Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 173 článků

Pokračování rozvoje Koukolné

ing. Ladislav Rosman

06.08.2020

V Koukolné se bude zase stavět

 Po dílčí změně legislativy k výstavbě a územnímu plánování nastala od roku 2018 nepříjemná praktická uzávěra staveb pro významnou část území obce. Tato „postižená“ plocha je nicméně stále zastavitelným územím dle Územního plánu z r. 2015 i Změny č.1 z roku 2017 a rozprostírá se od úpatí kopce Glembovec až po Sokolovnu. Zahrnuje dnes asi 75 dříve postavených rodinných domků a jsou zde i parcely připravené ke stavbě. Situace nastala po aktualizaci rozsahu tzv. neaktivní záplavové zóny v obci v okolí Mlýnky za spolupůsobení změněné stavební legislativy. Stavební úřad zde nesmí nyní stavby, ale i rekonstrukce původních staveb, apod. povolovat. Dnes by například nebylo možné realizovat dětské hřiště a parkoviště u Motorestu.

S odstupem dvou let, kdy jsme od vzniku problému iniciovali mnoho jednání a porad až na úrovni Kraje a vedení Povodí Odry mohu dnes konstatovat, že se s velkou pravděpodobností povedlo najít řešení a předmětná oblast nebude vyčleněna jako „nestavební“, bez perspektivy dalšího rozvoje. Zejména pro další perspektivní rozvoj části Koukolná je to významná výhra.

Zjednodušené vysvětlení situace je následující. Zásadní je zde pozitivní náhled vedení Povodí Odry s.p., které zpracuje podklad ke stanovení hydraulických poměrů, resp. průtočnosti případné stoleté povodňové vody celým uvedeným územím. Z tohoto klíčového podkladu pak bude stavební úřad m.j. stanovovat tzv. omezující podmínky pro výstavbu a rekonstrukce rodinných domků dle platného ÚP, se zohledněním Změny č. 3 ÚP. Zjednodušeně se jedná především o stanovení výšky podlaží přízemí nové stavby nad terénem, zákaz podsklepení a charakter oplocení pozemku, aby se nebránilo průtoku vody. Jednotlivé projekty nových staveb se budou muset takto přizpůsobit.  Řízení v předmětné věci není jednoduché, ale připravovaná a rozpracovaná Změna ÚP č. 3 se bez něj neobejde. Reálný časový výhled ukončení „procedury“ je zde v polovině roku 2021. Chtěl bych ještě ocenit s.p. Povodí Odry za vstřícnost k našemu požadavku prohloubení koryta Mlýnky od soutoku s Krympulcem až téměř pod kopec Glembovec. I tento zásah určitě přispěje k lepším podmínkám odvedení případné nárazové vlny dešťové vody z předmětného území.

 Ing. Ladislav Rosman

Obec čerpá rekordní dotace

ing. Ladislav Rosman

31.07.2020

Státní podpora investic v naší obci je letos opravdu významná

 Nemám podrobné informace z okolních obcí pro srovnání, ale musím konstatovat, že vláda ČR plní sliby a dotační podpora našich plánovaných investic je v letošním roce výrazná, neboli nebývale vysoká. Vcelku pravidlem bývá, že v případě úspěšné žádosti,  je 60-ti procentní přiznávaný podíl z uznatelných nákladů dané investice a tak lze uvést následující rekordní bilanci dotací již potvrzených dotačních peněz na jednotlivé aktuální akce v naší obci :

Nejvíce peněz obec obdržela na podporu stavby Domova pro seniory, tam nám dokonce původní sumu navýšili na 35,3 mil. Kč /budu zaokrouhlovat směrem dolů v řádu 100 tis./ a z MS Kraje máme na tuto stavbu 1,5 mil. Kč, v sumě tedy 36,8 mil. Kč při vysoutěženém nákladu 65,4 mil. Kč.

Další významné peníze jsme dostali přiznané na stavbu nového chodníku v Koukolné za řekou, celkem 3,3 mil. Kč a stavbu letos v září zahájíme. Na realizaci nových čtyř projektovaných potrubí vodovodu v obci jsme obdrželi 2,7 mil. Kč, přičemž první úsek položíme v letošním roce. Konečně na stavbu kanalizace na Olmovci máme přiznáno celkem 6,0 mil. Kč, zde je položeno páteřní potrubí a realizován nový povrch stavbou poškozených komunikací.

