Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 100 článků

Včelařské starosti

ing. Ladislav Rosman

24.02.2020

Včelaři to nemají lehké

 Úvodem bych rád předeslal dobře známou věc, že význam včelaření je nedozírný, neboť bez opylování květů by nebyl nejen med, ale úroda na polích i v sadech. ČR je v počtu včelstev a včelařů na obyvatelstvo jednou z velmocí. V neděli 9.2.2020 naši včelaři v obci hodnotili na své výroční schůzi činnost minulého roku a po celé jednání byl hlavním a smutným tématem stav úhynu včelstev od podzimního zazimování. Tento jev je v aktuálním období znám údajně v celé ČR, a nejen v ČR. Včelařům našeho spolku se projevil v úbytku včelstev na úroveň cca 50 % původního počtu. Zůstalo 176 včelstev z původních 342…, a zdravotní stav těch přeživších není ideální. Příčinou je varroáza včel a pak virózy zanesené z jižních krajin. Včelstva jsou oslabena počasím, v zimě má být zima a v létě teplo, což tak v posledních letech vůbec nefunguje ! Teplý únor-březen a studený a deštivý duben, to je zlá konfigurace. Nákazy se šíří kontaktem nemocných včel se zdravými a to lehce i přenosem do úlů sousedního včelaře. Aplikovaná léčiva nejsou zcela spolehlivě účinná a zřejmě je i na závadu například i to, že léčení není časově usměrněno na společnou etapu boje všech včelařů proti nemoci, čímž pak i nastávají situace, že jsou přeléčená včelstva následně opět infikována a ohrožena. Přežijí jenom nejsilnější… Vniveč tak přichází energie a práce včelařů, ale i nemalé finanční prostředky, které si chov včel vyžaduje, o smutku chovatelů včel nemluvě. Některým uhynulo i 100 % zazimovaných včelstev…

Včelaři na své schůzi přijali usnesení, že požádají vedení obce o významnější finanční podporu na nákup nových včelstev, tzv. oddělků z oblastí se zdravými včelami. Obnova včelstev je nutná a vím, že v radě obce nebudeme váhat, aby obec pomohla.

Vyslovme našim včelařům poděkování za jejich práci ve volném čase a popřejme jejich včelkám lepší období pro regeneraci jejich stavů.

 Ing. Ladislav Rosman

Význam strategické vize obce

ing. Ladislav Rosman

07.01.2020

 Strategická vize obce

 Vedení obce  aktuálně pracuje na novém Programu rozvoje obce na dalších deset let. Význam takového výhledu je pro další rozvoj bezpochybný a mnohé úvahy v tomto směru již byly sděleny našemu obyvatelstvu například Dětmarovickým okénkem a stránkami www.detmarovice.cz i ke společenské diskusi. Nic se zde netají, záměry musí být průhledné a s občany co nejlépe projednané.

Nedílnou součástí Programu je strategická vize, což jsou v podstatě závazné teze spíše obecného, ale nadřazeného charakteru, kterých se následný prováděcí plán bude držet po řadu dalších let. A tuto vizi si dovoluji nyní čtenářům Okénka představit, přičemž časový předpoklad pro její schválení v zastupitelstvu je duben 2020.

Základní vize je založena na dlouhodobě udržitelném rozvoji s cílem udržení venkovského charakteru obce tak, aby byly co nejlépe uspokojeny všechny skupiny obyvatelstva. Tomu bude podřízen územní plán a program rozvoje obce tak, aby byla zachována kontinuita nárůstu počtu obyvatelstva z období posledních deseti let. Bude nadále udržena výrazná preference podpory nejmladší generace a generace seniorů.

 

K naplnění vize bude obec především :

     Rozvíjet a zdokonalovat územní plán obce

     Prosazovat trvale silniční obchvat obce

     Zdokonalovat stav životního prostředí v obci

     Rozvíjet a zdokonalovat síť moderní kanalizace

     Rozvíjet a zdokonalovat systém práce s odpady a třídění odpadů

     Propagovat a podporovat modernizaci lokálních vytápěcích zdrojů

     Chránit zemědělský půdní fond

     Podporovat mladou rodinu, školské instituce a  seniory

     Dále zdokonalovat stav obecních budov a místních komunikací včetně cyklotras

     Snižovat energetickou náročnost na obecních budovách

     Udržovat a rozvíjet pozitivní vztah k podnikatelským subjektům a k podnikání v obci

8.1.2020, ing. Ladislav Rosman

 

 

 

