Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 152 článků

Postup prací v r. 2020

ing. Ladislav Rosman

06.03.2020

Postup prací dle schváleného programu a rozpočtu obce v r. 2020

V prvé řadě je potřeba dokončit rozestavěné akce. K nim náleží připojování rodinných domů na instalované páteřní potrubí nové kanalizace v etapách ZŠ + Šlog (1. a 2. etapa) a následně v Koukolné a pak na Olmovci. Celkem se jedná o délku instalovaných nových páteřních tras cca 6,5 km, přičemž zbývá na Olmovci položit novou vrstvu asfaltu po uložení potrubí do komunikace. Práce by ale mohly jít rychleji, brzdí nás kvalita práce projektantů a zdlouhavé řízení k vodoprávní problematice. V poslední době se ale přece jen situace zlepšila.

Nově zahajované stavby a opravy letos jsou tyto :  Domov pro seniory, zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem, generální oprava WC v přísálí Motorestu Koukolná ( již probíhá), výměna elektrorozvodů v budově Hasičárny, destrukce budovy Bendova statku a úprava terénu, odpočinková plocha s přístupem do vody u Olše, stavební opravy na budově Pošty,

Zahájení realizace investic za předpokladu dotace v r. 2020 : nový chodník v Koukolné za mostem, nový vodovod -1. etapa, ….na obě akce je státní dotace požádána,

Rozpracované projekty s ukončením v r. 2020 : Kanalizace 3. etapa, parkoviště ve středu obce, sportovní hala – viz podrobněji jinde v tomto tisku,

Nově zahajované, zastupitelstvem schválené projekty, i s možností státní dotace : Zachycování vody v krajině - oblast Zálesí, stavba rozhledny na Něbrojově kopci, odpočinková zóna na prostranství Bendova statku.

Opravy komunikací v roce 2020 : Oprava bude provedena v celkové hodnotě díla cca 2,5 mil. Kč na vybraných úsecích komunikací, plus výše uváděná nová cesta na Olmovci financovaná z prostředků na kanalizaci v této části obce. Budou použity technologie pokládka asfaltu finišerem, pokládka recyklátu a zástřik. S pracemi se začne letos již v květnu a výrazně bude převažovat práce s finišerem.

V roce 2020 prostaví a opraví obec dle plánu dílo za 61 mil. Kč, což je historický rekord obce. V záměru není čerpání úvěru, obec je stále bez dluhů.

Rád bych i touto cestou poděkoval panu Václavu Kyjonkovi a panu Hubertu Filipovi, pracovníkům, kteří stavby připravují, vedou je, i administrují agendu s dotační mašinérií. Rozsah činností je mimořádně obsáhlý a tito lidé věnují zvládnutí úkolů i svůj volný čas. Bez takových pracovníků by se práce a záměry obce nezvládly.

ing. Ladislav Rosman

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ing. Ladislav Rosman

27.02.2020

Jak dál s komunálním odpadem ve státě, i v obci

 Komunální odpad je noční můrou nejen v ČR. V roce 2018 bylo v ČR vyprodukováno 3,7 mil. tun komunálního odpadu, takže na jednoho obyvatele připadá 351 kg/rok. Recyklace včetně kompostování biologického odpadu tvořila v roce 2018  jen 34 hmotnostních % . Spáleno bylo cca 20 hmotnostních % z celkového množství a zbytek byl uložen na skládkách. Špatně ! Původní záměr ukončit skládkování v roce 2023 se jevil již před lety jako chiméra, vzhledem k tomu, že se o zpracování odpadu dosud u nás více namluvilo a napsalo, než by se v realitě udělalo ! Výsledek je ten, že nás předběhlo například Polsko se svým systémem četných spaloven a třídicích linek, ale i Litva, Estonsko, Francie, Itálie, apod. Špičky ve zpracování odpadu pak hledejme mezi takovými státy jako jsou Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Německo, Belgie…, atd. V těchto zemích se již neskládkuje nic. U nás opět jedeme podle hesla „co se vleče, neuteče“. Vzhledem ke vzniklé situaci a váháním

