Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 100 článků

Plánování do budoucna obce

ing. Ladislav Rosman

14.10.2019

Důležitost vize rozvoje obce, ale i státu

 Stále se nám potvrzuje potřeba plánování a potřeba vizí i na více let dopředu. Názory, že je plánování jenom přežitkem socialismu snad už vzaly obecně za své. Některé záměry se časem sice mohou i opustit a nahradit lepšími, ale myslet „dopředu“ je nezbytné. Deficit dlouhodobého plánování i ve státním měřítku je zřetelně s odstupem let vidět. Krátkodobé „funkcionářsko-volební“ sliby a plány, které se po volbách a příchodu nové garnitury mohou změnit do zcela opačné polohy, jsou něco jiného. Vize je koncepce na léta dopředu a tato koncepce by měla mít pevný základ a oporu ve společnosti na několik volebních období, neboť jsou to většinou postupy velkého rozsahu a obvykle s velkými náklady dle náročnosti cíle. A ty cíle lze sice ve volebních obdobích korigovat, ale není dobré je diametrálně měnit, jinak čas uteče a ničeho kloudného se nedosáhne.. Postupy k cíli jsou v těchto náročných zaměřeních víceleté až mnohaleté a může se pak též stát, že se čas promrhá planými diskusemi a záměr se realizuje se zpožděním, nebo se nerealizuje vůbec. Absence těchto dlouhodobých vizí ve státě jsem již popisoval v Okénku dříve. A nejen vizí. Je zde často i moment dlouhodobého přešlapování na místě, úvahy „zleva – zprava“, pohodlné vyčkávání a též neschopnost rozhodnout. To jsou velké brzdy pokroku a stále platí „kdo chvíli stál, stojí opodál“.

Dlouhodobější výhledy v obci lze hrubě rozdělit na neinvestiční a investiční. V oblasti neinvestičních plánů je to zejména udržení a další propracování opatření na podporu dětí školního věku a též seniorů. Je to rovněž oblast zvelebování krajiny a životního prostředí s maximem podpory ekologicky prospěšných projektů s vodou a s odpadovým hospodářstvím.

V oblasti investiční jsou plány do budoucna připravovány s cílem uspokojení potřeb obyvatelstva všech věkových skupin. Máme zde další kanalizační a vodovodní projekty, domov pro seniory, sportovní halu, chodník v Koukolné, relaxační oblasti, parkoviště v centru a další. Výčet záměrů je trvale aktualizován jako Program rozvoje obce a přispívají do něj svými nápady nejen funkcionáři obce, ale všichni občané, kterým není lhostejné co budeme v obci mít.

Čtyři roky volebního období jsou na uskutečnění dlouhodobých výhledových plánů příliš krátké období. Jde ale o to, aby se  po volebních změnách „neusínalo na vavřínech“,  ale kontinuálně pracovalo právě na těch vizích, které se předchozími zastupitelstvy

( v ČR vládou a parlamentem) zhodnotily jako dobré a prospěšné pro všechny lidi v obci.

 Říjen 2019, ing. Ladislav Rosman

Pořízení mobilní elektrocentrály

ing. Ladislav Rosman

10.10.2019

Zdůvodnění potřeby nové plánované elektrocentrály v obci

 Text zdůvodnění navazuje na pochybnosti k záměru pořídit pro obec novou mobilní elektrocentrálu. Pochybnost je ze zastupitelstva účelově přenášena do obce, proto následující vysvětlení. Potřeba zařízení vychází například z dosavadních zkušeností s výpadky proudu na budově OÚ, kde pak vzniká situace, že úřad nemůže pracovat. Je zde zároveň pak i riziko poškození zařízení centrálního servru pro instalovaný počítačový systém, hrozí případná ztráta dat, apod. V obci dále přibyly dvě moderní zařízení ČOV, jejichž funkce je na el. energii závislá. V této souvislosti se počítá dle potřeby s mobilitou elektrocentrály a jejím využitím pro případy, že elektrický proud nebude v delším časovém úseku a tím by mohla být narušena spolehlivost funkce celého kanalizačního systému pro příslušnou oblast katastru obce.

Zařízení elektrocentrály je zároveň vhodným a žádoucím prvkem zpracovaného systému havarijního plánování pro krizové situace v obci.

Konečně je zde tímto i podpora pro situace pro případ výpadku el. energie v době kulturních akcí, například při konání představení v Dělnickém domě, kdy čekají řadu hodin občané v hledišti na židlích „než se rozsvítí“. Například s touto situací jsou zaznamenány velmi nepříjemné zkušenosti.

Na budově OÚ, ale i například na Dělnickém domě, apod., bude nutné zpracovat projekt pro úpravu elektrické výbavy stavby s cílem, po realizaci této úpravy, zajištění možnosti připojení mobilního zdroje. Na výše uvedených nových ČOV již je možnost připojení realizována

v rámci projektu.

