Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 133 článků

Jak po prázdninách se školním autobusem ?

ing. Ladislav Rosman

07.06.2018

Školní autobus bude jezdit i po prázdninách.

 

 

 

 

Rodiče zejména dětí v prvním stupni naší ZŠ určitě uvítají, že školní autobus bude jezdit i po prázdninách. Dosavadní provoz má, dle našich informací, pozitivní hodnocení žáků i rodičů, což je pro vedení naší obce potěšitelné.

Protože se nakonec, po delší době, podařilo průzkumem ve škole najít „optimální“ čas odjezdu odpoledne na zpáteční trasu, rada obce rozhodla, že bude v měsíci září jízda i zpět vyzkoušena. Ten čas odjezdu od školy je stanoven na 13.45 a optimální je jen v uvozovkách, protože všem se do jejich osobních harmonogramů samozřejmě nelze trefit. V průběhu září se provoz autobusu zpět bude vyhodnocovat a dle výsledků bude případně navázáno plynule provozem v říjnu a dále. Případně se provedou nějaké korekce ke zlepšení, ale to předbíhám situaci.

Důležitou informací je i to, že děti nadále nebudou mít přepravu zpoplatněnu.

 

 

 

 

7.6.2018, ing. Ladislav Rosman

Předprojektové studie k rozvoji obce.

ing. Ladislav Rosman

01.06.2018

Výhledové studie k dalšímu rozvoji obce jsou velmi důležité.

 

Jak už jsem naše občany informoval dříve, výhled dalšího rozvoje obce je pro současné vedení obce jednou z priorit počínání. Bez vizí obec v rozvoji ustrne! Proto zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování výhledových studií, tedy  předprojektů investic, které v perspektivě dále zvýší komfort života v obci. Jen připomínám, že studie není projekt, ale dílo, které přibližuje způsoby a  podmínky realizace a též například upozorňuje na případná úskalí následného „ostrého“ projektu. Praxe minulých let nám ukazuje význam studií pro další rozhodování v obci. Pro připomenutí si dovoluji předmětné aktuální náměty a témata zrekapitulovat. Na některých uvedených studiích již aktuálně pracují vybraní projektanti, jak bylo radou obce schváleno.

V první řadě je to studie k realizaci sportovní haly, která bude sloužit pro všechny věkové kategorie ke sportovnímu vyžití a eliminuje se tak již dnešní, jevící se deficit současných prostor a zařízení školní tělocvičny a památeční Sokolovny, zejména ve chladném období roku. Hala zhruba za 40 milionů Kč by měla aktuálně stát v areálu SK Dětmarovice, naproti škole, prakticky přes cestu. Objekt bude obsahovat víceúčelovou plochu pro míčové hry, ale i pro tenis, apod.

Dále to je rekreačně odpočinková plocha, kterou chceme zrealizovat na pravém břehu řeky Olše ve směru jejího toku. Zařízení, které by zde bylo realizováno se souhlasem Povodí Odry bude muset odolat dvacetileté vodě nebo bude možné je preventivně v krizovém čase částečně demontovat. Představa je zde dána podobnými známými projekty například na Vltavě nebo i Ostravici a rozhodně by nemělo chybět koupací a plavecké teritorium, lanovka přes vodu, veřejné ohniště, parkování – i pro bruslaře na cyklotrase, možnost stanování, pláž, atd.

Psal jsem již i o záměru vybudovat střelnici pro kulové zbraně, a to pro naše myslivce , ale i pro ostatní držitele střelných zbraní. V okrese tato zařízení zřetelně chybějí a předpokládaný zájem o využití bude u tohoto zařízení jistě velký. Samozřejmostí bude EIA pro posouzení vlivu na životní prostředí a samotná stavba má dle existujících a dopracovatelných přírodních podmínek velkou šanci být pro obec bez jakékoliv hlukové a jiné zátěže. Jistě nebudeme budovat něco, co by případně bylo  v obci proklínáno, to chci garantovat. V současné době však „bojujeme“ s Lesy ČR, s.p., které nám v záměru mohou zabránit, neboť například prodej pozemku údajně není v souladu s politikou tohoto státního podniku. Překážky jsou ale pro to, aby se překonávaly…

Další studií je práce na zvelebení interiéru sálu Dělnického domu. Cílem je modernizace vybavení, osvětlení a ozvučení, i možnost například velkoplošného promítání a prezentací moderní digitální technikou včetně místnosti pro zastupitelstvo.

Následuje studie k umístění rozhledny v obci, přičemž máme vybrány dvě zájmové plochy v části Něbrojova kopce, kde jsou již i obecní pozemky, nicméně poprosíme i soukromé vlastníky nejvýše položené části kopce o zvážení možnosti realizace zařízení zde, s výhodou přirozeného převýšení terénu.

Perspektivně se jeví i záměr využití území po Bendově statku. Je to krásná parcela s výměrou přes 40 arů, je v centru obce, přístupná z hlavní cesty, a je ke koupi z prostředků obce. Záměr byl již v zastupitelstvu obce předjednán a jsem přesvědčen o tom, že by si obec neměla nechat ujít příležitost pozemek pro další rozvoj využít. Návrh postupu bude předložen znovu na červnovém zastupitelstvu.

V souvislosti s budoucím rozvojem obce nutno připomenout, že se s vedením naší ZŠ vážně zabýváme rozšířením učeben v objektu ZŠ. To si vyžádá stavební úpravu-nádstavbu dvou učeben optimálně na půdorysu stávajícího křídla s jídelnou a technickým zázemím. Předprojektovou studii zde již máme k dispozici a pozorně sledujeme vývoj počtu žáků v jednotlivých letech, neboť ten bude pro další rozhodování o projektu nádstavby školy rozhodující.