Rozpočet obce na r. 2020

ing. Ladislav Rosman

16.12.2019

Rozpočet obce na rok 2020 byl zastupitelstvem schválen

        V návaznosti na předchozí postupy a usnesení zastupitelstva je rozpočet roku 2020 v oblasti výdajů na investice podřízen hlavní investici pro období 2020/2021, která je připravována v obci dlouhodobě. To ovšem neznamená, že obec ustrne v rozvoji. Domov pro seniory znamená v celkové sumě stavebních nákladů, jak byly vysoutěženy, 64,22 mil. Kč, přičemž cca 60% z této položky spadá do financování roku 2020. Obec, jak známo, má na investici naspořené finanční prostředky a je zde i relativně malá dotace KÚ MSK ve výši 1,5 mil. Kč. Obec dále pracuje na možnosti státní dotace ve výši 50-ti % uznatelných nákladů na stavbu, ale úspěch v tomto směru nepodmiňuje další postup. Stavět jsme  připraveni i bez další dotace a tuto stavbu 11.12. schválilo zastupitelstvo v žádoucím velkém konsensu. Pro byli zastupitelé všech stran v obci v počtu 14 z 15-cti, proti byla zastupitelka za ČSSD.

V letech 2020 i 2021 si můžeme dovolit snížit rychlost provádění dalších investic, ale některé položky stejně zvládneme i současně se stavbou Domova. Takto je v plánu realizací například zpevnění břehů hraničního potoka kamenivem, rekonstrukce toalet na Motorestu v Koukolné, nové parkoviště ve středu obce, zde co nejrychlejší realizace- dle stavebního povolení, dokončení kanalizace Olmovec, dokončení projektu 3. etapy kanalizace Střed, masivní připojování na realizovanou páteřní síť kanalizace ZŠ + Šlog + Koukolná, nové povrchy vybraných komunikací, apod. V plánu je i chodník v Koukolné, který má naději na získání dotace a pak jej zrealizujeme. Stavební povolení již máme. Určitě provedeme rovněž demolici objektu stavení Bendova statku, čeká se na demoliční výměr.

Rozpočet počítá s investicemi a opravami pro rok 2020 v celkové výši 61 mil. Kč, což je sice rekordní výše, ale například v roce 2018 jsme investovali v podobné nákladové úrovni, tj. 57,5 mil. Kč, přičemž nám na účtu úspor v tomto roce figurovalo v závěru roku 54,0 mil. Kč,…žádné drama se tedy nekonalo ! Podobně tomu bude i v roce 2020 a jsme toho názoru, že pro pokrytí nákladů stavby nebude potřeba čerpat úvěr.

U ostatních plánovaných projektů se v roce 2020 budeme snažit je připravit do pohotovostní „polohy“, tj. do stavu, kdy budou okamžitě použitelné v případě šance na dotaci, nebo pro případ, že budou volné finanční prostředky. Zde bych zmínil hlavně rekreační plochu u řeky, rozhlednu, apod. Do budoucna máme v plánu pěkné projekty pro naše občany.

V oblasti mandatorní je předpoklad nárůstu potřeb financí. Již v roce 2019 jsme byli nuceni přijmout pracovníka na kanalizaci a dále přijmeme pracovníka do skupiny MH a zahradnici. Obec zvelebuje plochy v obci a bez lidí se nová prostranství udržovat nedají.

Návrh rozpočtu byl projednán i v radě obce a finančním výboru a jednomyslně doporučen zastupitelstvu ke schválení. Pro rozpočet hlasovalo 14 z 15-ti zastupitelů, proti byla představitelka ČSSD v obci.

Ještě si dovolím malou poznámku k pojmu schodkový rozpočet. Lidé, kteří pojem neznají si totiž často myslí, že se jedná o něco nepatřičného, včetně signálu o špatném hospodaření. V případě našich rozpočtů obce to ale znamená zásadně to, že výdajové položky, především finance do investic způsobují překročení hodnoty v příjmové části v daném roce. O žádné negativum inflačního charakteru v případě našich obecních rozpočtů ale nejde ! Takzvaný schodek vždy dočerpáme z úspor financí z předchozího období. A ta naše rezerva je dnes tak velká, že z ní postavíme například Domov pro seniory. Obec nemá a neplánuje žádné dluhy.

Trochu v jiné kategorii je ale například státní schodkový rozpočet, kdy si musí stát těch avizovaných 40 miliard půjčit, tedy zvýšit zadlužení… Balík uspořených peněz na rozdíl od nás nemá…Experti však tvrdí, že je tato položka ve státním rozpočtu zanedbatelná a dobře akceptovatelná.

