Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

Autobusová doprava v obci

ing. Ladislav Rosman

12.07.2018

Zase ty autobusy.

 

Občané asi většinou v předstihu věděli o připravovaných změnách v systému autobusové dopravy. Kdo trochu čte noviny ví, že změny jsou organizovány prakticky celostátně po velkých územních celcích. V našem Moravskoslezském kraji funguje Integrovaný dopravní systém MSK, ODIS – Správa Ostrava, tedy „ KODIS“, který po jednotlivých územních celcích zavádí nový systém autobusové dopravy. Je to akce docela náročná, připravovaná již několik let a v některých oblastech MSK mají již změnu „za sebou“. V letošním roce „postihly“ změny i oblast, ve které se nachází naše obec a přiznám se, že jsme zavedení  nových jízdních řádů čekali i s napětím, kolik zase chaosu změnou nastane… Nové jízdní řády jsou sice ve velké míře kopiemi těch původních, ale v některých ohledech přece jen změny nastaly. Podotýkám, že ve změněných detailech jsou některá překvapení, o nichž obec nemohla dopředu vědět, natož je dopředu řešit…Jak je zvykem, změny bývají i k horšímu, což se pak odráží ve stížnostech občanů. Je třeba poznamenat, že se zavedením to ani KODIS asi nemá lehké, vždyť například snad již tři týdny je bez odezvy stížnost na jízdní řád v elektronické podobě na našich zastávkách v centru obce. Kromě toho jsme registrovali dosud na našem obecním úřadu dvě další konkrétní připomínky našich občanů, kterými se ve spolupráci s MHD Orlová zabýváme a určitě je dořešíme. Je nám známo, že například v Karviné je problémů daleko více, což je celkem pochopitelné i vzhledem k velikosti území.

V této souvislosti se znovu objevily i hlasy, které žádají další časové a úsekové rozšíření autobusové dopravy v obci. Podotýkám, že i zde ale musí být pohled ekonomické efektivity, tj. případné desítky a stovky tisíc Kč obecních peněz za rok navíc například nelze „vysolit“ v zájmu jedince, který se vehementně hlásí, že by jezdil o jednu - dvě zastávky dále.

Oblast Koukolné chceme podporovat, to je snad zřejmé, ale pro jedince zastupitelstvo další peníze neodsouhlasí. Pokud je však v této části obce zájem skupinový o rozšíření dopravy MHD,  a ten se prokáže skupinovou žádostí, je věc pak jiná. Požadavek však musí být konkrétní, tj. je nutná představa o čase dopravy a musí být i hrubý odhad počtu přepravených lidí.  Pak je zde kompetence našich obecních volených orgánů o věci rozhodnout.

U problému spojených s výše uvedeným KODISEM naše kompetence je jen v oblasti připomínkování a jednání ve prospěch občanů. Jak ale píšu výše, určitě uděláme vše pro spokojenost našeho obyvatelstva.

 

 

12.7.2018, ing. Ladislav Rosman

 

STRATEGIE ROZVOJE OBCE

ing. Ladislav Rosman

10.07.2018

ZÁSADY ( STRATEGIE) ROZVOJE OBCE OD R. 2010 A DÁLE PO ROCE 2018.

             ( Rekapitulace dosavadního rozvoje obce s návrhem dalšího postupu )

 

                           Uvedeno po projednání v radě obce v červenci 2018

 

Rozvoj obce se řídí jednoznačnými praktickými výhledovými plány rozvoje, které jsou již několikrát aktualizovány dle potřeby. V zásadě je ale držen „v kostce“ následující postup, který je schvalován věcně v zastupitelstvu obce. Přijatou filosofii navrhujeme po roce 2018 udržet i nadále a před jejím schválením pro další období dáváme za vedení obce tento text - shrnutí k diskusi :

 

Pozn.: Oficiální STRATEGICKÝ PLÁN OBCE z r. 2006 byl již od r. 2010 bez praktické 

           možnosti využití a jeho závěry vedou převážně k další stagnaci rozvoje obce. Závěry

           byly postaveny jen na vyjádřeních 127(3,5%) respondentů z počtu obyvatelstva 3.787.

Obchvat a některé souvislosti.

ing. Ladislav Rosman

27.06.2018

Co je nového v dopravní situaci v obci ?

