Obec Dětmarovice

Rubrika starosty

Celkem 100 článků

Opravy cest v obci

ing. Ladislav Rosman

26.06.2019

Opravy komunikací v obci

 Trochu musím reagovat na diskusi na facebooku k asfaltovému lepení po obci. Jsem totiž přesvědčen o tom, že by každý z kritiků „ty opravy organizoval daleko lépe“,  jakožto i jiné věci. Opravdu není před volbami, takže pro fotky se to nedělá… Děláme to řadu let po sobě po celé obci, a to proto, abychom měli v obci slušné místní komunikace, víte ? A na řadu přišla po kanalizaci i Koukolná, to se nedá nic dělat. I tam budou jezdit občané po dobrých cestách ! I kdyby „na chleba nebylo“ jak se říká.

Potěšilo mne, že některé ohlasy vystihly realitu provádění oprav. Jestli si někdo myslí, že si obec na den může určit termín zahájení díla, je na přehlubokém omylu. To spíše poplakat do polštáře, jak tam někdo radí…Příprava stavby v tomto případě znamenala velmi čiperné a promyšlené činnosti od zimy. Od opakovaného projednání návrhu sítě oprav v radě a zastupitelstvu, přihlášení a pokus o dotaci státu, dokumentaci, až výběrové řízení realizační firmy, která to umí, a která určitě nemá plán zahajování  staveb po celé republice podle režimu MŠ Koukolná… A napjatý časový plán podle nás měnit nebude…

Jsme rádi, že se cesty v obci mohou opravovat a brzdit stavbu kvůli MŠ Koukolná a kvůli nadměrným venkovním teplotám určitě nikoho ani nenapadne. To vám mohu potvrdit za organizační tým realizace.

26.6.2019 Ing. Ladislav Rosman

 

Personální změny na radnici

ing. Ladislav Rosman

21.06.2019

K personální problematice obecního úřadu

 Poděkování panu JUDr. Janu Pochylému

 Dovolte mi, abych za obec Dětmarovice poděkoval panu JUDr. Janu Pochylému za jeho práci ve funkci tajemníka obecního úřadu, ve které pracoval od r. 2011 a letos odešel do důchodu. Vážíme si jeho erudice kombinované s rozvahou, která je ve vedení obecního úřadu velmi potřebná. Pan tajemník byl vždy k dispozici u nejtěžších chvil a problémů v životě úřadu a za vedení obce a úřadu mu přejeme do další etapy života hodně zdraví, spokojenosti a radosti z vnoučat.

 

Představení nové tajemnice obecního úřadu

 Od 2.5.2019 pracuje ve funkci tajemnice obecního úřadu paní Bc. Šárka Kepenyesová. Vystudovala Ostravskou univerzitu a má kvalitní pracovní průpravu po dobu cca 27 let na Městském úřadě v Orlové, kde pracovala jako úředník a vedoucí oddělení. Její pracovní předpoklady a charakterové vlastnosti dávají předpoklady úspěšné práci ve vedení našeho obecního úřadu. Paní Kepenyesová je vdaná a má dvě dospělé děti.

Přejeme hodně úspěchů v nové práci.

Průběh velkých investic v obci

ing. Ladislav Rosman

20.06.2019

INFORMACE K SILNIČNÍM A ŽELEZNIČNÍM STAVBÁM V OBCI

 V naší obci probíhají již druhý rok velké stavby na silnici I/67, ale i na železnici v souvislosti s realizací rychlostní trati na úseku Č.Těšín - Dětmarovice. Stavby probíhají souběžně a nejsou úplně bez komplikací, včetně negativních projevů na obyvatelstvo, ale i na lidi, kteří jen Dětmarovicemi projíždějí. Z toho důvodu se setkávám častěji s dotazy, kdy budou stavby dokončeny. Předávám tedy informace z vedení staveb.

Nový železniční most přes řeku má být dokončen do 30.8., stejně jako 2. kolej rychlostní trati. Pak mají nastat úklidové činnosti a cca v říjnu bude opravena tzv. Buvolí stezka a navazující úseky našich komunikací v této oblasti, které sloužily ke stavbě. Co se týče mostu silničního, na komunikaci I/67, zde je termínové dokončení díla časově identické, tedy 30.8. Stavby, dle vyjádření z vedení staveb, nemají zpoždění.

 Červen 2019, ing. Ladislav Rosman

POSTUP U NOVÝCH PROJEKTŮ

ing. Ladislav Rosman

19.06.2019

Postup nových projektů k záměrům rozvoje obce

         ( projednáno na zastupitelstvu 12.6.)

