Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Rubrika starosty

Celkem 181 článků

Obchvat obce Dětmarovice

ing. Ladislav Rosman

23.01.2023

Obchvat obce Dětmarovice - převzato z podkladů ŘSD

Řešené území se nachází v oblasti průchodu silnice I/67 místní částí Skřečoň a obcemi Dolní Lutyně a Dětmarovice. Začátek přeložky vedené severně od stávající stopy I/67 je za okružní křižovatkou silnic I/67 a III/46813 v Bohumíně. Konec přeložky je umístěn ve volném terénu u soustavy rybníků přes Karvinou (projektové staničení km 11,09).

Silnice I/67 přichází k řešené oblasti od západu, je vedena v souběhu s dálnicí D1 a obchází zástavbu Bohumína, poté nadjezdem překračuje železniční trať a je vedena zastavěným územím v délce 10,4 km.

Přeložka silnice I/67 se od okružní křižovatky silnic I/67 a III/46813 stáčí pravosměrným obloukem k potoku Lutyňka, podél kterého pokračuje v přímé trase. Dále se stáčí pravosměrným obloukem k biocentru Borek a za křížením výhledové vlečky se stáčí levosměrným obloukem do souběhu s železniční tratí. Následuje mimoúrovňové křížení se silnicí III/46812, poté pokračuje I/67 v souběhu se železniční tratí až k elektrárně Dětmarovice, kde jižně obchází areál společnosti CEMEX. Dále je trasa vedena v prostoru mezi elektrárnou a tratí, přičemž mezi tratí a silnicí je navržena opěrná zeď. V tomto místě trasa silnice
I/67 rovněž mimoúrovňově kříží hlavní příjezdovou komunikaci do elektrárny Dětmarovice. Od elektrárny Dětmarovice je silnice vedena opět v souběhu se železniční tratí a následně se komunikace stáčí pravostranným obloukem a mostním objektem překonává železniční trať a řeku Olši. Trasa I/67 se poté připojuje na stávající I/67 v oblasti Lipového rybníka.

Kategorie stávající silnice I/67 sice odpovídá kategorii S 11,5. Jedná se tedy šířkově o poměrně komfortní silnici, která však prochází relativně hustě osídleným územím. Převážná část stávající trasy je vedena intravilánem obcí, kde je snížena rychlost na 50 až 70 km/ hod. Časté snížení rychlosti tak znemožňuje plynulý průjezd lokalitou.

Stavba je vedena mimo zastavěné území. Napojovací komunikace se pak dotýkají okrajově zastavěných území a průmyslových ploch. V části trasy je přeložka vedena podél železniční tratě a několikrát překračuje vlečkové koleje do Elektrárny Dětmarovice.

Dotčené území není součástí žádného velkoplošného chráněného území. Nedotýká se ani oblasti soustavy Natura 2000. Nejbližší oblastí Natura 2000 je lokalita „Niva Olše – Věřňovice“, vzdálená vzdušnou čarou
cca 1 km. Záměr se okrajově dotýká ptačí oblasti „Heřmanský stav – Odra – Poolší“ v místě mostu přes Olši. Zájmové území trasy prochází výhradními ložisky černého uhlí Věřňovice, Dětmarovice a Dětmarovice-Petrovice a chráněným ložiskovým územím Čs. část Hornoslezské pánve.

Jelikož je přeložka vedena v nezastavěné ploše, protihluková opatření nejbližší zástavby budou upřesněna v další projektové přípravě.

V rámci stavby je navrženo vybudování 19 nových mostních objektů. Z toho je jeden nadjezd nad přeložkou, zbývající mosty jsou součástí hlavní trasy.

 Pozn. : Podrobný průběh nové komunikace na mapě je k nahlédnutí u starosty obce Dětmarovice

Z podkladů ŘSD , ing. Ladislav Rosman

Co nás čeká v roce 2023

ing. Ladislav Rosman

18.01.2023

Jaký bude rok 2023 ?

 Především mi dovolte, abych všem spoluobčanům a lidem dobré vůle znovu do roku 2023 popřál pevné zdraví, štěstí a spokojený život v míru. V obci budeme mít takový rok 2023, jak si ho uděláme, ale složitá doba ve světě pokračuje dále a mnohé objektivně působící vlivy změnit nebudeme umět. Na jiném místě v tomto výtisku si mohou občané přečíst, jaké v obci budou další postupy, které jsme si v zastupitelstvu schválili.

