Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 104 článků

Falešně, prosím, ne!

ing. Ladislav Rosman

30.01.2019

A  tož to zas ne !

 Článek zastupitelky v lednovém Okénku byl tentokrát částečně ve verších. To se jistě velmi cení, ale něco mi na tom díle vadí. Ostatní zastupitelé jsou zde totiž vykresleni jako nepochopitelní „balíci“, kteří sami od sebe nemají cit pro kulturní památky v obci. Proto, jak je uvedeno, pan farář – on, Slovák, prosil, zastupitele - Čechy a rodáky…, aby obec přispěla na dětmarovické varhany. Zastupitelce bylo přitom údajně i těžko na duši…, jak píše. Slza větší velikosti by se určitě zaleskla v mém oku, kdybych nevěděl, že to je zase jedna z těch průhledných a falešných dezorientací , či typické překroucení situace podle vlastní představivosti. Zastupitelce totiž fakticky vůbec nemohlo být „těžko na duši“ jak uvádí v textu…Proč, to hned vysvětlím.

Pan farář již m.j. více než rok nezavítal na běžné zastupitelstvo, což mu tímto nezazlívám, ale reálně nemohl tedy k zastupitelům vznášet ony v textu uváděné prosby – k čemukoliv a jakkoliv úpěnlivě…BYLO TO TOTIŽ CELÉ JINAK :

Farní obec si dala letos řádně žádost o finanční příspěvek obce ve výši 200 tis. Kč s využitím na opravu varhan a výměnu červotočem sežrané podlahy na kůru. A pozor ! V radě 7.1.2019 tento požadavek „nevetoval“ naprosto nikdo, a na zastupitelstvu 16.1. všech 15 členů žádost odsouhlasilo naprosto hladce, nebyla ani jedna připomínka! Žádné prosby pana faráře zde nebyly, ani nebyly nutné. Chápu předmětné literární počínání paní zastupitelky v Okénku, protože se již „nějaký pátek“ známe a tento styl jí z jakýchsi důvodů vždy vyhovoval. Zaslechl jsem též, že si lidé (nejen z naší obce) již na tento její neobvyklý styl zvykli jako na nějaký zábavný folklór, takže, prosím, nepřeceňovat. Ale za sebe bych byl  rád, aby v obci tento „falšovaný“ způsob projevu například i na úkor ostatních zastupitelů byl opravdu výjimečný a ojedinělý.

 Ing. Ladislav Rosman

K dalšímu rozvoji obce

ing. Ladislav Rosman

21.01.2019

Několik poznámek ke strategii a k rozvoji obce.

 Zastupitelstvo obce schválilo návrh strategie dalšího postupu k rozvoji obce jehož součástí je i Program rozvoje obce do roku 2022. Uvedené podklady jsou dle naší praxe od r.2011 stále živé a vždy nejpozději v prosinci jsou aktualizované s aktuálními podmínkami a rozpočtem následujícího roku. Podklady jsou na stránkách www.detmarovice.cz v RUBRICE STAROSTY. V zásadě bude současné vedení obce chtít udržet tempo rozvoje, ponechat všechny dosavadní výhody v sociální oblasti, podporu mládeže a seniorů, podporu spolkové činnosti, zlepšování životního prostředí, atd.

Zastupitelstvo obce dále podpořilo další rozvoj projektů dle zpracovaných studií, které jsou i v dlouhodobějším dalším výhledu rozvoje obce. U těchto studií bych se rád zastavil. Oceňuji, že již někteří občané, i zastupitelé přestali zesměšňovat některé návrhy, k čemuž přispěla i vizualizace projektů na zastupitelstvu 16.ledna. Prezentace je k nahlédnutí i v rubrice INVESTICE A OPRAVY na stránkách obce. Jen poznamenávám, že studie není projekt, má za cíl nastolit reálné řešení, ke kterému se dá smysluplně diskutovat a záměr pak v projektu precizovat. Tak tomu bude i nyní :

1)     Projekt odpočinkové plochy u řeky Olše. Zde je vazba i na stávající cyklotrasu, která nemá žádné zázemí v podobě parkoviště pro bruslaře, nemá lavičku na přezouvání, apod. Hodilo by se sem i malé občerstvení v sezonním období. Dále je zde plánován přístup do vody, ať už pro lodičky nebo pro koupání, pokud se najde vstřícný přístup Povodí Odry s.p.

2)     Projekt rozhledny v obci osobně podporuji, návrh je konečně „na světě“ a nejen podle mého mínění bude tato stavba dle studie krásnou dominantou obce. V záměru musíme najít ale i nákladový kompromis, určitě nebudeme stavět nějakou nákladnou například zděnou Dětmarovickou trúbu. Plán stavby je v roce 2021.

