Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 100 článků

Neinvestiční položky pro naše občany 2010-2018

ing. Ladislav Rosman

28.02.2018

Neinvestiční položky pro naše občany zavedené v období 2010-2018

        ( Rekapitulace zavedených služeb a podpor – ty nejsou tak vidět jako stavby…)

 

V roce 2013 začal být v naší obci uplatňován vyšší koeficient pro výpočet daně z nemovitosti, což v průměru přineslo zvýšení této daně cca o 1.000,- Kč na nemovitost. U někoho výše, u někoho méně ale  současně provedená kompenzace ve snížení poplatku za odvoz odpadu zrovna o těch 1.000,- Kč byla s odstupem času určitě přijatelné kompromisní řešení. Obec má zejména z průmyslové zóny již pár let výrazně více prostředků na investice, ale i na neinvestiční opatření a služby pro občany, které byly dříve nemyslitelné a nevznikly určitě „samy sebou“. Uvádíme přehled těchto opatření :

                                                                                                                                      Zavedeno v roce

Podpora ozdravných pobytů pro seniory nad 65 let, 3.000,- Kč na seniora a rok             2016

Snížení poplatků za odvoz odpadů na cca 33% původního stavu, oproti zvýšení daně    2013

Zavedení veřejného osvětlení po celou noční dobu, bez vypínání                                      2013

Zavedení finančního daru 2.000,- Kč při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ                                                   2017

Zavedení podpory obce pro ozdravné pobyty všech dětí MŠ a ZŠ                                       2014

Zavedení služby SENIOR  a BABY taxi                                                                               2014/2015

Zavedení zájezdů pro seniory                                                                                                     2017

Zavedení bezplatné služby odvozu spadaného listí seniorům                                              2015

Zavedení bezplatné služby seniorům, pomoc při stěhování a likvidaci nábytku, atd.      2015

Rozšíření terénní sociální služby, auto+prac.síla                                                                     2015

Navýšení finančních prostředků na kulturu a zábavu našich občanů                                  2016

Navýšení finanční podpory pro spolkovou činnost v obci                                               průběžně

Zavedení daru obce na kanalizační připojení, 10.000,- Kč na nemovitost                           2017

Posílení autobusové dopravy z Orlové (posledně večerní spoj, od 1.4.2018 )        2011 a 2018

Zavedení školního autobusu pro odlehlé části obce                                                                 2018

 

 

Pozn. :  Poslední položka seznamu bude ve zkušebním provozu od 1.3.2018

16.2.2018, Obecní úřad, finance

Jak s autobusem do školy.

ing. Ladislav Rosman

22.02.2018

Jak s autobusem pro svoz dětí  do školy.

 

Na Zálesí již dříve, tak před osmi lety, vznikl požadavek na organizovanou dopravu dětí do školy, tedy školní autobus. Tehdy jsme si, po zjištění všech náležitostí ve vztahu zejména k bezpečnosti přepravy, uvědomili, že věc není tak jednoduchá jak se zdá. Předepsané nástupní ostrůvky, výhybny, úprava režimu provozu aut na trati, šíře a kvalita vozovky, atd. byly doslova nepřekonatelné překážky případného zřízení této služby. Občané Zálesí si též musí uvědomit, že nejen jejich část obce je škole vzdálena a ostatní okrajové oblasti, jako je Olmovec, Glembovec a Koukolná nelze v tomto přece diskriminovat. Trasa tedy musí být daleko propracovanější.

Rada se v lednovém zasedání ke věci letos vrátila a bylo uloženo zjistit současné podmínky zřízení této služby. Projednali jsme záležitost s PČR a oslovili některé potenciální dodavatele přepravy s tím, že pouze firma DAKOL CK, s.r.o tuto službu realisticky nabídla. Celkem se ve škole přihlásilo asi 40 dětí, takže jsme museli promyslet trasy dvě s časy zastávek tak, aby se děti do školy dostaly nejpozději na 7.40. Velký autobus je tam nemyslitelný a menší vozidlo najednou 40 dětí nevezme.

Vstřícný přístup firmy DAKOL navodil situaci, že můžeme po uzavření smlouvy o přepravě zahájit zkušebně dopravu od 1.3.2018 s tím, že první měsíc nebude pro žáky zpoplatněn. Pokud se doprava ujme, budou žáci již od dubna platit měsíční poplatek 100,- Kč. Celkové náklady jdou samozřejmě k tíži obce, ale ty jsou přijatelné, resp. rada je odsouhlasila.