o způsobech likvidace odpadů byl „realisticky“ odsunut termín ukončení skládkování ve státě na rok 2030, ale pokud se nezačne rychle něco dělat, bude stejné rozčarování i kolem roku 2029!  Bohužel, ukazuje se, že bez spalování odpadu to zatím nepůjde, čemuž se lidé pochopitelně v obcích a městech brání… Nikdo spalovny nechce. Čas letí jak splašený kůň a kdo si to neuvědomuje, je zakrátko outsiderem, a to platí ve všech oborech činění. Spalování odpadu je sice z pohledu životního prostředí špatné řešení, ale stav techniky a technologií zpracování vytříděných podílů je i obecně poměrně v plenkách. Zavaluje nás pečlivě vytříděný papír, kterého je tolik, že dnes musejí obce platit za odvoz a zpracování…Na skládkách jsou tisíce tun papíru, přičemž lepenky, pěkně zabalené v úhledných obřích krychlích, nikdo nechce. Z tohoto materiálu se totiž kvalitní papír nevyrábí ! Sběr barevných pet-láhví je smutná věc, smysluplné technologie pro zpracování nejsou příliš k dispozici. Proto objevujeme například i ty vratné pet-láhve v Německu. Čiré láhve se ještě dají převést do stavu vloček pro další výrobu plastů, ale v praxi to stejně příliš nefunguje… O ty vločky pak není zájem, jsou  sice technologicky zpracovatelné, ale jsou nákladné, lepší je vyrábět umělé hmoty ze základních surovin a vločky do postupu nemíchat. To samé s granulemi a nejhorší jsou fólie. Že to ale jde líp než u nás v ČR je nepochybné. Musí být pro to ale vhodná legislativa a finanční systém, nejen technika. Příkladem jsou ty výše jmenované státy, ve kterých jsou už mnohem dál. Je však nutné si uvědomit, že ty státy s úspěšnými údaji jsou státy bohaté a do odpadových technik a technologií se zde vrhají daleko vyšší prostředky než u nás. A evidentně je tam obyvatelstvo nastaveno pozitivněji i k tomu spalování, bez něhož by ty výsledky práce s odpadem nemohly být tak dobré…I v této souvislosti je jasné, že nelze polevit ve třídění odpadu obyvatelstvem a připravovat se tak na dobu, kdy už i u nás bude koncovka zpracování na takové úrovni, že se nám nebudou odpady hromadit na zásobách a na skládkách. Bohužel, včetně spalovacích procesů. S ohledem na zvyšující se náklady v této souvislosti budeme muset i u nás v obci postupně zvedat taxy za odvoz komunálního odpadu jako jinde, jinak poplatky za uložení komunálního odpadu v plánovaně čtyřnásobném provedení v roce 2030 oproti dnešku obec velmi silně a nežádoucím způsobem finančně zatíží.

 L. Rosman

Včelařské starosti

ing. Ladislav Rosman

24.02.2020

Včelaři to nemají lehké

 Úvodem bych rád předeslal dobře známou věc, že význam včelaření je nedozírný, neboť bez opylování květů by nebyl nejen med, ale úroda na polích i v sadech. ČR je v počtu včelstev a včelařů na obyvatelstvo jednou z velmocí. V neděli 9.2.2020 naši včelaři v obci hodnotili na své výroční schůzi činnost minulého roku a po celé jednání byl hlavním a smutným tématem stav úhynu včelstev od podzimního zazimování. Tento jev je v aktuálním období znám údajně v celé ČR, a nejen v ČR. Včelařům našeho spolku se projevil v úbytku včelstev na úroveň cca 50 % původního počtu. Zůstalo 176 včelstev z původních 342…, a zdravotní stav těch přeživších není ideální. Příčinou je varroáza včel a pak virózy zanesené z jižních krajin. Včelstva jsou oslabena počasím, v zimě má být zima a v létě teplo, což tak v posledních letech vůbec nefunguje ! Teplý únor-březen a studený a deštivý duben, to je zlá konfigurace. Nákazy se šíří kontaktem nemocných včel se zdravými a to lehce i přenosem do úlů sousedního včelaře. Aplikovaná léčiva nejsou zcela spolehlivě účinná a zřejmě je i na závadu například i to, že léčení není časově usměrněno na společnou etapu boje všech včelařů proti nemoci, čímž pak i nastávají situace, že jsou přeléčená včelstva následně opět infikována a ohrožena. Přežijí jenom nejsilnější… Vniveč tak přichází energie a práce včelařů, ale i nemalé finanční prostředky, které si chov včel vyžaduje, o smutku chovatelů včel nemluvě. Některým uhynulo i 100 % zazimovaných včelstev…

