Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 153 článků

Jak s novými kanalizačními přípojkami v obci.

ing. Ladislav Rosman

31.01.2017

INFORMACE KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM.

Vážení spoluobčané,

Vzhledem k množícím se dotazům k novým kanalizačním přípojkám byl na zastupitelstvu dne 30.1.2017 projednán i bod, týkající se této problematiky. Po předchozím projednání v radě obce zastupitelstvo schválilo následující rámcové postupy, které jsou pro každého připojeného majitele rodinného domku v naší obci důležité.

A)     Část výstavby kanalizace:

Nový kanalizační systém, jehož budování bude v letošním roce intenzivně pokračovat, bude znamenat samozřejmě činnosti spojené s detailem připojení kanalizace ke každému rodinnému domu, či jinému objektu. Opakuji, že veškeré náklady spojené s páteřním potrubím včetně čerpacího zařízení splašků /u tlakového systému/, až někam na hranici pozemků, jdou na vrub obce. Pojem „někam“ je záměrně přibližný, neboť budou například rozdíly v gravitačních úsecích a úsecích tlakových. Jednotlivé případy pak jsou upřesněny v dokumentaci.

Občan si provede výkop od šachtice na hranici svého pozemku k vyústění potrubí u svého RD , i následné upravení terénu, na své náklady. I tak ale na realizaci těchto prací obec poskytne občanům následující formy podpory, která je nad úrovní standardu v okolních obcích :

1/ Na připojení RD bude obcí poskytována částka 10 tis. Kč na jedno připojení, obec rovněž zajistí a uhradí zpracování projektu přípojky, včetně části elektrozařízení, v ceně 2.500 Kč. Občan si zaplatí pouze správní poplatek za vydání územního souhlasu ve výši 500 Kč.

2/ Obec provede výběr firmy, která bude provádět výkopy a připojení včetně prací elektro všem občanům, kteří o tuto práci požádají. Cena obvyklá za tyto činnosti se pohybuje v rozmezí cca 600-1000  Kč za 1 metr výkopu a připojení. Tuto činnost si občané zaplatí.

3/ Kontrolu provedení přípojky včetně revize elektrozařízení provede obcí vybraný pracovník /resp. firma/ na náklady obce. Výše uvedená částka 10 tis. Kč bude vyplacena po konstatování bezchybnosti provedení nové přípojky a po předložení územního souhlasu k napojení. Majitel každého připojeného objektu pak rovněž od obce obdrží smlouvu o odvádění odpadních vod.

B)     Část provozování systému kanalizace :

1/ Na funkčnost zařízení kanalizačního systému bude záruka 5 let. Veškeré náklady spojené po tuto dobu s případnými opravami u nezaviněných stavů jdou mimo uživatele systému. Zařízení je však citlivé zejména na splachování nedovolených předmětů, na to pozor, protože je to nejčastější případ, kdy si pak opravu musí uživatel hradit „ze svého“.

2/ Nutnost případné opravy na novém kanalizačním systému bude majitel RD hlásit na určené místo, které bude upřesněno.

3/ Ostatní nutnou údržbu na zařízení bude standartně provádět nasmlouvaná firma a náklady na tuto činnost bude plně hradit obec.

4/ Výše stočného bude určovat obec, která bude majitelem a provozovatelem kanalizace. Mimo výsledek propočtu reálných nákladů provozování systému bude přihlíženo k sazbám SmVaK v regionu a sazby obce nebudou překračovat úroveň sazeb SmVaK.