Celkem se tedy hlásí cca 40 dětí, z toho cca 2/3 jsou do 5. třídy. Dvacetimístný VW Crafter pojede tedy 2x.

Trasa bude upravena dle avizovaných nástupů takto :

    a/ PRVNÍ OKRUH /jízda/

-        Glembovec, křižovatka pod kopcem, nástup 3…………………………………………….7.00

-        Křižovatka Zálesí, rozcestí, nástup 4…………………………………………………………….7.08

-        Rumcajs, nástup 9……………………………………………………………………………………….7.10

     TRANSPORT č.1 DO ŠKOLY……………………………………………….čas v cíli…………………………7.16

 

    b/ DRUHÝ OKRUH /jízda/

-        Křižovatka Hospoda Na růžku, Pod Skotnicí, nástup 4…..………………………………7.20

-        Odbočka na Olmovci u kontejnerů, nástup 2………………………………………………..7.24

-        Rozcestí k hájence, nástup 14 ……………………………………………………………………..7.27

       TRANSPORT č.2 DO ŠKOLY…………………………………………čas v cíli………………………………..7.40

Trasa, případně časy mohou být případně upraveny dle praxe, ale to uvidíme, až se doprava zahájí.

Přeji žákům šťastnou cestu !

22.2.2018, Ing. Ladislav Rosman

Vize obce na dalších osm let.

ing. Ladislav Rosman

15.02.2018

 Vize velkých investic v obci na dalších 8 let

         ( vedení obce si příští roky určitě neodpočine)

 

 

 

Záměry dnešního vedení obce svým rozsahem určitě časově přesahují dobu i dalších dvou volebních období. Jsem přesvědčen o tom, že je dlouhodobější plánování velmi nutné, aby si lidé v obci co nejlépe další kroky promysleli a sjednotili si co nejlépe své názory na další rozvoj obce, tedy prostředí, ve kterém mají oni i jejich děti dále žít. Krátkodobé, „živelné“ plánování - jen k relativně pohodlnému přežití volebního období - je sice pro vedení obce jednodušší, ale je to cesta k ničemu. Vidíme to konečně i ve vedení našeho státu, který se v některých směrech bohužel neumí „pohnout z místa“.

Jak jsem uváděl již dříve, bude muset obec plynule dále pokračovat s výstavbou splaškové kanalizace, přičemž ukončení etap ZŠ+Šlog a Kanalizace Koukolná předpokládáme do konce roku 2019. Souběžně s tím bychom chtěli letos zahájit ještě stavbu kanalizace na Olmovci, s ukončením pak též do 31.12.2019. Třetí etapa kanalizace „Střed obce“ se projektuje a stavební povolení očekáváme v 1. čtvrtletí 2019. Stavba je svým rozsahem největší etapou a její realizace potrvá do konce r. 2022. Na řadě pak bude čtvrtá, poslední velká etapa stavby s cílem celkového ukončení realizace do 31.12.2026/27.

Někdy kolem roku 2023 bychom měli již mít opraveny všechny obecní komunikace, mimo případy spadající věcně a časově  do stavby 4. etapy stavby kanalizace, kdy se ještě budou někde v cestách pokládat poslední páteřní roury, minimálně další tři roky.

V roce 2020 by měla být ukončena stavba Domova pro seniory, přičemž další velká stavba- Sportovní hala za cca 40 mil. Kč by mohla být zahájena kolem r. 2025. Kumulace velkých staveb si vyžádá definitivně překlenovací úvěr obce, jehož výše bude přesněji stanovena podle stavu obecních financí.

V současné době dále pracujeme na rozvojových studiích zaměřených na další komfort života v obci. Tématem je zde veřejná sportovně-rekreační zóna u řeky Olše, s pláží, vstupem do vody a vyhrazenou plovárnou, resp. s průtočným bazénem zapuštěným do vodního toku. Zařízení bude muset odolat dvacetileté vodě. Dále pracujeme na projektu rozhledny v obci, přičemž máme již vybraná alternativně dvě zájmová místa pro její umístění. Dalším projektem je pak veřejná střelnice s využitím pro myslivce a držitele střelných zbraní a konečně je to studie dalšího zvelebení středové části obce s rozšířením odpočinkových prostor.