Včelaři na své schůzi přijali usnesení, že požádají vedení obce o významnější finanční podporu na nákup nových včelstev, tzv. oddělků z oblastí se zdravými včelami. Obnova včelstev je nutná a vím, že v radě obce nebudeme váhat, aby obec pomohla.

Vyslovme našim včelařům poděkování za jejich práci ve volném čase a popřejme jejich včelkám lepší období pro regeneraci jejich stavů.

 Ing. Ladislav Rosman

Význam strategické vize obce

ing. Ladislav Rosman

07.01.2020

 Strategická vize obce

 Vedení obce  aktuálně pracuje na novém Programu rozvoje obce na dalších deset let. Význam takového výhledu je pro další rozvoj bezpochybný a mnohé úvahy v tomto směru již byly sděleny našemu obyvatelstvu například Dětmarovickým okénkem a stránkami www.detmarovice.cz i ke společenské diskusi. Nic se zde netají, záměry musí být průhledné a s občany co nejlépe projednané.

Nedílnou součástí Programu je strategická vize, což jsou v podstatě závazné teze spíše obecného, ale nadřazeného charakteru, kterých se následný prováděcí plán bude držet po řadu dalších let. A tuto vizi si dovoluji nyní čtenářům Okénka představit, přičemž časový předpoklad pro její schválení v zastupitelstvu je duben 2020.

Základní vize je založena na dlouhodobě udržitelném rozvoji s cílem udržení venkovského charakteru obce tak, aby byly co nejlépe uspokojeny všechny skupiny obyvatelstva. Tomu bude podřízen územní plán a program rozvoje obce tak, aby byla zachována kontinuita nárůstu počtu obyvatelstva z období posledních deseti let. Bude nadále udržena výrazná preference podpory nejmladší generace a generace seniorů.

 

K naplnění vize bude obec především :

     Rozvíjet a zdokonalovat územní plán obce

     Prosazovat trvale silniční obchvat obce

     Zdokonalovat stav životního prostředí v obci

     Rozvíjet a zdokonalovat síť moderní kanalizace

     Rozvíjet a zdokonalovat systém práce s odpady a třídění odpadů

     Propagovat a podporovat modernizaci lokálních vytápěcích zdrojů

     Chránit zemědělský půdní fond

     Podporovat mladou rodinu, školské instituce a  seniory

     Dále zdokonalovat stav obecních budov a místních komunikací včetně cyklotras

     Snižovat energetickou náročnost na obecních budovách

     Udržovat a rozvíjet pozitivní vztah k podnikatelským subjektům a k podnikání v obci

8.1.2020, ing. Ladislav Rosman

 

 

 

Rozpočet obce na r. 2020

ing. Ladislav Rosman

16.12.2019

Rozpočet obce na rok 2020 byl zastupitelstvem schválen

        V návaznosti na předchozí postupy a usnesení zastupitelstva je rozpočet roku 2020 v oblasti výdajů na investice podřízen hlavní investici pro období 2020/2021, která je připravována v obci dlouhodobě. To ovšem neznamená, že obec ustrne v rozvoji. Domov pro seniory znamená v celkové sumě stavebních nákladů, jak byly vysoutěženy, 64,22 mil. Kč, přičemž cca 60% z této položky spadá do financování roku 2020. Obec, jak známo, má na investici naspořené finanční prostředky a je zde i relativně malá dotace KÚ MSK ve výši 1,5 mil. Kč. Obec dále pracuje na možnosti státní dotace ve výši 50-ti % uznatelných nákladů na stavbu, ale úspěch v tomto směru nepodmiňuje další postup. Stavět jsme  připraveni i bez další dotace a tuto stavbu 11.12. schválilo zastupitelstvo v žádoucím velkém konsensu. Pro byli zastupitelé všech stran v obci v počtu 14 z 15-cti, proti byla zastupitelka za ČSSD.