Osobně mám z této bilance velkou radost, neboť jsou tímto vytvořeny nejen předpoklady zdárného ukončení projektů investic, jak jsou výše vyjmenovány, ale i předpoklady další realizace novějších projektů, jak je máme připraveny, nebo je připravujeme do roku 2026. Jmenujme alespoň stavbu parádní sportovní haly, 3. etapu splaškové kanalizace, rozhlednu - i pro zvýšení turistické zajímavosti obce, Bendův statek, zateplení Děl. domu, parkoviště, apod.

Jen ještě krátké ohlédnutí se na hodnotu investic i oprav od r. 2010. V hrubých, zaokrouhlených počtech obec za posledních deset let investovala a zatím investuje do zvelebení majetku cca 450 mil. Kč a z toho činí podíl státních a jiných dotací přes 100 mil. Kč. Uvedené období je z pohledu vlastního rozvoje obce určitě velmi úspěšné a v minulosti takové nenajdeme.  Zároveň však nutno říct, že se „nic samo neurodilo“. Za vším jsou naši obětaví lidé na svých místech, kteří se těm věcem velmi věnují, od administrace až po realizaci, za nijak velké peníze…, a to často bez ohledu na volný čas. Neváhám konstatovat, že mají mé velké uznání.

Chtěl bych jim za jejich práci i takto velmi poděkovat.

30.7.2020, ing. Ladislav Rosman

 

                                                                

Nevyzpytatelné počasí

ing. Ladislav Rosman

08.07.2020

Poděkování starosty obce

 Vážení spoluobčané,

po suchých letech jsme byli i v naší obci „obdařeni“ mimořádným a nárazovým množstvím vody z intenzivních srážek po řadu dnů jdoucích za sebou. Země se konečně napila vody a rázem se vyrovnaly srážkové deficity minimálně z předchozích pěti let. Lokální srážky nám po delším období zaplavily obydlí, zahrady a pole i v místech, kde bychom to nečekali.

V této souvislosti mi dovolte poděkovat naší výjezdní jednotce dobrovolných hasičů, kteří po dobu tří dnů byli u několika desítek případů zaplavení sklepů, garáží a jiných prostor i u domů, kde bychom potopu nepředpokládali. Naši hasiči rovněž řešili situace se spadlými stromy, a těch bylo 19 ! Naši výjezdní jednotku vede pan Lukáš Rusek, člověk, který neodmítne řešení jakékoliv těžké situace, stejně, jako dalších osm členů této důležité jednotky. Všichni si zaslouží naše uznání a poděkování.

 Ladislav Rosman

Problémy s počasím

ing. Ladislav Rosman

30.06.2020

Vykopeme dávné meliorace ?

 Oficiální vědecká, odborná a vládní prohlášení k boji proti dlouhodobému klimatickému suchu jsou plná moudrých návrhů opatření. Od jednoduchých postupů typu „dešťovka“ až po návrhy nových přehrad, celkem rovných třiceti v ČR - výhledově plánovaných. Nelze v tomto článku posoudit jednotlivé záměry a opatření, to by bylo na samostatné vydání Okénka.

Po posledních vydatných deštích jsou ale zřejmě na pochybách o správnosti úvah o očekávaném kontinuálním suchu nejen amatéři mého provedení, ale i přesvědčení odborníci, jimž asi deštivý letošní rok do kontinuity vývoje suchého počasí a klimatu rovněž moc nepasuje. Nebude dalších pět let podobně deštivých ? Nejsou úvahy o nutnosti zlikvidování melioračních odvodňovacích tras na kdysi vlhkých polích  zcestné ? Není zcestné odvádět ve všech případech nových staveb dešťovou vodu do zasakování ? Je dobré dláždit velké plochy svých nádvoří bez ohledu na bližního svého, zvláště sídlícího po svahu níže nebo dokonce nejníže ? Je dobré cílevědomě zakládat mokřiny na místech jejich dřívějšího vysušování ? Je dobré dříve narovnané toky řek a potoků posunout zpět do původních meandrujících koryt i se záplavovým účinkem ? Je dobré vjezd na pozemek realizovat bez potrubí pro odvod dešťové vody ? Je dobré se léta nestarat o příkopky, jejichž nedobrý stav může být následnou komplikací s odvodem dešťové vody od mého obydlí ? Neprovedl jsem si náhodou sám nějaký neuvážený zásah na pozemku s potenciální komplikací a ohrožením za intenzivního deště ? Je dobré složit ruce v klín a čekat, že někdo za mně můj problém vyřeší ?