 

 

31.1.2017, Ladislav Rosman

 

 

 

Hledá se předseda...

ing. Ladislav Rosman

24.01.2017

Hledá se předseda…,

 

jistě poněkud nadnesený úvod mé úvahy, ale v podstatě vystihuje problém. Jedná se o funkci předsedy  klubu, či spolku důchodců, jehož potřeba založení v obci dle mého názoru již déle přetrvává.  Uvedený moment vyplývá m.j. i z dotazníkového šetření v lednu 2017. Fakt je, že se mezi důchodci mluví dost o potřebě tohoto útvaru , nicméně nikdo nechce být „majitelem problému“, tj. vzít si na bedra založení a vedení této organizace. Ze strany vedení obce by tato organizace byla určitě vítaná a i finančně podpořena. Asi je zřejmé, že vedení obce má vcelku starostlivost o generaci seniorů v obci na slušné úrovni, ale neumíme zatím seniory organizovat „do detailu“, tj. neorganizujeme společné zájezdy, výlety , zájmové činnosti, apod.  Je fakt, že hodně seniorů se podílí na společenských akcích typu Medové dny, Velikonoční jarmark, smažení vaječiny zahrádkářů, na akcích mysliveckého spolku, apod. Bez seniorů by se ty pěkné akce kolikrát vůbec neobešly. Ale odbývají se pod nadstřešením jiných zájmových organizací v obci, ne pod Spolkem seniorů, ten u nás nemáme…

Starších lidí však nezadržitelně přibývá, mnozí jsou po odchodu do důchodu velmi čiperní a doma mají i dlouhou chvíli a bývají pak i mrzutí. Přitom je vcelku jednoduché zrealizovat zajímavé zájezdy a výlety po blízkém i vzdálenějším okolí, užitečné činnosti pro druhé, apod. Naplnit volný čas těchto kolikrát velmi akčních lidí. Bez založené funkční organizace to však zatím u nás nepůjde…

A tak se obracím na vás, schopné lidi staršího věku, dejte hlavy dohromady,  chce to jen šikovného předsedu – předsedkyni, no a pár lidí k sestavení výboru nové organizace. Pak už se činnost spolku otevře a jistě dále obohatí společenský život v obci.

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

Cesty, cesty

ing. Ladislav Rosman

19.01.2017

Voyages, voyages…

…cesty, cesty…se zpívá v jednom francouzském šlágru ze sedmdesátých let. Téma cest a jejich kvality se opakovaně objevuje jako připomenutí nedostatků naší obce v poslední dotazníkové akci ke spokojenosti občanů. A to i po asi pětiletém období usilovných oprav asfaltových a jiných komunikací v naší obci. Je to trvale jedna z priorit, která „spolkla“ za uvedené období zatím asi 35 milionů Kč. Z toho je vidět m.j. celkový obří rozsah celkových potřeb a též to, že do roku 2011 se povrchy cest obnovovaly v obci jen minimálně a věc se zanedbala.

Chtěl bych zopakovat, že i nadále budeme cesty masivně opravovat, přičemž plán oprav úseků na rok 2017 je hotov, zase v hodnotě díla cca 8 mil. Kč. Na řadu pak , od roku 2018, příjdou i komunikace, v nichž bude nově položeno kanalizační potrubí, tedy úseky cest ve středu obce a pak v Koukolné. Dělat nové povrchy ihned po zasypání výkopů se nedoporučuje, zemina sedá i po zhutnění.

V opravách komunikací bude dle posouzení stavu uplatněna trojice technologií tak, aby bylo cest opraveno co nejvíce. Nejlevnější je technologie válcovaného recyklátu, jejíž masivní uplatňování již v obci pomalu končí, neboť též v obci končí potřeba vytvoření bytelného základu nové cesty v úsecích, kde se dosud jezdilo po velkých kamenitých nerovnostech a „po hlíně“. Tyto úseky se již podařilo téměř všechny v obci pořešit a dále budou zdokonalovány technologiemi náročnějšími. Pokud se bude jevit potřeba místních oprav výtluků nebo plošných oprav v nízké vrstvě například na původní betonový podklad, bude dále uplatňována technologie nástřiku a zaválcování. Tato technologie se v obci velmi osvědčila.

Třetí, nejdokonalejší technologii uplatňujeme na souvislých úsecích dřívějších nedokonalých a poškozených komunikací a povrch cest je pak po opravě perfektní. Je to technologie pokládání asfaltového koberce finišerem. Technologie nejdokonalejší, vyžadující většinou i frézování podkladu nebo jeho jinou úpravu. Též je to technologie nejdražší, což je dobré si uvědomit.