 

 

Jak jsem již občany informoval dříve, s realizací silničního obchvatu v obci to nevypadá od loňska dobře, …a to jsem byl dlouho optimista. Po několikaletém tlaku vedení obce na ŘSD a Ministerstvo dopravy byla zpracována nákladová studie v původní a tzv. úsporné variantě stavby. Jen poznamenávám, že dle ZÚR MSK se pracuje již řadu let s tzv. severní variantou komunikace, která se těsně „přimyká“ k železniční trati ze strany EDĚ, což navozuje stav vysokých nákladů na provedení estakád. Proto bylo rozhodující poměřit tyto náklady na hustotu dopravy, která byla ŘSD měřena celostátně v loňském roce. Hustota dopravy u nás bohužel dle tohoto měření vyšla cca na 7.200 vozidel za 24 hodin, což je číslo pro stavbu velmi nezajímavé, vzhledem k tomu, že v ČR jsou oblasti kde je hustota dopravy 3x větší… Takže s ekonomikou stavby nevypadají závěry dobře a projekt u nás byl založen zas do šuplíku. Dosavadní intervence, ani ze strany například senátora a starosty Bohumína neměly úspěch. Proto jsem již dříve radu obce informoval, že se nově zaměřím na řešení křižovatky s odbočkou na Orlovou, tedy u DPS 670. Křižovatka je to prostorná, přesto však i s vážnými nehodami a s praktickou nemožností přejít na druhý chodník bez ohrožení zdraví. Požádal jsem ředitele ŘSD o návrh řešení tohoto stavu s tím, že letos proběhly konzultační porady zainteresovaných stran, v obci 16.5.2018 a na ŘSD pak 5.6.2018. Zúčastnil jsem se obou a jsem překvapen, že věc ani zde není jednoduchá…Silnice I/67 je v kompetenci ŘSD, ale již ta odbočka na Orlovou spadá do kompetence Kraje /tj. ŘSD řešení problému zde odmítá/. Skepticky se tváří projektant ŘSD, neboť přechod na odbočce v zásadě kvůli zatáčce není možný a připouští jej jedině v blízkosti čerpací stanice PHM, směrem na zastávku autobusů. Takovýto přechod ale Policie vůbec nedoporučuje, neboť četnost přecházení na potřebu přechodu neukazuje…

Komplexní řešení velkým kruhovým objezdem je sice teoreticky možné, ale projektant je nedoporučuje. Celou stavbu by si navíc musela financovat obec, ostatně stejně jako ten nový přechod u „pumpy“ i s nasvětlením, apod.

Nicméně, na poslední schůzce bylo dohodnuto, že pan projektant přece jen pro obec reálné úpravy na papíře navrhne, což pak určitě posoudíme…

Zatím mne pro obyvatele obce za nadjezdem napadají řešení jako tunelový podchod, lanovka nebo přepravní helikoptéra…Samozřejmě vše v nadsázce. Chci jen zdůraznit, že se mnohé věci k řešení jeví snadně , ale praxe bývá někdy zcela jiná.

 

 

 

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

 

Jak po prázdninách se školním autobusem ?

ing. Ladislav Rosman

07.06.2018

Školní autobus bude jezdit i po prázdninách.

 

 

 

 

Rodiče zejména dětí v prvním stupni naší ZŠ určitě uvítají, že školní autobus bude jezdit i po prázdninách. Dosavadní provoz má, dle našich informací, pozitivní hodnocení žáků i rodičů, což je pro vedení naší obce potěšitelné.

Protože se nakonec, po delší době, podařilo průzkumem ve škole najít „optimální“ čas odjezdu odpoledne na zpáteční trasu, rada obce rozhodla, že bude v měsíci září jízda i zpět vyzkoušena. Ten čas odjezdu od školy je stanoven na 13.45 a optimální je jen v uvozovkách, protože všem se do jejich osobních harmonogramů samozřejmě nelze trefit. V průběhu září se provoz autobusu zpět bude vyhodnocovat a dle výsledků bude případně navázáno plynule provozem v říjnu a dále. Případně se provedou nějaké korekce ke zlepšení, ale to předbíhám situaci.

Důležitou informací je i to, že děti nadále nebudou mít přepravu zpoplatněnu.

 

 

 

 

7.6.2018, ing. Ladislav Rosman

Předprojektové studie k rozvoji obce.

ing. Ladislav Rosman

01.06.2018

Výhledové studie k dalšímu rozvoji obce jsou velmi důležité.