Suma všech těchto hlavních záměrů je realizačně a nákladově reálná, nicméně určitě s potřebným několikaletým výhledem, zejména kvůli nákladovosti realizace. Potřebné finance budou rozděleny do času tak, aby případný překlenovací úvěr obce byl dobře splatitelný například do pěti let. Jsem přesvědčen o tom, že příští vedení obce si s připravenými záměry v realizačních postupech dobře poradí.

 

 

 

 

12.2.2018, ing. Ladislav Rosman

 

Postup velkých staveb v roce 2018

ing. Ladislav Rosman

12.02.2018

Jaký bude další postup velkých staveb v roce 2018.

( …a jak to je aktuálně s novými světly na křižovatce pod Skotnicí )

Cílem této mé informace je přiblížit našim občanům další letošní plánovaný vývoj některých velkých staveb v obci.

V příloze naleznete pořadí pokládky páteřního potrubí splaškové kanalizace v Koukolné. Jako první je úsek u RD Frankových k mateřské škole Koukolná. Původní „zimní“ harmonogram postupu prací je překonán z důvodu potřeby vyjasnění některých postupů v technologii materiálů stavby. Na pár týdnů jsme museli práce přerušit, aby neklesla vlivem „nedohodnutých úspor“ úroveň záruky kvality stavby, ale nyní již stavba může pokračovat dle platné smlouvy.

V Koukolné bude do dubna 2018 dokončena práce na novém nadjezdu do Závady. Harmonogram je zde údajně dodržován zatím s rezervou. Hned nato bude opravena naše „Buvolí stezka“ s přilehlými úseky komunikace.

Ihned po zprovoznění nadjezdu bude zahájena práce na obnově železničního mostu přes Olši a přístupová cesta ke staveništi bude po pravém břehu řeky od cyklotrasy. Přes obytnou zástavbu v Koukolné těžká vozidla jezdit nebudou, snad jen pro účel dovozu stavební techniky na místo.

Počátkem května bude zahájena generální oprava silničního mostu přes Olši s tím, že se bude na semafory jezdit vždy po polovině šířky vozovky. Uvedené stavby včetně terénních úprav budou ukončeny do konce roku 2018.

Chci ještě krátce poznamenat vývoj ke křižovatce u Skotnice. Jak je zřejmé, semafory jsme zde dali zejména pro dříve nebezpečný výjezd z ulice na Skotnici. Opravdu zde není toto zařízení, aby se starostovi obce usnadnil výjezd na hlavní cestu ! Z naší ulice je přece nádherný rozhled. Protivný dvojrežim na nových světlech , jak byl zaveden, je již překonán a systém funguje dle našich představ. Určitě se tímto výrazně zlepšila bezpečnost provozu na této křižovatce

.

12.2.2018

Ing. Ladislav Rosman

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2018 !

ing. Ladislav Rosman

09.01.2018

Vážení spoluobčané,

zase jsme „o rok starší“, za sebou máme vánoční a silvestrovský shon a můžeme se opět těšit například na to, že zase přijde jaro. S ním u většiny lidí přIjde i úleva po dlouhém chladném a nevlídném období pozdního podzimu a zimy se svými příznačně krátkými dny a dlouhými večery.  Zatím máme ale leden, a tak Vám znovu přeji hodně zdraví a dobré pohody po celý rok.

Nový, zastupitelstvem schválený rozpočet obce na úrovni výdajů ve výši 112,5 mil. Kč,  je v rekordní výši a pro jeho profinancování bude zapojen zůstatek hospodaření z roku 2017. Na to, že obec masivně investuje, máme velmi slušnou finanční rezervu a stále jedeme bez úvěru, tedy bez dluhu. V oblasti výdajů je již samozřejmě delší čas dominantní stavba kanalizace v etapách I.+2. ZŠ+Šlog a Koukolná. Stavba bude dále podle plánu pokračovat za souběžné přípravy stavby kanalizace na Olmovci, kde chceme v roce 2018 alespoň stavbu zahájit. Na Olmovci letos zrealizujeme již déle připravovanou stavbu nové komunikace na p. č. 1 200 s odvodněním a veřejným osvětlením. Je to akce cca za 4,5 mil. Kč.