Jsem řadu let názoru, že občané mají být o postupech v obci slušně informováni a musí mít vysvětleny okolnosti s financemi.  Pozor, nemusím to být jen já, kdo v Okénku otevírá různá aktuální témata obce. Mnoho témat pro občany – mnoho článků…Níže v textu některé informace uvedu alespoň „telegraficky“ – zkráceně, i když by se dalo psát k jednotlivým tématům daleko podrobněji, a že je těch témat opravdu hodně…

Uvádím tedy některé aktuální informace z naší obce :

 

   NAŠE RESTAURACE

  -  Dotazy k funkčnosti hospod v obci mají smutné odpovědi…Jedna za druhou nám v obci skončily, nákladově to podnikatelé neumějí utáhnout. Ceny energií, skoro nejvyšší v zemích EU, naši gastronomii téměř udusily. A tak z původních asi patnácti prosperujících restaurací u nás v obci počítáme nyní jen 4 až 5…, a kdoví jak to bude dále. 

Ani pro příští rok se situace ke zlepšení příliš zatím nejeví…, a nutno smeknout před podnikateli, kteří své restaurace ještě za této situace drží v chodu. Světýlkem v tunelu je, že oblíbená restaurace Rumcajs na Zálesí má po pauze znovu od 1.1.2023 nového provozovatele.

 

    SILNIČNÍ OBCHVAT

 -  Zájem našich občanů o obchvat podle mého názoru stále narůstá, a to proporcionálně s nárůstem počtu projíždějících aut. Stav je již dlouho neúnosný zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy nelze cestu ani přecházet, ani vyjíždět z bočních ulic. Sleduji pečlivě jak postupuje na ŘSD příprava dokumentace pro EIA a mohu sdělit, že měla být dokončena do 30.11.2022. Důležité je, že se na přípravách pokračuje a stále se údajně drží rok zahájení stavby 2028…Doufejme, že se v obci časem nedožijeme například úplného ucpání trasy množstvím kamionů a dalších aut nebo nějakého úrazu. Ve špičkách jsou situace s dopravou v obci opravdu neúnosné…

 

   FINANČNÍ SITUACE OBCE

- Po dvou velkých stavbách v předchozím volebním období lze konstatovat, že je naše finanční situace stále velmi dobrá a obec je bez dluhu. Všechny faktury byly v roce 2022 zaplaceny a na přelomu let 2022/2023 zůstává na účtech obce úctyhodná částka 65,5 mil. Kč. Tento vynikající stav již po řadu let nevznikl „samočinně“, jak to mnohdy tvrdí i někteří zastupitelé. Hrubý rozbor příčin úspěšného financování obce je uveden na jiném místě v tomto výtisku Okénka.

 

 

 

 

 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ SPORT. HALY

- Je naplánováno na pátek 17.2.2023 od 16.00. V připraveném programu vystoupí mažoretky, taneční skupiny a naši mladí fotbalisté. Na přivítání zahraje dechová hudba Sušanka pod vedením pana Smugaly. Samozřejmostí je malé pohoštění .Akce bude i pro veřejnost.

 

  OPRAVA DĚL. DOMU

 -  Zateplení a nová fasáda se realizuje se státní dotací, jejíž výše byla nakonec přiznána na úrovni 4,2 mil. Kč, nicméně celkový náklad činí cca 12 mil. Kč. Náš záměr rekonstruovat i interiéry budovy však nebude mít tak rychlý postup jak jsme si mysleli. Blokáž je ve zpřesnění nákladů  na interiér blížící se 50 – ti milionům Kč…To je položka, kterou zde obec nemůže příští rok investovat, protože nás čeká obří investice do 3. etapy kanalizace v obci, …a navíc, nelze odkládat realizaci projektu nádstavby 4 nových tříd na budově základní školy, protože dětí v obci rychle přibývá. Projekt už má stavební povolení a od ledna se může žádat o dotaci i na tuto stavbu. A tak to vypadá, že se spíše interiéry budovy Děl. domu budou muset zvládat postupně s delším časovým obdobím. Všechno najednou neufinancujeme…

 

 

  MONITORING OVZDUŠÍ

- Všímavější občané asi zaregistrovali na stránkách www.detmarovice.cz rubriku kvality ovzduší. Jedná se výsledky měření z nedávno instalované aparatury v naší obci, a to u objektu základní školy. Hodnoty se nikde jinde nezveřejňují, jsou jenom pro naši obec na stránkách, ale dávají lepší přehled o prašnosti v jednotlivých dnech, než se dočtete u údajů např. z Věřňovic. Jsou zde přesně podíly frakcí a lze si zobrazit i diagram historie.  Vědomost o stavu znečištění vzduchu nám jeho čistotu sice nezajistí, ale přece jen pokrok to je.