 

Jak už jsem naše občany informoval dříve, výhled dalšího rozvoje obce je pro současné vedení obce jednou z priorit počínání. Bez vizí obec v rozvoji ustrne! Proto zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování výhledových studií, tedy  předprojektů investic, které v perspektivě dále zvýší komfort života v obci. Jen připomínám, že studie není projekt, ale dílo, které přibližuje způsoby a  podmínky realizace a též například upozorňuje na případná úskalí následného „ostrého“ projektu. Praxe minulých let nám ukazuje význam studií pro další rozhodování v obci. Pro připomenutí si dovoluji předmětné aktuální náměty a témata zrekapitulovat. Na některých uvedených studiích již aktuálně pracují vybraní projektanti, jak bylo radou obce schváleno.

V první řadě je to studie k realizaci sportovní haly, která bude sloužit pro všechny věkové kategorie ke sportovnímu vyžití a eliminuje se tak již dnešní, jevící se deficit současných prostor a zařízení školní tělocvičny a památeční Sokolovny, zejména ve chladném období roku. Hala zhruba za 40 milionů Kč by měla aktuálně stát v areálu SK Dětmarovice, naproti škole, prakticky přes cestu. Objekt bude obsahovat víceúčelovou plochu pro míčové hry, ale i pro tenis, apod.

Dále to je rekreačně odpočinková plocha, kterou chceme zrealizovat na pravém břehu řeky Olše ve směru jejího toku. Zařízení, které by zde bylo realizováno se souhlasem Povodí Odry bude muset odolat dvacetileté vodě nebo bude možné je preventivně v krizovém čase částečně demontovat. Představa je zde dána podobnými známými projekty například na Vltavě nebo i Ostravici a rozhodně by nemělo chybět koupací a plavecké teritorium, lanovka přes vodu, veřejné ohniště, parkování – i pro bruslaře na cyklotrase, možnost stanování, pláž, atd.

Psal jsem již i o záměru vybudovat střelnici pro kulové zbraně, a to pro naše myslivce , ale i pro ostatní držitele střelných zbraní. V okrese tato zařízení zřetelně chybějí a předpokládaný zájem o využití bude u tohoto zařízení jistě velký. Samozřejmostí bude EIA pro posouzení vlivu na životní prostředí a samotná stavba má dle existujících a dopracovatelných přírodních podmínek velkou šanci být pro obec bez jakékoliv hlukové a jiné zátěže. Jistě nebudeme budovat něco, co by případně bylo  v obci proklínáno, to chci garantovat. V současné době však „bojujeme“ s Lesy ČR, s.p., které nám v záměru mohou zabránit, neboť například prodej pozemku údajně není v souladu s politikou tohoto státního podniku. Překážky jsou ale pro to, aby se překonávaly…

Další studií je práce na zvelebení interiéru sálu Dělnického domu. Cílem je modernizace vybavení, osvětlení a ozvučení, i možnost například velkoplošného promítání a prezentací moderní digitální technikou včetně místnosti pro zastupitelstvo.

Následuje studie k umístění rozhledny v obci, přičemž máme vybrány dvě zájmové plochy v části Něbrojova kopce, kde jsou již i obecní pozemky, nicméně poprosíme i soukromé vlastníky nejvýše položené části kopce o zvážení možnosti realizace zařízení zde, s výhodou přirozeného převýšení terénu.

Perspektivně se jeví i záměr využití území po Bendově statku. Je to krásná parcela s výměrou přes 40 arů, je v centru obce, přístupná z hlavní cesty, a je ke koupi z prostředků obce. Záměr byl již v zastupitelstvu obce předjednán a jsem přesvědčen o tom, že by si obec neměla nechat ujít příležitost pozemek pro další rozvoj využít. Návrh postupu bude předložen znovu na červnovém zastupitelstvu.

V souvislosti s budoucím rozvojem obce nutno připomenout, že se s vedením naší ZŠ vážně zabýváme rozšířením učeben v objektu ZŠ. To si vyžádá stavební úpravu-nádstavbu dvou učeben optimálně na půdorysu stávajícího křídla s jídelnou a technickým zázemím. Předprojektovou studii zde již máme k dispozici a pozorně sledujeme vývoj počtu žáků v jednotlivých letech, neboť ten bude pro další rozhodování o projektu nádstavby školy rozhodující.

Blíží se závěr volebního období a chci zastupitelstvu poděkovat i za pozitivní náhled na rozvoj obce a předkládané návrhy.

 

 

 

 31.5.2018, Ladislav Rosman

Celkem 161 článků