V roce 2018 stále ještě nefiguruje dominantní položka pro zahájení stavby Domova pro seniory. Jak jsem již psal dříve, státní dotace na tuto stavbu nám v roce 2017 nebyla přidělena a zastupitelstvem obce je nyní schváleno přihlásit záměr znovu v roce 2018 s tím, že by se začalo v roce 2018 s inženýrskými sítěmi a s přípravnými pracemi pro hlavní etapu stavby v roce 2019. Pro rok 2018 je schválena částka k proinvestování ve výši 5 mil. Kč.  Dne 5.12.2017 jsme projednali aktuálně celou problematiku s náměstkem hejtmana panem Navrátilem a s vedoucím sociálního odboru panem Rychlikem. Znovu nám byla vyslovena podpora v našem záměru a doporučeno nové podání žádosti o dotaci. V roce 2017 bylo pro tuto oblast vyčleněno 450 mil. Kč pro celou ČR, suma požadavků v žádostech o dotaci byla 6 miliard Kč. Uspokojena tedy byla jen velmi malá část žadatelů a my jsme mezi nimi nebyli.

Pro naše obyvatelstvo je i důležité, že se pro rok 2018 nemění poplatky za odvoz odpadu, že je znovu schválena finanční podpora seniorům na rekreaci, udržíme oblíbené seniortaxi, je tam podpora školy minimálně na obvyklé úrovni, rovněž podpora spolkové činnosti v obci, kulturního dění, podpora v sociální oblasti včetně pečovatelské služby, apod. Nově se pokusíme zrealizovat školní autobus pro svoz dětí z odlehlých končin /Koukolná, Glembovec, Zálesí, Olmovec,…/našeho katastru.

 Po sedmi letech, kdy jsme drželi zkrácený objem mzdových prostředků tzv. vnitra OÚ na konstantní úrovni od r.2011, přidáme peněz na platy zaměstnanců obce. Toto souvisí s novým centrálním způsobem odměňování státních úředníků od listopadu 2017 a dále i s tím, že jsme obnovili personální složení stavebního úřadu i zvýšili počet pracovníků, což si vyžádala nastálá situace – i na ekonomickém úseku. Kdo sleduje personální problematiku řízení našeho úřadu ví, že i na jiných místech dochází ke změnám v souvislosti s přirozenými odchody do důchodu. Velmi dbáme na to, aby se ve výběrových řízeních pro obsazení míst preferovali lidé s nejlepšími lidskými a pracovními předpoklady. A myslím, že se nám to v poslední době docela daří.

Rozpočet obce pro rok 2018 má charakter odpovídající i tomu, že se jedná o rok, kdy bude zvoleno nové vedení obce. Novému vedení chceme připravit několik variant nasměrování dalších investic a rozvoje obce. Tím usnadnit přechodové období a zkrátit prodlevu v dalším úsilí o realizaci nových věcí pro lidi v obci. Proto budou připraveny předprojektové studie především v oblasti odpočinkové, sportovní a pro zlepšování životního prostředí v obci. Tyto studie bude mít nové zastupitelstvo „na stole“, což usnadní a zrychlí jeho další praktické rozhodování. Pro další rozvoj středové oblasti obce je v rozpočtu částka 2,1 mil. Kč na zakoupení areálu bývalého Bendova statku, který by měl dle záměru rozšířit odpočinkové zóny ve středu obce s tím, že po odborném posouzení stavu původní selské stavby bude v rámci plánované studie případně doporučeno její využití pro muzeum, respektive objekt s expozicí původní selské jizby s památečními dobovými předměty obce a regionu.

I v roce 2018 opravíme další úseky komunikací, je schváleno dokončení zateplení fasády budovy sportovního klubu a konečně zrealizujeme víceúčelové hřiště na Zálesí. V plánu jsou další menší opravy a rekonstrukce na různých místech v obci.

Kvalitu zastupitelstva do r. 2022 bude mít v říjnu 2018 opět po rychle uběhlých čtyřech letech pevně v rukou celé obyvatelstvo naší obce nad 18 let věku. Na něm pak bude záležet jak se „věci“ budou hýbat dále kupředu.

 

8.1.2018, Ladislav Rosman 

Celkem 100 článků