Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 65 článků

A máme tady rok 2019 !

ing. Ladislav Rosman

28.12.2018

                           A je tady rok 2019 !

 Vážení spoluobčané,

 ani jsme se nenadáli a máme před sebou rok 2019. Jakoby čas stále tempo svého věčného běhu zvyšoval..., což je ale nakonec obecně i v chápání lidí určitě relativně pojato. Mladí by chtěli místy i čas zrychlit, ...to staří by si to zákonitě představovali zase opačně.

Uplynulý rok 2018 nebyl pro obec vůbec špatný. Dokončili jsme ve dvou částech obce výstavbu páteřních tras moderní kanalizace s čističkami odpadních vod a zahájilo se připojování obyvatelstva na tento nový systém. Jsou to finančně i organizačně velmi náročné stavby. Zahrádkářům jsme předali krásnou novou klubovnu, obnovili jsme řadu úseků našich komunikací, atd. Kdo chce mít dobrý přehled o investičním dění v obci, vyčte konkrétní postupy v Dětmarovickém okénku nebo má fotodokumentaci v rubrice INVESTICE A OPRAVY na stránkách obce. Pozor, rozvoj obce nejsou jen investice, jak mne někdy opozice kritizuje. Výčet neinvestičních zdokonalení a postupů v obci od roku 2011 jsme uváděli a pro připomenutí bude v lednovém Okénku znovu uveden aktualizovaný text. V RUBRICE STAROSTY na www.detmarovice.cz najdete též návrh další strategie postupu rozvoje obce v různých oblastech života naší obce. Je na nás všech, abychom si v obci program vytyčili optimálně pro všechny věkové složky našeho obyvatelstva. Ne nějakými obecnými proklamacemi, ale prakticky proveditelnými postupy v čase. Proto je uvedený návrh k diskusi všem lidem v naší obci, stejně jako již konkrétní navazující podrobný Program rozvoje obce do r. 2025. Nic v tom není dogmatem, dobré nápady mají vždy „zelenou“. A zastupitelstvo obce má „v rukou“ schvalování všech navržených postupů.

Vážení spoluobčané, jsem si vědom toho, že pro všechny lidi navodit stav úplné spokojenosti se vším není reálně možné. Nelze ani čekat, že všem vyhovuje současné nové vedení obce. Jsem však přesvědčen o tom, že prodiskutované a nakonec přijaté postupy pro další období by již pak měly být v zásadě ve volebním období podporovány, anebo by měly být oproštěny alespoň některých „jedovatých“ a podpásových počinů. Jsme na jedné lodi a ta by měla plout v klidných vodách a s dobrým kompasem…

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem do roku 2019 hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů a elánu do života. A nám všem v obci přeji co nejméně nezdravých a zbytečně vyvolaných konfliktů. Jejich existence spolehlivě brzdí postupy ke zlepšování.

 

 

Leden 2019, ing. Ladislav Rosman

Poděkování za práci

ing. Ladislav Rosman

27.12.2018

      Poděkování paní Dagmar Šnapkové.

 Vážení spoluobčané, rád bych za nás za všechny takto poděkoval redaktorce našeho Dětmarovického okénka paní Dagmar Šnapkové za dlouholetou poctivou práci v pozici redaktorky tohoto časopisu. Paní Šnapková pracovala jako členka redakční rady od r. 1981 a redaktorkou Dětmarovického okénka byla ve dvou etapách : od června 1981 do 30.11.1995 a pak od 1.1. 2007 do 31.12.2018. Za dobu působení vtiskla našemu Okénku svůj „rukopis“, neboť redaktor zásadním způsobem ovlivňuje sestavu textů a snímků na stranách každého výtisku. Jak je známo, paní Šnapková pracovala pro obec i jako fotografka a mnoho jejích pěkných fotek jsme nacházeli v Okénku, ale i například na stránkách www.detmarovice.cz .Na svou žádost odchází paní Dagmar Šnapková od 1.1.2019 „do důchodu“, i když jen „částečného“, neboť dále povede obecní kroniku, v čemž na ni velmi spoléháme.

Dětmarovické okénko bude od 1.1.2019 redigováno a vydáváno tiskárnou Karviná – firmou KARTIS, a lze si jen přát, abychom ve kvalitě výtisků nepoznali změnu k horšímu.

Paní Šnapkové přejeme do dalšího období hodně zdraví, životního optimismu a radosti z vnoučat !

 

Leden 2019, ing. Ladislav Rosman

Vánoce se blíží.

ing. Ladislav Rosman

28.11.2018

 Vážení spoluobčané,

 opět nadešel čas předvánoční a pak vánoční. I letos můžeme očekávat slavnostní a pokojnou atmosféru Vánoc ve všech souvislostech našeho života v obci. Vánoce jsou významným obdobím v celé Evropě, i u nás doma. A jsem přesvědčen o tom, že krása těchto svátků přetrvá v Evropě další věky, což souvisí m.j. s tradicemi života v našich zemích „od nepaměti“. Nicméně, je dobré si určité existující ohrožení našich časů uvědomit. Souvisí s mnoha faktory fungování vyvíjejícího se světa i bez možnosti výraznějšího ovlivnění. Mezi tyto faktory patří například očekávaná, respektive již probíhající změna klimatu, trvající válečné stavy v různých částech světa, masová emigrace lidí se zcela jinou kulturou a smýšlením, ale i stupňující se „hon za blahobytem“,…například i v zemích , kde ještě nedávno nebyla auta, ani televizní signál,… a mezi rizikové faktory patří bohužel i určitý druh jakési divné apatie lidí v těch nejvyspělejších končinách, i v Evropě. Každý z nás se jistě i nad těmito projevy současného světa v čase vánočním zamyslí, i zvážní, neboť má určitě na paměti především šťastný život a co nejlepší budoucnost našich dětí a vnuků, i celé naší společnosti.

