Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2018 !

ing. Ladislav Rosman

09.01.2018

Vážení spoluobčané,

zase jsme „o rok starší“, za sebou máme vánoční a silvestrovský shon a můžeme se opět těšit například na to, že zase přijde jaro. S ním u většiny lidí přIjde i úleva po dlouhém chladném a nevlídném období pozdního podzimu a zimy se svými příznačně krátkými dny a dlouhými večery.  Zatím máme ale leden, a tak Vám znovu přeji hodně zdraví a dobré pohody po celý rok.

Nový, zastupitelstvem schválený rozpočet obce na úrovni výdajů ve výši 112,5 mil. Kč,  je v rekordní výši a pro jeho profinancování bude zapojen zůstatek hospodaření z roku 2017. Na to, že obec masivně investuje, máme velmi slušnou finanční rezervu a stále jedeme bez úvěru, tedy bez dluhu. V oblasti výdajů je již samozřejmě delší čas dominantní stavba kanalizace v etapách I.+2. ZŠ+Šlog a Koukolná. Stavba bude dále podle plánu pokračovat za souběžné přípravy stavby kanalizace na Olmovci, kde chceme v roce 2018 alespoň stavbu zahájit. Na Olmovci letos zrealizujeme již déle připravovanou stavbu nové komunikace na p. č. 1 200 s odvodněním a veřejným osvětlením. Je to akce cca za 4,5 mil. Kč.

V roce 2018 stále ještě nefiguruje dominantní položka pro zahájení stavby Domova pro seniory. Jak jsem již psal dříve, státní dotace na tuto stavbu nám v roce 2017 nebyla přidělena a zastupitelstvem obce je nyní schváleno přihlásit záměr znovu v roce 2018 s tím, že by se začalo v roce 2018 s inženýrskými sítěmi a s přípravnými pracemi pro hlavní etapu stavby v roce 2019. Pro rok 2018 je schválena částka k proinvestování ve výši 5 mil. Kč.  Dne 5.12.2017 jsme projednali aktuálně celou problematiku s náměstkem hejtmana panem Navrátilem a s vedoucím sociálního odboru panem Rychlikem. Znovu nám byla vyslovena podpora v našem záměru a doporučeno nové podání žádosti o dotaci. V roce 2017 bylo pro tuto oblast vyčleněno 450 mil. Kč pro celou ČR, suma požadavků v žádostech o dotaci byla 6 miliard Kč. Uspokojena tedy byla jen velmi malá část žadatelů a my jsme mezi nimi nebyli.

Pro naše obyvatelstvo je i důležité, že se pro rok 2018 nemění poplatky za odvoz odpadu, že je znovu schválena finanční podpora seniorům na rekreaci, udržíme oblíbené seniortaxi, je tam podpora školy minimálně na obvyklé úrovni, rovněž podpora spolkové činnosti v obci, kulturního dění, podpora v sociální oblasti včetně pečovatelské služby, apod. Nově se pokusíme zrealizovat školní autobus pro svoz dětí z odlehlých končin /Koukolná, Glembovec, Zálesí, Olmovec,…/našeho katastru.

 Po sedmi letech, kdy jsme drželi zkrácený objem mzdových prostředků tzv. vnitra OÚ na konstantní úrovni od r.2011, přidáme peněz na platy zaměstnanců obce. Toto souvisí s novým centrálním způsobem odměňování státních úředníků od listopadu 2017 a dále i s tím, že jsme obnovili personální složení stavebního úřadu i zvýšili počet pracovníků, což si vyžádala nastálá situace – i na ekonomickém úseku. Kdo sleduje personální problematiku řízení našeho úřadu ví, že i na jiných místech dochází ke změnám v souvislosti s přirozenými odchody do důchodu. Velmi dbáme na to, aby se ve výběrových řízeních pro obsazení míst preferovali lidé s nejlepšími lidskými a pracovními předpoklady. A myslím, že se nám to v poslední době docela daří.

Rozpočet obce pro rok 2018 má charakter odpovídající i tomu, že se jedná o rok, kdy bude zvoleno nové vedení obce. Novému vedení chceme připravit několik variant nasměrování dalších investic a rozvoje obce. Tím usnadnit přechodové období a zkrátit prodlevu v dalším úsilí o realizaci nových věcí pro lidi v obci. Proto budou připraveny předprojektové studie především v oblasti odpočinkové, sportovní a pro zlepšování životního prostředí v obci. Tyto studie bude mít nové zastupitelstvo „na stole“, což usnadní a zrychlí jeho další praktické rozhodování. Pro další rozvoj středové oblasti obce je v rozpočtu částka 2,1 mil. Kč na zakoupení areálu bývalého Bendova statku, který by měl dle záměru rozšířit odpočinkové zóny ve středu obce s tím, že po odborném posouzení stavu původní selské stavby bude v rámci plánované studie případně doporučeno její využití pro muzeum, respektive objekt s expozicí původní selské jizby s památečními dobovými předměty obce a regionu.

