Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 161 článků

Výhled financí obce.

ing. Ladislav Rosman

24.03.2017

                    JAK JE TO S VÝHLEDEM FINANCÍ OBCE NA DALŠÍCH PĚT LET.

 

Vážení spoluobčané,

zaslechl jsem, že vedení obce nebezpečně prosazuje zahájení několika významných staveb v obci současně v krátkém časovém úseku a že se tím uvrhne obec do velkých dluhů. Připadá mi, že jsou tyto informace  záměrně živeny některými osobami , které nepřejí současnému dění v obci. Snažím se to pak na zasedáních, výborech a komisích opakovaně vysvětlovat, ale přítomnost občanů zde bývá malá... Proto tyto věci musím vysvětlit lidem i tímto psaným způsobem.

Znovu potvrzuji, že obec má za poslední 4 roky značné úspory, dnes například ve výši celých nákladů na plánovanou stavbu objektu nového Domova pro seniory.  Nemá dluh ani jednu Kč. To je mimořádně dobrý základ pro další úvahy k financování investic tak, jak jsou dále naplánovány.  Kanalizace se staví se státní dotací. Musím dále zdůraznit, že náš obecní příjem financí není ohrožen například případným kolapsem OKD, jak tomu je u některých šachtou podporovaných jiných obcí. Naopak , podpora obcí státem v období konjunktury se čeká stále lepší.  Dobrá kondice asi  5-ti největších pěkných a perspektivních závodů na našem území je dále v dobrém předpokladu. Jejich daňové odvody ve prospěch obce jsou pro finanční možnosti obce rozhodující. A těším se na budoucnost obce tak za 10 let, protože věřím, že se uskuteční záměry, které máme pro naše lidi v úmyslu zařadit do plánu dalšího rozvoje obce.  Jedno je plán, druhé je realizace.  U piva se toho může namluvit dost...Též když si  zvolíme do vedení obce pohodlné lidi a neumětely, bude třeba dále stoupat naše obecní konto úspor, ale bez užitku pro naše občany. Proto přikládám novému plánu rozvoje velký význam. Též ale i komunálním volbám 2018.

Velmi důležité je, aby dále pokračoval i úsporný režim úřadu, protože peníze lze, jak je známo, i dobře „probendit“. Současné případné fámy po obci o tom, že se peníze nehospodárně v obci využívají, považuji za mimořádně nepatřičné a odsouzeníhodné.

Současně s moderní kanalizací, kterou jsme konečně začali loni budovat, je tedy zastupitelstvem obce schváleno i letošní zahájení stavby Domova pro seniory. Téma Domova si zaslouží další článek zvlášť. Mohu Vám garantovat, že zprovozněním tohoto zařízení nabude obec většího významu v širokém okolí. Výrazně stoupne prestiž obce. Velmi  mne potěšilo, že i na stavby těchto objektů byla vyhlášena státní dotační výzva, takže se zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 věnovalo hlavně tomuto tématu. S pozitivním přístupem všech zastupitelů, již jen s jediným hlasem proti, který byl proti postupu... Přitom pokud obec dostane tuto dotaci, nebude potřeba žádný úvěr ...Máme možnost získat od státu až 75 % uznatelných nákladů stavby, cca 35 mil. Kč...A máme velkou podporu Krajského úřadu MSK.

Poplach ve financích obce signalizuje a zbytečně rozšiřuje  malá skupina občanů  v obci, je třeba si to uvědomit. Řeči jsou to politicky účelové a neopodstatněné. Obec má velkou perspektivu dalšího rozvoje, jen je ji potřeba dobře naplánovat a pak realizovat.

A to je plně v rukou nás všech.

 

 

Březen 2017, Ing. Ladislav Rosman

Vyhodnocení lednové dotazníkové akce.

ing. Ladislav Rosman

22.03.2017

Vyhodnocení lednové dotazníkové akce.

Od roku 1989 jsme v ČR měli být dál.

ing. Ladislav Rosman

08.03.2017

VOLBY MOŽNÁ PROČISTÍ POLITICKOU SITUACI V ČR

Jak s novými kanalizačními přípojkami v obci.

ing. Ladislav Rosman

31.01.2017

INFORMACE KE KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM.

Vážení spoluobčané,

Vzhledem k množícím se dotazům k novým kanalizačním přípojkám byl na zastupitelstvu dne 30.1.2017 projednán i bod, týkající se této problematiky. Po předchozím projednání v radě obce zastupitelstvo schválilo následující rámcové postupy, které jsou pro každého připojeného majitele rodinného domku v naší obci důležité.