11.12.2019, ing. Ladislav Rosman

Jak dále s obchvatem

ing. Ladislav Rosman

21.11.2019

Záznam
z projednání výsledků variantního ekonomického posouzení přeložky
silnice „I/67 Bohumín – Karviná“ v Dětmarovicích
Datum a místo konání: 14.11.2019, Obecní úřad v Dětmarovicích
Přítomni: dle prezenční listiny
Úvodem jednání starosta obce Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman přivítal všechny přítomné zástupce společností a stručně uvedl téma a problematiku předmětného jednání – řešení přeložky silnice I/67 v úseku mezi Bohumínem a Karvinou. Následně přítomné informoval o obdržení výsledků variantního ekonomického posouzení předmětné stavby od ŘSD ČR OIPS Morava s tím, že na obci je rovněž k dispozici i příslušná dokumentace. Poté vyzval zástupce ŘSD ČR OIPS Morava k seznámení přítomných se stávajícím stavem a postupem řešení předmětné stavby.
Ing. Příkazský (vedoucí ŘDS ČR OIPS Morava) krátce zmínil historii původní studie z roku 2009 zpracovanou Dopravoprojektem Ostrava, podle které ŘSD ČR Správa Ostrava nechala v roce 2014 zpracovat záměr projektu, který se však ukázal jako ekonomicky neefektivní a byl při projednávání na Centrální komisi MD v roce 2015 zamítnut. Centrální komise MD současně podmínila možnost dalšího pokračování přípravy této stavby:
- provedením auditu technického řešení v zájmu nalezení úspor
- použitím výsledků nového sčítání dopravy z roku 2016
- zpracováním HDM-4 dle nové metodiky z listopadu 2017
- provedením výpočtu HDM-4 až po vydání nových růstových koeficientů ze září 2018.
V roce 2019 byl zpracován nový variantní propočet ekonomické efektivity stavby metodou HDM-4, z něhož je zřejmé, že vyhovujícího výsledku ekonomického posouzení bylo dosaženo pouze u tzv. „Zkrácené varianty“ (EIRR = 5,33 %, NPV = 104,376 mil. Kč, BCR = 1,052) nové přeložky s jejím napojením na stávající silnici I/67 za místní částí Koukolná, u Lipového rybníka. Realizace tzv. „Základní varianty“ v celém původním rozsahu stavby se ukázala i po zapracování všech navrhovaných úsporných opatření jako ekonomicky neefektivní (EIRR = 4,74 %, NPV = -89,417 mil. Kč, BCR = 0,960). Zástupci ŘSD ČR však na jednání současně upozornili, že dosažený výsledek ekonomického posouzení „Zkrácené varianty“ poskytuje jen minimální rezervu pro možné navýšení nákladů na realizaci této stavby (cca 5,17 % neboli cca 104 mil. Kč). Proto bude v rámci další případné přípravy stavby nezbytně nutné zamezit dalšímu zvyšování nákladů. Provedený propočet HDM-4 tak poskytuje určitou naději na možnost dalšího pokračování této akce, s jejímž zahájením se zatím orientačně počítá v roce 2028, a s ukončením cca v roce 2031.
Na základě výsledků tohoto ekonomického posouzení bude ŘSD ČR Správa Ostrava zpracovávat záměr projektu, který následně projde oponentním posouzením SFDI a po té bude záměr předložen na ministerstvo dopravy k projednání do Centrální komise, která rozhodne o možnosti další přípravy této stavby. Předmětný projekt je hodnocen jako technicky i nákladově náročný, zejména v řešení přemostění řeky Olše a průchodu areálem EDĚ. U této akce bohužel není možná její etapizace - stavba bude muset být realizována najednou. Starosta Ing. Rosman ještě dodal, že při této stavbě nebude nutné bourat žádný rodinný dům a samotná stavba neovlivní dopravu na stávající silnici I/67.
Starosta obce Dolní Lutyně Ing. Pavel Buzek upozornil na plánovanou stavbu vysokorychlostní tratě a zástupci ŘSD ČR Brno informovali, že s touto komplikací se prozatím v projektu neuvažuje, neboť zatím není známé definitivní vedení trasy vysokorychlostní železnice.
Ing. Šárka Kubalová – zástupkyně ŘSD ČR Správy Ostrava poté informovala, že v současně době probíhá příprava na vypracování záměru projektu řešené stavby, který by měl být předložen k projednání Centrální komisi MD v průběhu první poloviny roku 2020. V rámci
tohoto záměru projektu bude nutno zpracovat i aktuální situaci, do níž budou zapracována všechna navržená úsporná opatření. Na dotaz starosty Ing. Rosmana, zda se plánuje úprava stávající silnice I/67 bylo sděleno, že se nyní nic neplánuje. Dále bylo přislíbeno, že dotčeným obcím budou průběžně zasílány informace o postupu řešení.
Zástupce MMK OŠR Ing. Maria Palová se dotázala, jaký vliv bude mít stavba na Karvinou. Zástupce ŘSD ČR sdělil, že žádný a nebude nijak ovlivněn stávající stav silnice, dále pak informoval i o možnosti výhledové dostavby přeložky silnice I/67 v úseku mezi Koukolnou a Karvinou jakožto výhledové etapy.
Pan Jaroslav Šelong se dotázal na stav obchvatu Karviné. Zástupkyně ŘSD ČR Správy Ostrava - Ing. Šárka Kubalová sdělila, že probíhá soutěž na zhotovitele, jejíž konec se přepokládá na jaře 2020 s tím, že již byly zahájeny přípravné práce.
Závěrem starosta Ing. Rosman všem poděkoval za účast.
Zapsala: Š. Kepenyesová, tajemnice OÚ

Bez lidí se zatím pracovat nedá

ing. Ladislav Rosman

12.11.2019

Proč je stále více úředníků ?