I v roce 2018 opravíme další úseky komunikací, je schváleno dokončení zateplení fasády budovy sportovního klubu a konečně zrealizujeme víceúčelové hřiště na Zálesí. V plánu jsou další menší opravy a rekonstrukce na různých místech v obci.

Kvalitu zastupitelstva do r. 2022 bude mít v říjnu 2018 opět po rychle uběhlých čtyřech letech pevně v rukou celé obyvatelstvo naší obce nad 18 let věku. Na něm pak bude záležet jak se „věci“ budou hýbat dále kupředu.

 

8.1.2018, Ladislav Rosman 

Blížíme se závěru roku 2017

ing. Ladislav Rosman

04.12.2017

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v předvánočním čase srdečně pozdravil. Je opět čas bilancování jak rok uběhl, co se povedlo a co ne. Čeká nás mikulášská nadílka, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční koncert, vánoční čas s našimi rodinami a Silvestr s přáteli. Je čas využít vhodnou atmosféru k usmíření a k přijetí případných i kompromisních řešení, když pomohou. Jsem přesvědčen o tom,  že lidé v zásadě odmítají hloupé konfliktní a  nepřátelské výpady jeden na druhého, konfliktní kampaně, pofiderní sváry bez kloudných příčin, nekonstruktivní jednání a cílené ubližování jeden druhému. I ve dnešní vypjaté době nastavené na výkon dávají lidé přece jen přednost slušnému chování se schopností empatie k okolí a úctě k hodnotám ve společnosti, ať už daným demokratickými principy, nebo i jen obyčejnými principy slušného vychování.

V naší obci se letos povedlo zrealizovat dle plánu většinu věcí a občané, kteří postupy sledují i v našem Okénku, mohou mít o dění dobrý přehled. Není proto dnes mým cílem tyto věci rozebírat podrobně. Snad jen poznamenám to, že se nám letos dle plánu nepovedlo proinvestovat první dva miliony na stavbu Domova pro seniory, protože se na stavebním povolení stále ještě pracuje a navíc nemáme přiznanou dotaci na stavbu z Ministerstva práce a sociálních věcí.

V obci se realizovaly a realizují v tomto období i velké státní stavby , které významně pomohou dále zlepšit vzhled obce, její prestiž a zdejší život. Byla ukončena 1. etapa prohloubení potoku Mlýnka s doprovodným podstatným zmenšením záplavového území obce, probíhá rekonstrukce železniční trati na zvýšení rychlosti souprav do 160 km/h, konečně se opravuje naše nádražní budova, buduje se nový silniční nadjezd na Závadu a rovněž za státní prostředky byla vybudována nová komunikace- součást cyklotrasy – v Lyngu. Připravovány jsou generální opravy železničního mostu přes Olši (2018) a silničního mostu přes tentýž vodní tok.

Obec se mění doslova před očima a jen opravdový škarohlíd si toho nevšimne. A nejen v souvislosti s letošním balíkem realizovaných obecních oprav a investic mi dovolte poděkovat všem mým spolupracovníkům obecního úřadu za odvedení velmi solidního výkonu, neboť bez jejich přičinění bychom věci v rychlém sledu nezrealizovali. Chtěl bych rovněž poděkovat členům rady obce a zastupitelům za velmi konstruktivní přístup k řešení aktuální obecní problematiky i za předběžnou akceptaci návrhu výhledu postupu do roku 2022. Vždyť příští rok již opět bude bilanční pro celé toto volební období a další nasměrování rozvoje obce je důležitým momentem. Děkuji za práci ve výborech a komisích. Velmi oceňujeme práci i zájmových spolků, které vyvíjejí u nás příkladnou činnost a děkuji jejich výborům za usilovnou práci.

Vážení spoluobčané, v předvánočním čase Vám přeji prožití klidných Vánoc, hodně zdraví i spokojenosti celým Vašim rodinám, mnoho optimismu do života a vše nejlepší v roce 2018.

 

Prosinec 2017, ing. Ladislav Rosman

 

K situaci na přetížené "Buvolí stezce"

ing. Ladislav Rosman

16.10.2017

Ještě k „Buvolí stezce“.