Zamyšlení, i tohoto druhu, asi patří k rozjímání v klidu Vánoc a k jejich atmosféře. Je škoda, že se například s dětmi v rodinách i o těchto věcech více nemluví a nedává se současný vývoj světa do souvislosti s naší historií, o níž toho naše děti mnoho nevědí a bohužel je ani příliš nezajímá.

Štědrovečerní stůl jedenkrát za rok je pro setkání úplné rodiny málo a navíc, přiznejme si, atmosféra Štědrého dne a Vánoc je dnešní  dobou často orientovaná zejména na dárky, nejlépe ty digitální, umocňující dále nežádoucí individualismus chování osob. To chování lidí v obecném pojetí je dnes jiné než jsme viděli „zamlada“…, to je fakt.

Touto úvahou však nechci do čtenáře „nalít“ pesimismus…, navíc v době, která patří k těm radostným a slavnostním. Naopak, přeji všem našim občanům pohodu, maximum vstřícného jednání nejen na Vánoce, ale trvale, a též radost z dětí a vnoučat i optimismus do dalšího života. Nově zvolené vedení naší obce udělá vše pro to, abychom dále vytvářeli a vylepšovali podmínky ke slušnému životu v naší obci pro občany všech věkových kategorií. Máme to zakotveno v programu, který určitě dále nebude jen „papírem v šuplíku“.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za sebe, za vedení obce a obecní úřad popřál klidné prožití krásných svátků vánočních a do roku 2019 hodně zdraví a jen všechno dobré.

 

 

28.11.2018, ing. Ladislav Rosman

Poděkování za organizaci oslav 100 let ČSR

ing. Ladislav Rosman

02.11.2018

Poděkování za organizaci nejen oslav 100-letého výročí ČSR.

Vážení spoluobčané, dovolte mi v této rubrice poděkovat pracovnici obecního úřadu paní Taťáně Čempelové za celkovou vynikající organizovanost u akcí, které byly naplánovány u příležitosti 100 letého výročí vzniku ČSR. Oslavy v naší obci probíhaly v několika dnech a podílely se na ní skupiny šikovných lidí i celé zde pracující spolky. Paní Čempelová byla  mozkem pro přípravné činnosti, i přičinlivým realizátorem zdárného průběhu oslav. Oslava proběhla v několika tematických blocích, od kladení věnců, pak byla výstava v Dělnickém domě, výstava veteránů motocyklů, módní přehlídka a organizační zajištění doběhu rodáka MUDr. Kuchaře do cíle dne 28.10. - zde všude byla znát „ruka“ p. Čempelové…   Plně si uvědomujeme cenu takového člověka v obci, který bez ohledu na volný čas dokáže souvisle s minimem odpočinku tyto činnosti po řadu dní za sebou zajišťovat a dokáže stmelit šikovné lidi v obci s výsledkem, který svou dokonalostí provedení vždy velmi potěší nejen naše občany, ale i například návštěvníky z okolních obcí.

                                                                                  Vedení obce a obecního úřadu

Komunální volby 2018

ing. Ladislav Rosman

16.10.2018

Poděkování voličům.

 Vážení spoluobčané.

 Komunální volby jsme „přežili ve zdraví“, kampaň stran byla celkem slušná a vyrojily se i další náměty na případné usměrnění Plánu rozvoje obce.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za účast ve volbách, která sice byla celkově nízká, ale lepší než v roce 2014. Výsledky voleb znáte, nebo je budete mít ve výtisku listopadového Okénka. Vzhledem k tomu, že do ustavujícího zasedání jsou dva týdny času, není zde ještě možno psát o výsledcích následných dohod stran v obci. Máme však právoplatně zvolených 15 nových zastupitelů a těmto lidem srdečně blahopřeji. Složení nové rady obce bude rovněž známo po ustavujícím zasedání, stejně jako budou známa jména nových předsedů výborů.

Ať již povede naši obec kdokoliv, jsem přesvědčen, že okruh starosty, radních, atd. musí mít na paměti především prospěch obce a její vedení bude od prvního dne pracovat na tom, aby se naše obec mohla poměřovat s těmi nejlepšími. Rychle se musí dále pracovat na dalších etapách splaškové kanalizace v obci, na řadě je velká stavba Domova pro seniory a nesmí se zapomenout na podmínky navozující dobré spolužití v obci, dobrou funkčnost a obslužnost služeb v obci. Důraz by měl být položen na podporu nejmladší a nejstarší generace lidí v obci. V neposlední řadě bude jistě zaměřena pozornost na kvalitu životního prostředí, přičemž již letos na podzim máme připraveny některé konkrétní postupy například na podporu zlepšování kvality ovzduší.

To je na osmi řádcích textu naše doporučená navazující strategie počínání v obci nejen na další 4 roky, ale i dále do budoucna,… a jsem přesvědčen o její správnosti. Ostatní pěkné věci, zatím úvodním způsobem rozvojově plánované, jsou vesměs jakousi další ( i časově) „přidanou hodnotou“ v návrzích, které teprve nové zastupitelstvo posoudí a možná dá i zcela nové impulsy. Je zbytečné je od začátku negovat a posmívat se z hloupých nápadů těch kdo je předkládají…

Doporučuji si vzpomenout na počátek diskusí někdy v roce 2013 kolem zařízení pro seniory…, dnes jsem ani v jednom letáku stran v obci negaci přípravy stavby Domova nezaznamenal. Možná to tak bude časem i například s rozhlednou…Kdo ví…

 

 17.10.2018, ing. Ladislav Rosman

Celkem 65 článků