A)     Část výstavby kanalizace:

Nový kanalizační systém, jehož budování bude v letošním roce intenzivně pokračovat, bude znamenat samozřejmě činnosti spojené s detailem připojení kanalizace ke každému rodinnému domu, či jinému objektu. Opakuji, že veškeré náklady spojené s páteřním potrubím včetně čerpacího zařízení splašků /u tlakového systému/, až někam na hranici pozemků, jdou na vrub obce. Pojem „někam“ je záměrně přibližný, neboť budou například rozdíly v gravitačních úsecích a úsecích tlakových. Jednotlivé případy pak jsou upřesněny v dokumentaci.

Občan si provede výkop od šachtice na hranici svého pozemku k vyústění potrubí u svého RD , i následné upravení terénu, na své náklady. I tak ale na realizaci těchto prací obec poskytne občanům následující formy podpory, která je nad úrovní standardu v okolních obcích :

1/ Na připojení RD bude obcí poskytována částka 10 tis. Kč na jedno připojení, obec rovněž zajistí a uhradí zpracování projektu přípojky, včetně části elektrozařízení, v ceně 2.500 Kč. Občan si zaplatí pouze správní poplatek za vydání územního souhlasu ve výši 500 Kč.

2/ Obec provede výběr firmy, která bude provádět výkopy a připojení včetně prací elektro všem občanům, kteří o tuto práci požádají. Cena obvyklá za tyto činnosti se pohybuje v rozmezí cca 600-1000  Kč za 1 metr výkopu a připojení. Tuto činnost si občané zaplatí.

3/ Kontrolu provedení přípojky včetně revize elektrozařízení provede obcí vybraný pracovník /resp. firma/ na náklady obce. Výše uvedená částka 10 tis. Kč bude vyplacena po konstatování bezchybnosti provedení nové přípojky a po předložení územního souhlasu k napojení. Majitel každého připojeného objektu pak rovněž od obce obdrží smlouvu o odvádění odpadních vod.

B)     Část provozování systému kanalizace :

1/ Na funkčnost zařízení kanalizačního systému bude záruka 5 let. Veškeré náklady spojené po tuto dobu s případnými opravami u nezaviněných stavů jdou mimo uživatele systému. Zařízení je však citlivé zejména na splachování nedovolených předmětů, na to pozor, protože je to nejčastější případ, kdy si pak opravu musí uživatel hradit „ze svého“.

2/ Nutnost případné opravy na novém kanalizačním systému bude majitel RD hlásit na určené místo, které bude upřesněno.

3/ Ostatní nutnou údržbu na zařízení bude standartně provádět nasmlouvaná firma a náklady na tuto činnost bude plně hradit obec.

4/ Výše stočného bude určovat obec, která bude majitelem a provozovatelem kanalizace. Mimo výsledek propočtu reálných nákladů provozování systému bude přihlíženo k sazbám SmVaK v regionu a sazby obce nebudou překračovat úroveň sazeb SmVaK.

 

 

31.1.2017, Ladislav Rosman

 

 

 

Hledá se předseda...

ing. Ladislav Rosman

24.01.2017

Hledá se předseda…,

 

jistě poněkud nadnesený úvod mé úvahy, ale v podstatě vystihuje problém. Jedná se o funkci předsedy  klubu, či spolku důchodců, jehož potřeba založení v obci dle mého názoru již déle přetrvává.  Uvedený moment vyplývá m.j. i z dotazníkového šetření v lednu 2017. Fakt je, že se mezi důchodci mluví dost o potřebě tohoto útvaru , nicméně nikdo nechce být „majitelem problému“, tj. vzít si na bedra založení a vedení této organizace. Ze strany vedení obce by tato organizace byla určitě vítaná a i finančně podpořena. Asi je zřejmé, že vedení obce má vcelku starostlivost o generaci seniorů v obci na slušné úrovni, ale neumíme zatím seniory organizovat „do detailu“, tj. neorganizujeme společné zájezdy, výlety , zájmové činnosti, apod.  Je fakt, že hodně seniorů se podílí na společenských akcích typu Medové dny, Velikonoční jarmark, smažení vaječiny zahrádkářů, na akcích mysliveckého spolku, apod. Bez seniorů by se ty pěkné akce kolikrát vůbec neobešly. Ale odbývají se pod nadstřešením jiných zájmových organizací v obci, ne pod Spolkem seniorů, ten u nás nemáme…

Starších lidí však nezadržitelně přibývá, mnozí jsou po odchodu do důchodu velmi čiperní a doma mají i dlouhou chvíli a bývají pak i mrzutí. Přitom je vcelku jednoduché zrealizovat zajímavé zájezdy a výlety po blízkém i vzdálenějším okolí, užitečné činnosti pro druhé, apod. Naplnit volný čas těchto kolikrát velmi akčních lidí. Bez založené funkční organizace to však zatím u nás nepůjde…

A tak se obracím na vás, schopné lidi staršího věku, dejte hlavy dohromady,  chce to jen šikovného předsedu – předsedkyni, no a pár lidí k sestavení výboru nové organizace. Pak už se činnost spolku otevře a jistě dále obohatí společenský život v obci.

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

Celkem 161 článků