Blíží se závěr volebního období a chci zastupitelstvu poděkovat i za pozitivní náhled na rozvoj obce a předkládané návrhy.

 

 

 

 31.5.2018, Ladislav Rosman

POKRAČOVÁNÍ REALIZACE PLÁNOVANÝCH INVESTIC

ing. Ladislav Rosman

25.04.2018

Aktuální situace v obecních investicích roku 2018.

 

V našem Dětmarovickém okénku a například i v Rubrice starosty na stránkách www.detmarovice.cz se snažíme naše občany informovat i o dění v investicích. Fotografie realizovaných investic jsou v rubrice Investice a opravy . 

Naši lékárnu bezohledně zavřou.

ing. Ladislav Rosman

23.04.2018

Lékárnu bezohledně zavřou.

Soukromá společnost Lékárna u nemocnice, s.r.o  vlastnící a provozující  i naši Dětmarovickou lékárnu oznámila prostřednictvím své zaměstnankyně paní magistry Roudenské našemu vedení obce v poslední dekádě března 2018 nemilou zprávu, že se objekt uzavírá dnem 1.5.2018. Příčinou je údajná ztrátovost prodejny a trvající poklesy počtu zákazníků, i v prvním kvartále 2018.  Narychlo jsme ještě na Velikonočním jarmarku dali občanům k podpisu petici za ponechání této služby, ale stovka podpisů rozhodnutí firmy nezabránila. Proto jsme v dubnové radě obce pozitivně projednali možnost finanční podpory z prostředků obce, aby se efekt , tj. ziskovost podnikání v tomto dětmarovickém objektu dostala na +/- nulu. Hrubý propočet těchto nákladů k eliminaci míry ztrátovosti naší lékárny ukazuje na cca 150 tis. Kč za rok a jsem rád, že členové rady podporu pro období květen-prosinec 2018 podpořili bez výhrad. Projevili opět jasnou solidaritu především se staršími občany, aniž bychom společně tušili, že věc má ještě jiné „pozadí“. O to větší bylo naše překvapení, když nám vedení firmy následně sdělilo, že obci za nabídku děkuje, ale lékárnu uzavře i tak, neboť tím musí řešit ještě jiné problémy…Zcela bezohledný přístup k občanům Dětmarovic, po tolika letech tradiční funkčnosti lékárny v obci. Pro naši obec je to citelná ztráta hlavně pro lidi v kategorii seniorů a lidi s menší mobilitou. Ne každý „hupsne“ do auta a jede do Orlové ! Opět se potvrdilo m.j. pokrytectví často dnes používaného hesla „člověk na prvním místě“…

Vedení obce je přístupem firmy velmi zklamané a rozešli jsme se s nimi de facto ve zlém. Jen ještě zdůrazňuji, paní magistra Roudenská nemá na bezohledném postupu vlastníků firmy žádný podíl, spíše jí za dlouholetou práci chceme poděkovat. Její zájem byl lékárnu zde zachovat. Snahou vedení obce bude tradiční službu lékárny v obci obnovit, ale to bude složité a vyžádá si to určitě delší čas i značné úsilí, což již bude spíše v kompetenci nového vedení obce. Zajistit prostory a personální obsazení specializované pozice, která na „trhu“ velmi schází, nebude nikterak lehké, možná i nemožné.

Po dobu časové prodlevy těchto služeb v obci prosíme naše občany o pochopení situace a budeme velmi rádi za každý nápad, který bude pro obnovu lékárny v obci užitečný.

 

 

19.4.2018, ing. Ladislav Rosman

MÍT KVALITNÍ OKNA A TA UZAVŘÍT

ing. Ladislav Rosman

20.04.2018

Zásada : MÍT KVALITNÍ OKNA A TA UZAVŘÍT.

 

Starší občané ještě dobře pamatují tzv. civilní obranu a protichemickou přípravu obyvatelstva, která fungovala od školního věku, ale i na středních školách a učilištích, pak na vojně, ve fabrikách, prostřednictvím Svazarmu, atd. S rokem 1989 se tyto praxe vytratily, neboť došlo k výraznému uvolnění vojenského napětí ve světě.

Není účelem zde komentovat míru vojensko-politického napětí v současné době, ale jen lehce připomenout, že se ta původní příprava netýkala jen vojenské oblasti, ale i oblastí spojených se živelnými pohromami a též s průmyslovými haváriemi a jejich důsledky. Jejich určité riziko nezmizelo.

Nemá se přivolávat neštěstí, ale jak víme, „nechodí to po horách , ale po lidech“, a též „čert nikdy nespí“. Právě je tato moje úvaha o případném potenciálním ohrožení z nedalekého průmyslového Bohumína, konkrétně z BOCHEMIE, kde je m.j. pro výrobu produktů firmy i zásobník tekutého chlóru. Proto je v Bohumíně obyvatelstvo města a okolí organizovaně poučeno o chování za stavu ohrožení chlórem, který je jedovatý a v plynném skupenství může být větrem zanesen i směrem k naší obci, i když již určitě v méně koncentrované podobě. A tak, KDO JE PŘIPRAVEN, JE MÉNĚ OHROŽEN ! Určitě se najdou tací co se mi vysmějí, že straším obyvatelstvo…Kousek od nás – v Bohumíně  - to tak však lidé na „lehkou váhu“ neberou.

 

Pozn. : Přiložen výstražný leták s poučením obyvatelstva co dělat v případě ohrožení.

 

22.4.2018, ing. Ladislav Rosman

Celkem 133 článků