V letech 2020 i 2021 si můžeme dovolit snížit rychlost provádění dalších investic, ale některé položky stejně zvládneme i současně se stavbou Domova. Takto je v plánu realizací například zpevnění břehů hraničního potoka kamenivem, rekonstrukce toalet na Motorestu v Koukolné, nové parkoviště ve středu obce, zde co nejrychlejší realizace- dle stavebního povolení, dokončení kanalizace Olmovec, dokončení projektu 3. etapy kanalizace Střed, masivní připojování na realizovanou páteřní síť kanalizace ZŠ + Šlog + Koukolná, nové povrchy vybraných komunikací, apod. V plánu je i chodník v Koukolné, který má naději na získání dotace a pak jej zrealizujeme. Stavební povolení již máme. Určitě provedeme rovněž demolici objektu stavení Bendova statku, čeká se na demoliční výměr.

Rozpočet počítá s investicemi a opravami pro rok 2020 v celkové výši 61 mil. Kč, což je sice rekordní výše, ale například v roce 2018 jsme investovali v podobné nákladové úrovni, tj. 57,5 mil. Kč, přičemž nám na účtu úspor v tomto roce figurovalo v závěru roku 54,0 mil. Kč,…žádné drama se tedy nekonalo ! Podobně tomu bude i v roce 2020 a jsme toho názoru, že pro pokrytí nákladů stavby nebude potřeba čerpat úvěr.

U ostatních plánovaných projektů se v roce 2020 budeme snažit je připravit do pohotovostní „polohy“, tj. do stavu, kdy budou okamžitě použitelné v případě šance na dotaci, nebo pro případ, že budou volné finanční prostředky. Zde bych zmínil hlavně rekreační plochu u řeky, rozhlednu, apod. Do budoucna máme v plánu pěkné projekty pro naše občany.

V oblasti mandatorní je předpoklad nárůstu potřeb financí. Již v roce 2019 jsme byli nuceni přijmout pracovníka na kanalizaci a dále přijmeme pracovníka do skupiny MH a zahradnici. Obec zvelebuje plochy v obci a bez lidí se nová prostranství udržovat nedají.

Návrh rozpočtu byl projednán i v radě obce a finančním výboru a jednomyslně doporučen zastupitelstvu ke schválení. Pro rozpočet hlasovalo 14 z 15-ti zastupitelů, proti byla představitelka ČSSD v obci.

Ještě si dovolím malou poznámku k pojmu schodkový rozpočet. Lidé, kteří pojem neznají si totiž často myslí, že se jedná o něco nepatřičného, včetně signálu o špatném hospodaření. V případě našich rozpočtů obce to ale znamená zásadně to, že výdajové položky, především finance do investic způsobují překročení hodnoty v příjmové části v daném roce. O žádné negativum inflačního charakteru v případě našich obecních rozpočtů ale nejde ! Takzvaný schodek vždy dočerpáme z úspor financí z předchozího období. A ta naše rezerva je dnes tak velká, že z ní postavíme například Domov pro seniory. Obec nemá a neplánuje žádné dluhy.

Trochu v jiné kategorii je ale například státní schodkový rozpočet, kdy si musí stát těch avizovaných 40 miliard půjčit, tedy zvýšit zadlužení… Balík uspořených peněz na rozdíl od nás nemá…Experti však tvrdí, že je tato položka ve státním rozpočtu zanedbatelná a dobře akceptovatelná.

11.12.2019, ing. Ladislav Rosman

Celkem 152 článků