 

Jak již jsem uvedl dříve, firma provádějící stavbu nového nadjezdu na Závadu – SŽDC Olomouc v plánu oficiálních objízdných tras má zásadně jen objížďky na Karvinou o délce 13-16 km. Naše cesta pod rybníkem Větrov NENÍ STANOVENOU OBJÍZDNOU TRASOU !  Na vcelku naléhavou žádost občanů Závady a vedení radnice obce Petrovice jsme připustili možnost zkratky pro občany Závady nejblíže bydlící v lokalitě sousedící s naším územím.

Naše obavy se ale rychle naplnily – zkratku se zákonitě naučilo používat mnoho lidí ze Závady, ale i Petrovic, dokonce i ze sousedního Polska. Stav je pro tuto komunikaci naprosto dále neúnosný, proto dneškem žádáme Magistrát města Karviné a Policii ČR o  instalaci dopravních značek- zákazu vjezdu motorových vozidel mimo osob zde bydlících.

Komunikace bude uvedena do původního stavu.

 

 

16.10.2017, ing. Ladislav Rosman

Jak pokračuje výstavba kanalizace v obci

ing. Ladislav Rosman

10.10.2017

Jak se pokračuje s novou splaškovou kanalizací.

 ( Reakce na dotazy občanů)

 

Dovolte mi stručně komentovat současný stav výstavby nové kanalizační sítě v obci.

Ve středu obce je vybudována páteřní síť potrubí kanalizace ZŠ + Šlog, 1. a 2. etapa, ta je vyzkoušena tlakovou zkouškou a zároveň proběhla několikadenní zkouška provozování nové ČOV. V současné době probíhá umísťování přečerpávacích stanic u RD pro oblasti s tlakovým systémem a čekáme na hromadný územní souhlas pro připojování jednotlivých objektů na systém, přičemž jako první budou připojeny objekty ZŠ, hasičská zbrojnice a budova SK . Tyto objekty a snad ještě i další gravitační úseky budou připojeny dle harmonogramu do konce r. 2017, ostatní pak v průběhu r. 2018.

Zahájena byla stavba kanalizace Koukolná, přičemž do konce r. 2017 má být postavena ČOV. Dále se zde bude pokračovat na jaře 2018, a to výkopy na trasách páteřního potrubí, převážně v komunikacích. Podobně jako u již ukončené stavební části ve středu obce, i zde bude obec a realizační firma hledat optimum řešení pro občany zejména pro možnosti parkování a dojezdu. Pro realizaci hlavních tras je dle harmonogramu celý rok 2018, přičemž etapa připojování objektů na nový systém je plánována do konce r. 2019.

Pro etapu připojování v Koukolné jsou pro občany obecně v platnosti všechny postupy, které jsme již sdělili dříve, tj. dokumentace připojení v režii obce, revize zařízení elektro v režii obce a samozřejmě přečerpávací stanice na náklady obce. Občan si provede výkop a napojení svým potrubím na systém od RD  ke stanici, přičemž obdrží od obce finanční podporu 10.000,- Kč na jedno připojení jednoho objektu. Pro výkopové práce má obec vybrány dvě firmy, které lidem tuto práci na objednání zrealizují.

Třetí etapa zahrnující oblast „od Mrazíka“ po Dělnický dům, včetně oblastí na výše položených svahových plochách obce je projektována a s občany jsou postupně  realizovány smluvní vztahy pro základní trasy potrubí a napojení. U této etapy předpokládáme stavební povolení dle harmonogramu v průběhu roku 2018.

Čtvrtou etapu od Dělnického domu až po DPS č.p. 670 ( u nadjezdu) zatím jen „nosíme v hlavě“ a celkově máme s moderní kanalizací práci v obci tak na 10 let. O postupu budete dále informováni.

 

 

 Říjen 2017, ing. Ladislav Rosman

Někteří lidé nám nepomáhají

ing. Ladislav Rosman

04.10.2017

Někteří občané nám nepomáhají…

 

Jak tak poslouchám ostatní starosty z okolí v karvinském regionu, mají podobné problémy. S odpady, dotacemi, s komunikacemi, s pracovníky z úřadu práce,…atd., ale i s některými spoluobčany. Je dokázáno, že v lidské společnosti je určité procento jedinců „neobvyklého“ smýšlení, což se pak ve spolužití s ostatními i v obci projevuje, převážně samozřejmě negativně a konfliktně. Asi je každému jasné oč běží, nicméně uvedu pár příkladů, samozřejmě v obecné rovině.

Celkem 161 článků