 

 

 FITNESS CENTRUM V OBCI

   - Registrujeme některé dotazy občanů k fitness centru v obci, které zde zatím nemáme. Určitá představa ale k umístění v obci existuje, realizovat by se to dalo, ale spíše je problém zajištění správce, či zájemce - podnikatele, který by si tuto „instituci“ vzal jako „majitel problému“ a zajistil její provozování. Pokud máme v obci nějakého zájemce, prosím, aby se přihlásil, abychom úvahy společně mohli převést do reality.

 

PODPORA SENIORŮ A ŽÁKŮ ZŠ a MŠ

-  Po dotazu i několika občanů potvrzuji, že finanční podporu pro ozdravné pobyty  udržujeme i dále v nezměněné podobě. Stejně udržíme i dobře zavedený školní autobus. Žádnou z vymožeností se nechystáme omezit nebo zrušit.

 

PLATBY ZA ODPADY a VODNÉ /STOČNÉ/

- Jak je všude vidět, všechno nám zdražilo . Nicméně výši plateb za odvoz odpadů jsme pro rok 2023 ponechali dále na minimální úrovni, bez zvýšení. U vodného je taxa SmVaK  navýšena na cca 55 Kč/ m3 a u stočného má obec povinnost se držet úrovně platby z poměrně složitého výpočtu dle daného vzorce. A tato úroveň vychází rovněž kolem 55 Kč/m3.

 Tolik zatím, ostatní témata příště.

Ing. Ladislav Rosman

Kostel je i veřejná budova

ing. Ladislav Rosman

10.01.2023

Kostel je i významnou veřejnou budovou, pomozme

 Vedení obce za posledních dvanáct let mj. dbalo i na podporu církve. Investice obce ke zvelebení kostela nebyly za tuto dobu nijak malé a myslím, že jde i ke cti minulého vedení  obce, že je dnes kostel  ve velmi slušném stavu, stejně jako jeho okolí. Kostel je sice církevní budovou a majetkem, ale pozor, v obci je to zapsaná kulturní památka ajeho využití je i kulturně-společensky „ateistického“ charakteru. Kolik ateistů stále volí pohřby z kostela…, kolik je zde krásných necírkevních koncertů, výstav…A moudrá slova našeho pana faráře v různých životních situacích ještě žádnému ateistovi neublížila. Kolik nevěřících si zde poslechne slova duchovní útěchy…Farní obec spolu s kostelem tedy nelze úplně dobře porovnávat s běžným spolkem v obci, což je tendence někdy zjednodušeně dělat. Sám do kostela chodím jen velmi příležitostně, to ale neznamená, že bych ve funkci starosty připustil, aby obec o tento objekt, a jedinou naši kulturní památku zapsanou oficiálně v seznamu památek, neprojevovala zájem.

V současné době již na objektu kostela pomalu ubylo položek k nutné opravě, ale jedna aktuálně významná zde ještě k řešení zůstala. Obecně se asi v obci již ví, že je potřeba vyměnit staré ztrouchnivělé smrkové lavice, snad 100 let staré, prožrané červotočem. Nabídku na obnovu má farní obec z Polska velmi konkurenční, za cca 800 tis. Kč, nové lavice by byly z jasanu. Po provedení výmalby kostela a po opravě památečních varhan má ale farní obec pokladnu vyprázdněnou… Další zadlužování je v podstatě již velmi omezeno, takže zastupitelstvo obce bude v únoru rozhodovat o případné výši obecní spolupodpory financování. Za sebe vyjadřuji přesvědčení, že se naše nové zastupitelstvo k žádosti pana faráře postaví kladně.

 Ing. Ladislav Rosman

Tři důležité zdroje financování obce

ing. Ladislav Rosman

04.01.2023

Které finanční efekty kladně působily na rozvoj v obci za posledních 12 let

          (…i na vysvětlení k některým pokusům o bagatelizaci postupů) 

Je nesporné, že se oproti období před rokem 2011 výrazně zvýšily finanční možnosti naší obce, což umožnilo rychlé realizace nových investic a oprav, ale byla vytvořena i možnost finanční podpory obyvatelstva naší obce v úrovni, kterou v okolních obcích standardně nemají.

