4. etapy kanalizace v aglomeraci obce

 

  Příloha :  Schválený seznam pořadí realizace a obnovy místních komunikací v obci:

                  a/ seznam řešení prašných a místně nerovných komunikací /recyklát, zástřiky/, pořadí

                  b/ seznam místních komunikací páteřního významu s plánovaným provedením nového

                       asfaltového koberce , pořadí

 

Pozn.:  Materiál neřeší časově postup ke stavbě obchvatu obce. Tato problematika je regionálního až     státního významu a je řešena společným postupem starostů Bohumína, D. Lutyně  a Dětmarovic se ŘSD a Ministerstvem dopravy. Záležitost je speciálně sledována a projednávána.

 

 

 

AKTUALIZACE :  SRPEN   2013                                                                  1.8.2013

 Ladislav Rosman

 

Stomatologové v obcích nejsou a nebudou

ing. Ladislav Rosman

17.06.2022

Zubařská krize narůstá do obludných rozměrů

 Všichni starostové v našem regionu konstatují, že tak mizerné pojetí zubního ošetření v našich městech a obcích nebylo nikdy. A tento stav nevzniknul skokově, ale nazrával tak 15 let ! Jako neskutečné nám dnes připadá, že školní děti mívaly i preventivní zubní prohlídky organizované školou a obvodním lékařem, zubař v obci fungoval všude bez problémů a za ošetření se nic neplatilo…Dnes je zubařů dostatek rovněž,… ale jen v Praze a Brně a za ošetření se platí v hotovosti desetisíce, i více. Prezident lékařské komory se svým příznačně spokojeným úsměvem veřejnosti sděluje, že tak je to v úplném pořádku. Máme si lépe čistit zuby a když už je potřeba, dopravit se za zubařem třeba i 150 kilometrů, ovšem nezapomenout si s sebou vzít velmi naditou prkenici, to je podstatné !

Staří zubaři ve věku kolem sedmdesáti let už to vzdávají jeden po druhém a noví, s představou plateb za ošetření na pojišťovnu, nejsou a hned tak bohužel nebudou. A proč by taky byli, když se například v Brně uživí ve třídenním pracovním týdnu, s počtem klientů 4 x menším než by měl na malém městě…? A s platbou za úkony „na ruku“!

Jakékoliv nabídky a pokusy získat nového zubaře i u nás v obci se dosud míjejí účinkem. V okolních městech a obcích je to ale úplně stejné.

Je to vždycky tak. Pokud se problémy nechávají vyhnívat a čeká se, že se vyřeší samočinně, pak věci vyhnijí do stavu, který se těžko napravuje. O nedostatku zubařů starostové mluví minimálně deset let a majitel problému – stát – nebyl schopen nastavit podmínky ke zlepšení situace. Nyní již potíže v celém státě gradují do obludných rozměrů. Starostové Moravskoslezského kraje včetně Svazku měst a obcí Karviná a včetně naší obce vyzývají naléhavě stát, aby se konečně ujal řešení. I tak je ale pozdě a nejbližších pět let se ještě situace bude dále zhoršovat…Pět let, pokud s tím něco někdo ihned udělá, jinak to může být i mnohem déle.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Za pár měsíců máme volby

ing. Ladislav Rosman

18.05.2022

Malé zamyšlení nad příštím vedením obce

 Ještě pár měsíců, a budeme tady mít komunální volby, tedy volby nového vedení obce. Obec se za posledních dvanáct let změnila. Též jsem ale slyšel, že po dvanáctiletém, investičním období bude nyní pauza, či proluka, neboli „pohov“. Zaslechl jsem už všechny tři výrazy a nelíbí se mi ani jeden z nich. Doufám, že obec snad nemá upadnout do letargie a žít z toho co se udělalo. Rozhodně jsem proti takovým úvahám! V roce 2010 jsme přebírali obec s poloprázdnou pokladnou, ale vůbec ne s úmyslem jen jaksi přežívat, protože nebude peněz. Měli jsme od počátku náročný rozvojový program, nad kterým se nejen opozice tehdy smála, že jsou to neuskutečnitelné sny. A ta opozice v obci postupně umlkala, když viděla, že se oproti plánům a záměrům na papíře zrealizovalo mnoho položek ještě navíc…Musí se jen chtít, a ne hledat důvody proč „to nejde“. Uplatnění politiky rozvoje obce a preference obyvatelstva je politika nad zájmy a činěním všech stran a ideologií. Česky řečeno, práce s konkrétním výsledkem je nad politikařením a teoretizováním. Pozor, peníze jsou zde druhořadé a najdou se vždy, pokud je ovšem SNAHA je najít. Házet předem flintu do žita je úplně špatně. Třetí etapa kanalizace Střed je připravena, je to důležitý projekt, ale nesmí se zásadně omezit další postupy, jak je máme v Programu rozvoje obce. Jsou tam i jiné věci než kanalizace. Kanalizace je sice nutná a měla se dělat i dávno před rokem 2010, ale je to „jen“ standard, nic například oku lahodícího, nic zájmového, ani nic tak moc zajímavého…Naši investiční pracovníci jsou velmi zkušení lidé a zvládnou souběžně i další pěknější projekty. Je to ověřeno praxí. Peníze jsou opravdu druhořadé, musí se hlavně chtít a nebát se budoucnosti.