Znovu chci občany ubezpečit o snaze rady a zastupitelstva věnovat nadále tomuto tématu velkou pozornost a i v etapě realizace některých náročných staveb v obci budeme tempo oprav cest  dále držet.

 

Ing. Ladislav Rosman

Pozdravení občanům v novém roce

02.01.2017

Vážení spoluobčané,

 

přehoupli jsme se do roku 2017. Všem Vám přeji ještě jednou hodně zdraví, úspěchů i sil k překonávání případných překážek.

V životě obce se budeme řídit schváleným rozpočtem obce na rok 2017, o kterém jsem se zmínil ve svých textech na konci roku 2016. Kdo má zájem, vyčte v rozpočtu obce podrobnosti, které zde dnes nechci rozvádět. Chtěl bych ale zdůraznit, že podpora obce bude dále nasměrována zejména na naše seniory a hlavně děti , které je nutno považovat za důležitou perspektivu  obce v budoucnosti. Udržíme úroveň podpor, ale i poplatků a například u nově narozených a obřadem vítaných dětí bude od ledna 2017 předávat obec dar v podobě poukázky na odběr užitečného zboží z určené prodejny. Budeme dále , v okolí nadstandardně, finančně podporovat naše zájmové organizace. Dále bude fungovat za nezměněných podmínek naše dobře fungující Senior a Baby – taxi, podpoříme dále seniory od 65 let při rekreaci, apod. 

Přece jen bych se alespoň rámcově dotknul mého „oblíbeného tématu“ investic. Chtěl bych například zdůraznit, že regulace Krempulce /Glembovce/ neprovádí Povodí Odry, jak jsem „se dověděl“... Je to plánovaná investice obce, poslední v roce 2016, ještě v lednu k dokončení. Něco jiného je prohlubování toku Mlýnka , to je  opravdu akce Povodí Odry. Hlavními pilíři investování v novém roce jsou tři etapy kanalizace v obci, jejíž stavba byla zahájena v roce 2016. Na jaře postavíme novou Klubovnu zahrádkářů a na podzim pak začneme se stavbou Domova pro seniory. Opravíme další cesty v obci, pracujeme  projektově na čtyřech nutných nových vodovodech, zpracovává se navazující projekt kanalizace ve 3. etapě – střed obce, a dále projekt lokální kanalizace na Olmovci – u 5. etapy, Orlová. Výčet by mohl pokračovat dále...

V těchto lednových dnech se, vážení občané, m.j. setkáte s dotazníkem, který se týká m.j. zjištění míry spokojenosti- nespokojenosti občanů v obci. Dotazník je anonymní a organizuje jej obecní úřad. K výsledků šetření vedení obce přihlédne při plánování dalšího rozvoje obce, proto Vás prosím o čas k vyplnění formulářů a předem děkuji za jejich navrácení na sběrná místa.

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

Krajské volby

Ladislav Rosman

10.10.2016

Vážení spoluobčané,

máme po krajských volbách a chtěl bych osobně poděkovat za hlasy, které jste mi odevzdali. Domnívám se, že ve volbách zaslouženě i u nás vyhrálo hnutí ANO. Říkají sice, že hnutí nemá program, ale jeho linie je jasná a přitažlivá: Lépe hospodařit s finančními prostředky státu a zvednout úroveň naší ekonomiky tak, abychom se mohli vyrovnávat s nejlepšími ekonomikami v Evropě. Přiznejme, že je šéf hnutí machr na finance, i státu, což je , myslím, podceněno i členy vládní koalice v čele s předsedou. To, že je šéf hnutí oligarcha, všichni věděli od počátku. Osobně hnutí ANO fandím, jde teď jen o to, aby též lidé z tohoto hnutí na důležitých postech krajů, obcí a státu měli očekávanou kvalitu, na kterou šéf hnutí jistě spoléhá.

Celkem 153 článků