To jsou jen některé otázky, jak mne napadají. A nevěřím, že nám někdo univerzálně tuto problematiku správně okomentuje bez pověstné „křišťálové koule“, aspoň takové malé, jen se specializací na předpověď počasí, případně klimatu, stačilo by aspoň v našem mírném pásu…

  Červen 2020, Ing. Ladislav Rosman

Sportovní hala

ing. Ladislav Rosman

29.06.2020

Budeme stavět současně i sportovní halu ?

 Zastupitelstvo se dne 24.6.2020 pro mne vcelku nečekaně přiklonilo k aktuálnímu zahájení příprav k  využití aktuálně vydané možnosti státní dotace m.j. i na sportovní haly v obcích do 10 000 obyvatel. Podmínky pro dotaci naše obec vcelku splňuje, takže si můžeme sáhnout na podporu stavby maximálně na 30 milionů, přičemž projektová cena – náklad na stavbu je cca 70 mil. Kč vč. DPH. Vzhledem k nedávnému úspěchu s dotací na Domov pro seniory dnes vidíme, že „nic není nemožné“, přičemž lze i očekávat podporu našeho zkoušeného regionu, takže uvidíme…

To zasedání 24.6. nicméně nebylo úplně jednotné, neboť jsem se sám jako jediný ze dvanácti zastupitelů zdržel hlasování, ostatní však byli PRO zahájení mašinerie příprav. Vzhledem k výsledku hlasování, které bylo tak výrazně v můj neprospěch, a to takto poprvé za deset let, jsem nabyl přesvědčení, že mou konstrukci úvahy, kterou jsem předložil na zasedání, bych měl k posouzení sdělit i občanům, kteří na zastupitelstvu nebyli.

Snad mne nikdo nepovažuje za starostu, který obecně nechce investice a tak i krásnou halu v naší obci, nicméně mám poměrně zásadní argumenty pro odložení realizace této stavby, tak jak máme i v Programu rozvoje obce. Na sportovní hřiště nebo haly se vyhlašují dotace skoro každý rok, takže odklad přihlášky někam do roku 2022 nepovažuji vůbec za něco nemístného a aktuálně nehrozí například vrácení peněz za projekt, které jsme již dostali z Kraje. Dotace budou dále, jak hlásá vláda ČR. Současná doba je z pohledu financí obce bezpečně zvládnutelná pro jednu velkou stavbu za 64 milionů, kterou zrovna máme v realizaci, ale už nikdo neví, jak to bude v případě nutnosti zahájení ještě druhé takové velké stavby, která se musí nákladově pokrýt. Z podmínek dotace totiž m.j. vyplývá povinnost kolaudovat dílo do 31.12.2022. Velmi šibeniční termín.

Hala se nesmí pak komerčně pronajímat, provozní náklad jde tedy zcela za obcí. Doba je ale s koronavirem nejistá, tahoun státního hospodářství – automobilový průmysl – jede na 50 %, výhled státních financí je nedobrý,..., a o tisknutí jalových peněz píšu už v jiném článečku tohoto výtisku. Možná mi dnes už schází potřebná odvaha, ale osobně bych dnes obec netlačil do většího adrenalinového finančního dobrodružství. Dvě takto velké stavby realizované současně, i když s dotací, budou již jistě s potřebou úvěru. Nehledě na to, že bych dal přednost pokračování se třetí etapou kanalizace – a tam bude náklad min. 80 mil. Kč. A kde jsou další pěkné plány rozvoje ? Asi se starám zbytečně a dotaci na halu letos obec nedostane. Pokud ale ano, jsem zvědav, co si o nás na ministerstvu řeknou, když jim poděkujeme a například třicet milionů vrátíme, že jsme si to rozmysleli. Dají nám dotaci ještě někdy podruhé ?

Jeden moment je mi však na celé záležitosti velmi sympatický. Když jsem nastoupil do funkce v r. 2010, tak většinou „nic nešlo“ a přesvědčovat jsme museli tehdejší zastupitelstvo o nutnosti realizace například bankomatu, sběrného dvora, dětských hřišť, ale i parkoviště, kanalizace ve středu obce, apod. Za deset let je to opačně, vidíte tu změnu ? Zastupitelstvo postrkává a přesvědčuje starostu…, to je výrazná změna, ze které mám radost. Takže nemám už například obavy, že by nám snad někdy v budoucnu rozvoj naší obce uvázl na místě.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 173 článků