 Obecné nářky na zvyšující se počty úředníků a pracovníků ve správě vypadají na první pohled obecně „zcela na místě“, má to ale svůj docela bytelný háček. Jakoby nikdo neviděl, že například účtování na úřadech nabylo za posledních cca 8 let takové složitosti, že původní jedna účetní je dnes už jen na těch nejmenších obcích. Obec naší velikosti musela v posledních letech (pozor, bez výjimky) přijmout další účetní. Určitě „velmi potřebný“ systém GDPR (ochrana osobních údajů), který byl na obcích nedávno zaveden pod pohrůžkou desetitisícových pokut je docela slušná administrativa, která se sama nezavedla, ani se sama nepraktikuje. Majetková problematika v obci nabyla v posledních deseti letech takové složitosti, že tu agendu původní stavy úředníků rovněž nezvládají a generují se i takto nová místa s docela vysokou potřebou odbornosti. Zpracovávána rozhodnutí mají obsah a formu, za kterou by se nemusel stydět erudovaný právník. V sociální oblasti nabyla administrativa nevídané složitosti, navíc s velmi chatrným právním zázemím pro řešení různých situací. Řízení zakázek-investic je složité a některé případy vyžadují i právníka. V obcích dále přibývají stavby typu kanalizace, nové ČOV, zvelebuje se veřejné prostranství, upravují se travnaté plochy, vysazují je květinové záhony, upravují parky, apod. Systém kanalizace musí někdo mimo jiné zvládnout i administrativně, musí být v pohotovosti skupina lidí na odstraňování poruch a na provádění revizí…, atd. Tam, kde na primitivní kanalizaci na obcích dříve nikdo nebyl, dnes pracuje několik lidí. Podstatně se zvýšily nároky na odbornost pracovníků. Lidé pracují „až se z nich kouří“ a berou si i práci domů, aby věci stihli…Zkrátka zaměstnanců na obcích zákonitě přibývá, což klade nároky na lidi, ale i další finanční náklady. A že by si někdo lebedil, že nemá do čeho píchnout, to už vůbec ne.

Situace mi tak trochu připomíná stavy, kdy jsme ve fabrikách cca od roku 1992 zaváděli „vše spasitelný“ systém jakosti ISO 9001, kdy postupně vznikaly i celé štáby lidí, které neustále propracovávaly systém vše řídící dokumentace až do praktické nemožnosti, to je stavu, kdy byl hlavním problémem fabriky zavedený systém jakosti a jeho dokonalost v pokynech a instrukcích, a teprve až potom výrobek, výroba a úspěšnost prodeje se všemi souvislostmi. Současný stav ve státní správě mi tak trochu tu situaci již delší dobu bohužel začíná připomínat. V celostátním měřítku je více než 6.200 obcí. Když si to jednoduše člověk pronásobí, nediví se několika desítkám tisíc lidí ve správě navíc. Bez lidí se ty věci udělat zkrátka nedají. Mohu to posoudit za dlouhá léta praxe a zkušeností i v podnikatelské sféře.

Stále složitější systém je samozřejmě snaha intenzivně kontrolovat. Jsou to nejen pravidelné audity hospodaření obce, ale i audity z ministerstev, například ministerstva vnitra, státního fondu životního prostředí, ministerstva financí, audity v sociální sféře, apod. Naše obec je například téměř neustále v nějakém auditu či kontrole a nemysleme si, že to úředníky nezatěžuje. Musí se dokládat stohy dokumentace pozpátku i za více než pět let a kontroly na jednu věc mohou trvat i více než měsíc, a to do detailu. Zde bych rád poděkoval dobrým spoluobčanům, kterým „věci nejsou tak úplně jedno“ a některé kontrolní činnosti k nám i případně směrují. Ve svém důsledku nám tyto činnosti velmi pomáhají, neboť jsou pak naši úředníci stále bdělí a „ve střehu“ a chyb se téměř nedopouštějí, což dokumentují právě ty výsledky kontrol. A za ty výsledky svým spolupracovníkům velmi děkuji.

 Ladislav Rosman

 

Celkem 100 článků