 Rozhledna

Klíčové je i pro zahájení projektu získání zájmového pozemku. V současné době je s majiteli pozemku předjednána možnost odkoupení parcely.  Vzhledem k charakteru pozemku se jeví podmínky jako lukrativní. Zastupitelstvo obce rozhodlo 12.6. o koupi tohoto pozemku.

 Odpočinková plocha u řeky Olše

Zde postoupily dohody s Povodím Odry, s.p. do fáze, kdy má obec příslib bezplatného proměření hloubky koryta v zájmovém území tak, aby bylo nalezeno optimální místo pro vybudování sestupu do řeky. Zároveň nám bylo Povodím Odry s.p. doporučeno využít zkušeností s podobnými projekty na řece Ostravici. Proměření reliéfu dna proběhne v letních měsících 2019.

 Střelnice

Policie ČR, jíž byl zaslán dopis obce ve smyslu nabídky možnosti využití pro nácvikové účely, nám sdělila, že má své vlastní řešení nácvikové střelnice. Prosakují zároveň informace o případné výstavbě velké střelnice na pozemcích po poddolování v Karviné. Za situace , kdy by toto zařízení bylo v reálném výhledu v Karviné, bychom museli další pokračování projektu zvážit.

 Sportovní hala

Na projektu pro stavební povolení se dle zastupitelstvem schváleného postupu pracuje. Provedení haly bylo před zahájením prací na projektu diskutováno a optimalizováno se zájmovými skupinami obyvatelstva v obci.

 Kořenová čistírna

Proběhla jednání s majiteli pozemku o celkové rozloze cca 0,9 ha /orná půda/. Dle vyjádření majitelů by cena za celý pozemek byla cca 250.000,- Kč. V současné době je zahájen výběr dodavatele studie k využití předmětného území pro realizaci kořenové čistírny v části Glembovec a okolí.

 17.6.2019, Ladislav Rosman

 

 

Zasedání zastupitelstva 12.6.2019

ing. Ladislav Rosman

14.06.2019

VÝJIMEČNÉ ZASTUPITELSTVO 12.6.2019

    ( úvaha v některých souvislostech)

 Ne, že by byl zvlášť zajímavý program zasedání, ani občané moc v tom vedru nepřišli…, ale přece jen.

Za skoro devět let mého setrvání ve funkci se stalo poprvé, že u všech bodů programu, a bylo jich celkem 20, všichni zastupitelé hlasovali jednotně PRO, ani jednou jsme nezaznamenali PROTI, nebo ZDRŽEL SE…Účast byla 14 zastupitelů, takže usnášeníschopnost je tady bezpochybná. Samozřejmě to beru s rezervou a nadhledem, nicméně něco to ukazuje. Zastupitelé, téměř všichni, akceptovali dohodnuté postupy jako racionální a normální, i se všemi případnými pochybnostmi v některých směrech, jak se poctivě v důvodových zprávách uvedlo. Nic není černobílé a najít optimum postupu, aby se neudělala chyba, to nebývá opravdu vždy jednoduchá věc. Proto je také zastupitelstvo složeno z volených lidí a to z různých „zájmových skupin“ obyvatelstva, aby se pestrost názorů ve výsledku projevila. Různost posuzování věcí jednotlivci je velmi důležitá a osobně si jí cením. Jsou mi ale protivné některé postupy s hlasováním „za každou cenu“ negativně, i u zřetelně dobrých věcí. Často v tom máme negativní „příklady“ například z parlamentní politiky, ale v našich podmínkách se zastupitelé, až na výjimky, těchto vzorů nedrží. Už dříve jsem psal, že neustálé konflikty, například ve vedení našeho státu, přinášejí m.j. brzdící efekty v rozvoji našeho státu. Úsilí se vynakládá do sporů a půtek a práce stojí, čas utíká… V našem státě tak máme například zbytečně zanedbané železnice a silniční síť, katastrofální nádražní budovy, vodohospodářství a energetiku bez slušných koncepcí, atd. Hádáním a mlácením „hubou“ se samy ty věci nespraví ! Jakkoliv to vyšlo z módy, jedině prací a úsilím se věci posouvají dopředu. A prací koncepční s trvalým tahem na branku, ne nárazovými hurá-akcemi s velkými prodlevami a i s „nohama na stole“.

Našeho zastupitelstva si vážím a jsem přesvědčen o tom, že ve zbývajícím čase volebního období zde bude dobrá vůle udělat pro naši obec maximum.

 Ing. Ladislav Rosman

 

Celkem 100 článků