Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 100 článků

Blížíme se závěru roku 2017

ing. Ladislav Rosman

04.12.2017

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v předvánočním čase srdečně pozdravil. Je opět čas bilancování jak rok uběhl, co se povedlo a co ne. Čeká nás mikulášská nadílka, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, vánoční čas s našimi rodinami a Silvestr s přáteli. Je čas využít vhodnou atmosféru k usmíření a k přijetí případných i kompromisních řešení, když pomohou. Jsem přesvědčen o tom,  že lidé v zásadě odmítají hloupé konfliktní a  nepřátelské výpady jeden na druhého, konfliktní kampaně, pofiderní sváry bez kloudných příčin, nekonstruktivní jednání a cílené ubližování jeden druhému. I ve dnešní vypjaté době nastavené na výkon dávají lidé přece jen přednost slušnému chování se schopností empatie k okolí a úctě k hodnotám ve společnosti, ať už daným demokratickými principy, nebo i jen obyčejnými principy slušného vychování.

V naší obci se letos povedlo zrealizovat dle plánu většinu věcí a občané, kteří postupy sledují i v našem Okénku, mohou mít o dění dobrý přehled. Není proto dnes mým cílem tyto věci rozebírat podrobně. Snad jen poznamenám to, že se nám letos dle plánu nepovedlo proinvestovat první dva miliony na stavbu Domova pro seniory, protože se na stavebním povolení stále ještě pracuje a navíc nemáme přiznanou dotaci na stavbu z Ministerstva práce a sociálních věcí.

V obci se realizovaly a realizují v tomto období i velké státní stavby , které významně pomohou dále zlepšit vzhled obce, její prestiž a zdejší život. Byla ukončena 1. etapa prohloubení potoku Mlýnka s doprovodným podstatným zmenšením záplavového území obce, probíhá rekonstrukce železniční trati na zvýšení rychlosti souprav do 160 km/h, konečně se opravuje naše nádražní budova, buduje se nový silniční nadjezd na Závadu a rovněž za státní prostředky byla vybudována nová komunikace- součást cyklotrasy – v Lyngu. Připravovány jsou generální opravy železničního mostu přes Olši (2018) a silničního mostu přes tentýž vodní tok.

Obec se mění doslova před očima a jen opravdový škarohlíd si toho nevšimne. A nejen v souvislosti s letošním balíkem realizovaných obecních oprav a investic mi dovolte poděkovat všem mým spolupracovníkům obecního úřadu za odvedení velmi solidního výkonu, neboť bez jejich přičinění bychom věci v rychlém sledu nezrealizovali. Chtěl bych rovněž poděkovat členům rady obce a zastupitelům za velmi konstruktivní přístup k řešení aktuální obecní problematiky i za předběžnou akceptaci návrhu výhledu postupu do roku 2022. Vždyť příští rok již opět bude bilanční pro celé toto volební období a další nasměrování rozvoje obce je důležitým momentem. Děkuji za práci ve výborech a komisích. Velmi oceňujeme práci i zájmových spolků, které vyvíjejí u nás příkladnou činnost a děkuji jejich výborům za usilovnou práci.

Vážení spoluobčané, v předvánočním čase Vám přeji prožití klidných Vánoc, hodně zdraví i spokojenosti celým Vašim rodinám, mnoho optimismu do života a vše nejlepší v roce 2018.

 

Prosinec 2017, ing. Ladislav Rosman

 

K situaci na přetížené "Buvolí stezce"

ing. Ladislav Rosman

16.10.2017

Ještě k „Buvolí stezce“.

 

Jak již jsem uvedl dříve, firma provádějící stavbu nového nadjezdu na Závadu – SŽDC Olomouc v plánu oficiálních objízdných tras má zásadně jen objížďky na Karvinou o délce 13-16 km. Naše cesta pod rybníkem Větrov NENÍ STANOVENOU OBJÍZDNOU TRASOU !  Na vcelku naléhavou žádost občanů Závady a vedení radnice obce Petrovice jsme připustili možnost zkratky pro občany Závady nejblíže bydlící v lokalitě sousedící s naším územím.

Naše obavy se ale rychle naplnily – zkratku se zákonitě naučilo používat mnoho lidí ze Závady, ale i Petrovic, dokonce i ze sousedního Polska. Stav je pro tuto komunikaci naprosto dále neúnosný, proto dneškem žádáme Magistrát města Karviné a Policii ČR o  instalaci dopravních značek- zákazu vjezdu motorových vozidel mimo osob zde bydlících.

Komunikace bude uvedena do původního stavu.

 

 

16.10.2017, ing. Ladislav Rosman

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci

ing. Ladislav Rosman

10.10.2017

Jak se pokračuje s novou splaškovou kanalizací.

 ( Reakce na dotazy občanů)

 

Dovolte mi stručně komentovat současný stav výstavby nové kanalizační sítě v obci.