 Je nutné si ale uvědomit které finanční efekty, a v jaké míře, stav v naší obci zlepšily. Ty efekty jsou tři hlavní a nezačaly totiž působit současně a většinou vůbec ne samočinně. Nejdříve, v období 2011/2012 bylo pozitivně uplatněno nové státní rozpočtové určení daní ( RUD) a v naší obci to znamenalo do rozpočtu cca 10 mil. Kč/ rok navíc, za 12 let tedy asi plus 120 mil.Kč. Následovalo, po schválení v našem zastupitelstvu, od roku 2014 navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a zvýšení přísunu peněz do rozpočtu obce – i přes kompenzaci občanům v ceně svozu odpadu – cca o dalších  min.12 mil. Kč/rok, tedy za 8 let o 100 mil. Kč. Třetí významnou položkou v rozpočtu se staly státní a jiné dotace postupně v čase na investice, ale i do jiných oblastí života v obci. Pozor, na tyto dotace není právní nárok a jejich získávání vyžaduje velké úsilí a množství práce !  Průběh dotací v čase je na stránkách www.cz zveřejněn. Za posledních 11 let byla hodnota dotací od roku 2011 cca 150 milionů Kč  a jen v období 2018-2022 to bylo rekordních 80 mil. Kč/.

Objektivně vzato, vedení obce nemělo vliv pouze na státní RUD, ale ostatní dva důležité pozitivní finanční efekty jsou zcela jednoznačně s vlivem práce vedení obce.

 Ing. Ladislav Rosman

Rozvoj obce poběží dle plánu

ing. Ladislav Rosman

15.12.2022

Jaké jsou plány investic na rok 2023 a dále

 Rozpočet obce a věcný i nákladový program investic byl zastupitelstvem schválen 14.12.2022. Jestliže někdo očekává v rozvoji obce po velkých investicích 2018-2022 nějakou větší „oddechovou“ pauzu, musíme ho zklamat. I další volební období totiž máme ve výhledu velmi nákladné investiční záměry a postupy, které vyžadují náročnou přípravu projektů a rovněž velké úsilí v dotační mašinérii, aby se záměry mohly realizovat s minimálními případnými úvěry k tíži obce. Z největších projektů, které máme připraveny, uvedu 3. etapu kanalizace v očekávaném nákladu cca 180 mil. Kč a nádstavbu čtyř nových tříd nad jídelní části stávající budovy ZŠ – s očekávaným nákladem dle projektu 17 mil. Kč. Obě tyto hlavní investice tohoto volebního období budou muset být se státní dotací, o kterou budeme v roce 2023 usilovat. Kromě těchto investic bude do pololetí 2023 dokončeno zateplení Dělnického domu a pak  postupně bude prováděná rekonstrukce interiérů tohoto objektu, stavba dalšího nového mostu přes Mlýnku za tratí, opravy komunikací – pokládka dalších asfaltových koberců na vybraných úsecích místních komunikací, další výměna svítidel na veřejném osvětlení, chodníky na hřbitově, atd. Na projektu využití fotovoltaiky na budovách obce se pracuje a v roce 2023 budeme usilovat i na tuto realizaci o státní dotaci.

Pozorní čtenáři našeho Okénka vědí, že se nám potažmo v Tatrovce připravuje naše nová autocisterna pro hasiče, která je po schválení zastupitelstvem schválenou investicí za cca 9,5 mil. Kč. Auto bude k dodání zhruba v polovině roku 2023 a osobně se na něho těším …, no skoro jak aktivní hasič. Nákladné auto koupí obec jen za své peníze. Ale uděláme tomu asi v červnu 2023 v obci velkou parádu ! Na Sokolském hřišti, s představením auta a dalším programem…

Už jsem vysvětloval, že peníze, pokud přibývají na našem účtu, nejsou vůbec „mrtvé“, jak se někomu pozdává, ale mají dávno své určení na schválené investice i několik let před zahájením jejich spotřeby. Pokud by na účtech nebyly, musel by se čerpat úvěr…Sto milionů obec nenaspoří na jednu cílovou věc za jeden nebo dva roky, to máte jako doma se spořením, například na auto… Teď si snad budeme všichni držet palce, aby po mohutných výdajích 2018-2022 na nové stavby nastalo opět období, kdy nám na účtech bude rychle přibývat. O úrovni peněz na účtech obce má občan právo vědět a informovanost i v tomto směru určitě udržíme.

 Závěrem : Člověk by myslel, že už po dvanácti letech intenzivních investičních postupů bude nových záměrů zvelebování obce ubývat… Nicméně, není tomu tak, ukazují se stále další a další potřeby… Ale to je přece ten rozvoj obce, nebo ne ?

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 181 článků