 9.10.2019, zpracoval Václav Kyjonka

Ing. Ladislav Rosman, starosta obce

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu

ing. Ladislav Rosman

18.09.2019

Jak dále s poplatky za odvoz odpadu

 Na poslední radě obce, i na zasedání zastupitelstva dne 12.9. 2019 se dost přetřásal návrh některých členů zastupitelstva na zvýšení současných poplatků za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, to je odpadu, který jako občané dáváme do popelnic u domu a tyto jsou převážně 1x za 2 týdny odváženy.

Pravdou je, že naše poplatky na rodinný dům jsou téměř nejnižší v našem regionu. Občané ale vědí, že ke snížení poplatků o 1.000,- Kč, například na běžnou 110 litrovou popelnici bylo přistoupeno v roce 2013, a to po zvýšení daně z nemovitosti zrovna cca o těch 1.000,- Kč. Platby se tedy občanům plus mínus vyrovnaly.

Dnes je však obecně prosazována nutnost zvýšení uvědomění občanů k potřebě maximálního třídění směsného odpadu tak, aby toho netříditelného podílu ke skládkování bylo již velmi málo. Cena tohoto skládkování se má totiž od roku 2022 několika násobně zvýšit a pro obce i občany to bude znamenat podstatné zvýšení nákladů…Někde prosazovaná tendence neplatit za likvidaci odpadů vůbec, je zcela protichůdný postup, který jakoby lidem sděloval : „nepárejte se milí občané s nějakým tříděním, město ukládání odpadu lehce zvládne a horentní částku, ať je jakákoliv,  uhradí jako nic“…Asi chápete, že prosazení té nuly poplatků sice může být přechodně líbivé, ale jinak je to filosofie „na nic“. Je pravda, že zcela ojediněle se toto prosazuje i v našem zastupitelstvu, ale racionální oporu to nemá.

Na zastupitelstvu 12.9.2019 převládl názor poplatky pro rok 2020 ponechat v naší obci beze změny, což považuji za dobré. S ohledem na přípravu všeobecného přitvrzení situace v odpadech v ČR a Evropě je však nutno s postupným zvýšeným tlakem na třídění počítat a přinese to m.j. například časem zvýšení poplatků rovněž i v naší obci.

 Ing. Ladislav Rosman

Pokračování investic v roce 2019

ing. Ladislav Rosman

21.08.2019

Jak se v obci pokračuje s investicemi

 a/ na 1. a 2. etapě „Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ“ probíhá postupné připojování objektů a zároveň jsou oba systémy ve zkušebním provozu. Kolaudaci předpokládáme ve druhé polovině roku 2019, problém je s řízením dokumentace připojování, hlavně u 2. etapy.

b/ U kanalizačního systému Koukolná bylo položeno a předáno páteřní potrubí, byla předána funkční ČOV a opraveny komunikace v Koukolné mimo úsek směrem ke splavu, který bude opraven na podzim 2019 firmou, která provádí rekonstrukce na železničním mostu a na železniční trati. Připojování občanů na tuto část kanalizace bude probíhat v roce 2020.

 c/ U stavby kanalizace na Olmovci bylo v srpnu předáno staveniště a vlastní stavba bude zahájena od 2.9.2019 s tím, že se termín položení potrubí včetně asfaltování na komunikaci předpokládá do 31.5. 2020. Pak se budou i zde rodinné domy na páteřní potrubí připojovat.

d/ Projekt kanalizace 3. etapy střed pro územní řízení je v závěru a dokumentace bude podána pro územní souhlas v podzimních měsících r. 2019. Další dopracování dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace stavby si vyžadují ještě činnosti v roce 2020 a zčásti 2021. Zároveň bude hledána možnost státní dotace na tuto velkou stavbu. Po ukončení řízení s dokumentací 3. etapy otevřeme práce na projektu 4. etapy zahrnující oblast od Dělnického domu až k DPS č.p. 670, kde bude stát ČOV č.4. A to již jsme skoro na konci třetí dekády 21.-ho století…

e/ Oblast Glembovce a okolí máme v záměru řešit spádově do oblasti pozemků 3627/1 a 3627/5, kde by byla kořenová čistírna. Prakticky se zde splašky filtrují přírodním způsobem již dnes…Řešení by mohlo být levnější a rada obce schválila zpracování studie pro realizaci. Pokud by se řešení povedlo, znamenalo by to velké zrychlení stavby v místech, které byly původně uvažovány pro následné období, po roce 2028.

f/ V obci byla opravena zastupitelstvem schválená síť komunikací v celkovém nákladu do 8 mil. Kč. Největší podíl nákladů byl do pokládky asfaltu finišerem, ale uplatnili jsme , dle charakteru komunikací, i technologii zástřiku a pokládku válcovaného recyklátu. V dalším období bude šest let trvající mohutné tempo oprav cest v obci zvolněno a prostředky budou, dle rozhodnutí zastupitelstva obce nasměrovány na jiné priority.