Ve středu obce je vybudována páteřní síť potrubí kanalizace ZŠ + Šlog, 1. a 2. etapa, ta je vyzkoušena tlakovou zkouškou a zároveň proběhla několikadenní zkouška provozování nové ČOV. V současné době probíhá umísťování přečerpávacích stanic u RD pro oblasti s tlakovým systémem a čekáme na hromadný územní souhlas pro připojování jednotlivých objektů na systém, přičemž jako první budou připojeny objekty ZŠ, hasičská zbrojnice a budova SK . Tyto objekty a snad ještě i další gravitační úseky budou připojeny dle harmonogramu do konce r. 2017, ostatní pak v průběhu r. 2018.

Zahájena byla stavba kanalizace Koukolná, přičemž do konce r. 2017 má být postavena ČOV. Dále se zde bude pokračovat na jaře 2018, a to výkopy na trasách páteřního potrubí, převážně v komunikacích. Podobně jako u již ukončené stavební části ve středu obce, i zde bude obec a realizační firma hledat optimum řešení pro občany zejména pro možnosti parkování a dojezdu. Pro realizaci hlavních tras je dle harmonogramu celý rok 2018, přičemž etapa připojování objektů na nový systém je plánována do konce r. 2019.

Pro etapu připojování v Koukolné jsou pro občany obecně v platnosti všechny postupy, které jsme již sdělili dříve, tj. dokumentace připojení v režii obce, revize zařízení elektro v režii obce a samozřejmě přečerpávací stanice na náklady obce. Občan si provede výkop a napojení svým potrubím na systém od RD  ke stanici, přičemž obdrží od obce finanční podporu 10.000,- Kč na jedno připojení jednoho objektu. Pro výkopové práce má obec vybrány dvě firmy, které lidem tuto práci na objednání zrealizují.

Třetí etapa zahrnující oblast „od Mrazíka“ po Dělnický dům, včetně oblastí na výše položených svahových plochách obce je projektována a s občany jsou postupně  realizovány smluvní vztahy pro základní trasy potrubí a napojení. U této etapy předpokládáme stavební povolení dle harmonogramu v průběhu roku 2018.

Čtvrtou etapu od Dělnického domu až po DPS č.p. 670 ( u nadjezdu) zatím jen „nosíme v hlavě“ a celkově máme s moderní kanalizací práci v obci tak na 10 let. O postupu budete dále informováni.

 

 

 Říjen 2017, ing. Ladislav Rosman

Někteří lidé nám nepomáhají

ing. Ladislav Rosman

04.10.2017

Někteří občané nám nepomáhají…

 

Jak tak poslouchám ostatní starosty z okolí v karvinském regionu, mají podobné problémy. S odpady, dotacemi, s komunikacemi, s pracovníky z úřadu práce,…atd., ale i s některými spoluobčany. Je dokázáno, že v lidské společnosti je určité procento jedinců „neobvyklého“ smýšlení, což se pak ve spolužití s ostatními i v obci projevuje, převážně samozřejmě negativně a konfliktně. Asi je každému jasné oč běží, nicméně uvedu pár příkladů, samozřejmě v obecné rovině.

Neplánovaná silniční zkratka ?

ing. Rosman

25.09.2017

Naše silniční zkratka do Závady během stavby nadjezdu.

 

Jak je dnes známo, stavba nového silničního nadjezdu je naplánována do konce dubna 2018 a má samozřejmě i své nepříjemné souvislosti. Vynucené objíždění přerušené trasy do Závady dnes už pociťujeme zejména na silniční zkratce od železničního přejezdu až po „myší díru“ – podjezd pod železniční tratí při výjezdu na silnici 1. třídy. Původně zamýšlené průjezdy pro občany Závady se automaticky silně zmnožily i pro další lidi z Petrovic a dokonce pro občany Polska. Cesta po třech týdnech je hrozná, ještě i s přispěním deštivého počasí…Nějaké poškození průjezdy jsme předpokládali, proto je ve smluvní korespondenci i náš požadavek na realizační firmu SŽDC, aby byla po stavbě komunikace uvedena do původního stavu. Proto byl původní stav cesty i pasportizován a po stavbě je slíbena cesta nová.

Co ale nyní ? Dobré v tomto směru je, že firma EUROVIA, která stavbu provádí , se k problému hlásí, a původně byl i příslib opravy cesty již o víkendu 23./24.9. Pro deštivé počasí je ale oprava dle informace z EUROVIE posunutá na poslední zářijový týden. Doufám , že sliby budou naplněny. Stejně je ale signalizováno, že investor, tj. SŽDC s průběžnými náklady tohoto typu na této konkrétní komunikaci nepočítal ! S obcemi ani o riziku těchto nákladů nikdo v předstihu ani nejednal ! Divné je už to, že s touto trasou jako objízdnou investor vůbec nekalkuloval… Chyba se někde „ evidentně vloudila“, a to chyba manažersky komunikační na straně investora, a jsme ve vedení obce zvědavi kdo bude do cesty půl roku – přes zimu - nalévat neplánované údržbářské peníze…  Ze strany Petrovic je pozitivní příslib údržby této cesty v zimním období.

Vyvolaný stav je tedy zatím dost nepříjemný, nicméně určitě je  zvládnutelný. Zatím je nutné se na všech frontách  obrnit dobrými nervy, za což především našim občanům děkuji.

 

25.9.2017, Ing. Ladislav Rosman

Celkem 100 článků