3)     Projekt střelnice již v obci překonal první negativní nápor a bariéru odporu některých „pacifistů“. Záměr je perfektně zpracován zkušeným projektantem a pokud bude realizován, bude pro obec m.j. i významně výdělečnou investicí. Realizace je ale během na delší trať.

4)     Konečně projekt sportovní haly v obci je dle mého názoru velmi oprávněný, neboť nám přibývají v obci mladí a sport „letí“...Už v současné době jsou sportovní kapacity „pod střechou“ vytíženy na 110 %. V případě haly se již dle dřívějšího schválení zastupitelstvem pracuje na reálném projektu stavby.

Uvedené aktivity nejsou priority investic v následujícím čtyřletém období. Minimálně ale jednu z nich zrealizujeme do r. 2022. Tyto projekty však budou připraveny pro vhodně vyhlašované dotační možnosti. V tomto roce by například bylo možno přihlásit některé naše záměry pro aktivní odpočinek na upraveném veřejném prostranství nebo na podporu turistické zajímavosti naší obce. K tomuto ale JE TŘEBA mít zpracované projekty „v pohotovostní“ poloze. Jsem rád, že to pochopili i všichni zastupitelé.

 22.1.2019, ing. Ladislav Rosman

 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Dětmarovice od roku 2011

Ing. Ladislav Rosman

17.01.2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE po r. 2018

ing. Ladislav Rosman

02.01.2019

ZÁSADY ( STRATEGIE) ROZVOJE OBCE PO ROCE 2018.

( Podklad s kontinuitou rozvoje obce od r. 2010 s návrhem dalšího postupu )

 PROGRAM ROZVOJE OBCE k veřejné diskusi  Program rozvoje obce do r. 2022

A máme tady rok 2019 !

ing. Ladislav Rosman

28.12.2018

                           A je tady rok 2019 !

 Vážení spoluobčané,

 ani jsme se nenadáli a máme před sebou rok 2019. Jakoby čas stále tempo svého věčného běhu zvyšoval..., což je ale nakonec obecně i v chápání lidí určitě relativně pojato. Mladí by chtěli místy i čas zrychlit, ...to staří by si to zákonitě představovali zase opačně.

Uplynulý rok 2018 nebyl pro obec vůbec špatný. Dokončili jsme ve dvou částech obce výstavbu páteřních tras moderní kanalizace s čističkami odpadních vod a zahájilo se připojování obyvatelstva na tento nový systém. Jsou to finančně i organizačně velmi náročné stavby. Zahrádkářům jsme předali krásnou novou klubovnu, obnovili jsme řadu úseků našich komunikací, atd. Kdo chce mít dobrý přehled o investičním dění v obci, vyčte konkrétní postupy v Dětmarovickém okénku nebo má fotodokumentaci v rubrice INVESTICE A OPRAVY na stránkách obce. Pozor, rozvoj obce nejsou jen investice, jak mne někdy opozice kritizuje. Výčet neinvestičních zdokonalení a postupů v obci od roku 2011 jsme uváděli a pro připomenutí bude v lednovém Okénku znovu uveden aktualizovaný text. V RUBRICE STAROSTY na www.detmarovice.cz najdete též návrh další strategie postupu rozvoje obce v různých oblastech života naší obce. Je na nás všech, abychom si v obci program vytyčili optimálně pro všechny věkové složky našeho obyvatelstva. Ne nějakými obecnými proklamacemi, ale prakticky proveditelnými postupy v čase. Proto je uvedený návrh k diskusi všem lidem v naší obci, stejně jako již konkrétní navazující podrobný Program rozvoje obce do r. 2025. Nic v tom není dogmatem, dobré nápady mají vždy „zelenou“. A zastupitelstvo obce má „v rukou“ schvalování všech navržených postupů.

Vážení spoluobčané, jsem si vědom toho, že pro všechny lidi navodit stav úplné spokojenosti se vším není reálně možné. Nelze ani čekat, že všem vyhovuje současné nové vedení obce. Jsem však přesvědčen o tom, že prodiskutované a nakonec přijaté postupy pro další období by již pak měly být v zásadě ve volebním období podporovány, anebo by měly být oproštěny alespoň některých „jedovatých“ a podpásových počinů. Jsme na jedné lodi a ta by měla plout v klidných vodách a s dobrým kompasem…

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem do roku 2019 hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů a elánu do života. A nám všem v obci přeji co nejméně nezdravých a zbytečně vyvolaných konfliktů. Jejich existence spolehlivě brzdí postupy ke zlepšování.

 

 

Leden 2019, ing. Ladislav Rosman

Celkem 104 článků