g/ Projekt chodníku v Koukolné za řekou má konečně stavební povolení a je ve stadiu přihlašování na dotaci. Dílo je za 3,5 mil. Kč a pokud dotaci získáme, chodník v roce 2020 zřejmě zrealizujeme, nebo nejpozději v roce 2021.

h/ Ostatní schválené položky jsou ve stadiu příprav projektů a studií. Jmenujme projekt rozhledny, odpočinkové plochy v Koukolné, sportovní haly, prostoru Bendova statku, kořenové čistírny a projekt retence přebytečné dešťové vody na potoku Krympulec a jeho přítoků. Projekty jsou připravovány pro budoucí rozvoj obce.

Realizace projektu domova pro seniory byla dle rozhodnutí zastupitelstva z rozpočtu roku 2019 přesunuta v čase dále, ale znovu je „na stole“ k rozhodnutí o stavbě s počátkem v roce 2020. Je to jeden z bodů programu zasedání zastupitelstva v září.

 Ing. Ladislav Rosman

 

 

VŠECHNO POSTUPNĚ

ing. Ladislav Rosman

08.07.2019

             VŠECHNO POSTUPNĚ !

   (soukromá úvaha- vše je opravdu v lidech )

 Němci jako národ nejsou zrovna nejoblíbenější, ale je to bezpochyby národ racionální, technicky zdatný a schopný dotáhnout své ideje a plány do reality. Bohužel, i se zrůdnou zkušeností v minulém století. Jedno z německých přísloví, které mi nějak utkvělo v paměti je „alles almählich“, tedy „všechno postupně“. A myslím, že to má souvislost s racionalitou postupování obecně. Je to jednoduché (proto jsem si ta slova zapamatoval), každý přece ví, že se chalupa nestaví od střechy… Někdy to tak ale úplně nevypadá. V některých směrech prezentací a činností i vážných činovníků v politice mi totiž připadá, že se na předmětnou zásadu počínání zapomnělo, zejména účelově v rétorice pro žádoucí zvýšení zajímavosti témat a lidí. Některých…, samozřejmě.

Například takový moderní pojem chytré město, chytrý kraj, obec, apod. Dnes můžete v prezentacích i k rozvoji nejen našeho kraje tento pojem / též smart / registrovat velmi často. Přiznám se, že mám na tento pojem určitý druh alergie. Je to termín s návazností na digitalizaci společnost s neomezenými daty, rychlovlaky, autonomní auta, čistou energii, slušnou společnost, apod. Jistě, k těmto vymoženostem vyspělý svět spěje, ale… Naši politici přece vědí, že v uvedených tak často skloňovaných pojmech se v ČR dost nedobře uvažuje, dokonce je to i úsměvné, neboť známe například,  jak rozkopané cesty a objížďky v „chytrých“ městech máme, jak se za pochodu konečně opravuje naše dálnice, kterou po desítkách  let konečně našli ve stavu jejího „posledního tažení“, jak se i mosty raději všechny naráz přece jen opravují, aby nespadly, jak rychle jedou naše rychlíky po ČR, s jakou časovou přesností dojedete do cíle vlakem i autem, jaký je stav našich nádraží, …i komfort pro cestujícího, ale i například jak najdete zubaře pro obec, jak je „dostupné“ bydlení v některých regionech, atd. Co nám bude platný všude zavedený vysokorychlostní internet a počítače na každém kroku, když nebudete vědět, jestli náhodou po cestě nebude výluka, nějaký poměrně obvyklý karambol vlaku a autem musíte objet 10 km objížďku, samozřejmě s frontami jiných aut pěkně za sebou seřazených…A po spojnicích mezi chytrými městy, kde nebude dostupné bydlení a zubaři,  pojedete v samořiditelných autech… po krajských komunikacích II. a III. třídy, které zvláště v některých regionech již dlouho opravdu připomínají tankodrom. Nevím co je na celé věci „chytrého“! Kdo často cestuje autem a vlakem na větší vzdálenosti v ČR, ví o čem je řeč…

Podobně dnes například generalita naší armády v proslovech k národu řeší IT problematiku, nasazení robotů, umělou inteligenci, digitalizaci techniky, apod. Vše takto plánuje, teoreticky správně…Techniku moderního provedení pak ale asi aktuálně nasadí do padesát let starých vehiklů, které na dálnici při přesunu nasazené tempo vzdají po pěti kilometrech…

Dost úsměvná představa. Napadá mne proto pro minulá desetiletí rozvoje státu a jeho vedení příznačné staré dobré pořekadlo, …české. „Co se vleče, neuteče“.

A tak si myslím, že to německé jednoduché přísloví by měli jazykozpytci konečně převést zejména do politického jazyka českého.

 Ing. Ladislav Rosman

Celkem 100 článků