Obec bude v závěru volebního období  předána v dobrém stavu s mnoha realizovanými opravami a zlepšeními, která čtenář přehledně najde v Rubrice INVESTICE A OPRAVY www.detmarovice.cz po jednotlivých letech, s vyobrazením na fotodokumentaci. Myslím, že se není třeba stydět, ani hledat ve výčtu položku, která se udělala zbytečně, či se nepovedla. Na účtu obce také nebude položka na přežití, ale úctyhodná řada desítek milionů Kč, které se pak budou dále v čase úspěšně rozmnožovat, i když se ročně proinvestuje například 40 mil. Kč do dalšího rychlého rozvoje obce. Máme to vyzkoušeno za posledních cca 12 let a spolehlivě to funguje. Musí se ale i nadále usilovně pracovat na využití dotačních možností EU, státu a KÚ MSK. Nejsou zatím žádné signály, že by obec měla mít nižší příjmy! Umět včas požádat, včas natáhnout ruku a nebát se kontaktů i na ministerstvech je důležité. Naučit se orientovat v „dotační džungli“. Na místě a s velkým významem jsou ale i dva nezbytné atributy - - odvaha a zdravý risk. Pak vše půjde dále „jak na drátku“. A pozor, nikdo nemusí „padat únavou“, jen kontinuálně a s rozmyslem pokračovat v práci.

A tak žádná proluka, ani pauza, ani pohov nebudou ! Jsou nepřípustné. Peloton obcí pádí kupředu a v tempu rozvoje musíme myslet stále na pomyslný „žlutý trikot“, to mi nikdo nevymluví.

 Ing. Ladislav Rosman

 

 

 

 

FINANCE V ODPADECH OBCE

ing. Ladislav Rosman

21.04.2022

Některá čísla k našemu odpadovému hospodaření

 V obci Dětmarovice byl celkový náklad na financování odpadového hospodářství

 5.900.000 Kč. V tom je zahrnut svoz popelnic a kontejnerů, poplatky za uložení a rovněž celková funkčnost sběrného dvora.

Sběrný dvůr sám o sobě z této částky činí 1.600.000 Kč , včetně personálních nákladů. Uvedené údaje se vztahují k roku 2021, kde jsou zároveň evidovány celkové úhrady občanů za odvoz odpadu ve výši 1.200.000 Kč. Jednoduchým výpočtem tedy zjišťujeme, že čisté náklady obce na tuto kapitolu jsou 4.700.000 Kč.

Rok 2022 očekáváme zhruba v podobném provedení nákladů. Pozitivně hodnotím, že se u nás v obci lidé vcelku dobře přeorientovali na nový systém poplatků na litr odpadu, protože vím, že všude to tak hladce neproběhlo. Nutno znovu zopakovat, že změnu v tomto smyslu jsme nevymysleli „pro zábavu“ v obci Dětmarovice, ale že byla nadirigována novou legislativou z vlády a ministerstva ŽP. To uvádím proto, že do dnešní doby si někteří občané myslí, že jsme změnu vymysleli na obecním úřadě, což je omyl !

Ještě podotýkám, že sazby za odpady jsou u nás v obci bezkonkurenčně nízké, což si každý může zjistit dotazem u známých. Vymyká se v našem regionu město Karviná, kde poplatky stále nevybírají. Ale to je trochu složitější historie, kterou zde nechci rozebírat.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 168 článků