Interaktivní mapa Interaktivní mapa

Obec D臎tmarovice

Územní plán

Úplné znění Územního plánu Dětmarovice po změně č. 3

Do Úplného znění Územního plánu Dětmarovice po Změně č. 3 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Obecní úřad Dětmarovice, Stavební úřad, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice

Soubory ke stažení

Textová část

1. IA_ÚP Dětmarovice_ÚZ po zm3_textová část

Výkresová část

2. I_1_Výkres základního členění území_UZ3

3. I_2_Hlavní výkres_UZ3

4. I_3-5_Schéma koncepce veřejné infrastruktury_UZ3

5. I_6_Výkres VPS_VPO_A_UZ3

6. II_1_Koordinační výkres_UZ3

Změna č.3 Územního plánu Dětmarovice - vydaná dne 29.6.2022

Do Změny č. 3 Územního plánu Dětmarovice, která nabyla účinnosti dne 17. 9. 2022 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Obec Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice

Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Dětmarovice, Stavební úřad, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice

Soubory ke stažení

Textová část

1. IA_ÚP Dětmarovice_zm3_text výrokové časti_OOP

2. IIA_ÚP Dětmarovice_zm3_odůvodnění_s poučením

3. IIA_ÚP Dětmarovice_zm3_text s vyznačením změn

4. III_ÚP Dětmarovice_zm3_VVUR_2019

5. III_ÚP Dětmarovice_zm3_SEA_2022

6. III_ÚP Dětmarovice_zm3_Natura_2019

Výkresová část

7. IB_1_Výkres základního členění území_zm3

8. IB_2_Hlavní výkres_zm3

9. IB_3-5_Schéma koncepce veřejné infrastruktury_zm3

10. IIB_1_Koordinační výkres_zm3

Návrh změny č. 2 Územního plánu Dětmarovice – veřejné projednání

Oznámení zahájení řízení o návrhu změny č. 2 územního plánu Dětmarovice – návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání.

Soubory ke stažení

Textová část

1. IA_Návrh Změny č. 2 Územního plánu Dětmarovice_text výrokové časti

2. IIA_Návrh Změny č. 2 Územního plánu Dětmarovice_text odůvodnění

3. IIA_Návrh Změny č. 2 Územního plánu Dětmarovice_návrh úplného znění

Grafická část

IB1_Výkres základního členění území

IB2_Hlavní výkres

IIB1_Koordinační výkres

IIB2_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úplné znění územního plánu Dětmarovice po změně č. 1

Do úplného znění územního plánu Dětmarovice po změně č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, Oddělení strategií a plánování, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava       
  • Obecní úřad Dětmarovice, Stavební úřad, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Dětmarovice, Stavebním úřadu, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice

Soubory ke stažení

Textová část

TEXT VÝROKU PO ZMĚNĚ Č. 1

Grafická část

I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

I.2 HLAVNÍ VÝKRES - URBANISTICKÉ KONCEPCE A KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

I.3-5 SCHÉMA - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

I.6 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES

Územní studie - plocha Z16

Územní studie řeší území vymezené v Územním plánu Dětmarovice jako zastavitelná plocha Z16, včetně souvisejícího území a vazeb na širší zájmové území. Plocha Z16 je územním plánem určena k prověření dalšího využití územní studií. Plocha Z16 je územním plánem vymezena k využití SO – plochy smíšené obytné. Řešené území se nachází v centrální části obce, nad severním okrajem zastavěného území, na které přirozeně navazuje. Územním plánem je vymezeno k prověření územní studií zastavitelné území / zastavitelná plocha o rozloze 6,54 ha. Řešené území se nachází v katastrálním území Dětmarovice (okres Karviná; 625965).

 

Soubory ke stažení

Textová část územní studie - plocha Z16

1. US_Z16_Textová část_12_2017

Grafická část územní studie - plocha Z16

B_1_Problémový výkres

B_2_Hlavní výkres

B_3_Výkres širších vztahů

B_4_Výkres podmínek prostorového uspořádání

B_5_Výkres veřejné infrastruktury

Změna č. 1 územního plánu Dětmarovice

Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává dne 01.11.2017 Změnu č. 1 územního plánu Dětmarovice kterou se mění Územní plán Dětmarovice, který jako opatření obecné povahy nabyl účinnosti dne 11.4. 2015.

 

Soubory ke stažení

Textová část změny č.1 územního plánu Dětmarovice

0. Titulní list OOP - ZM1 Dětmarovice

1. Obsah

2. Územní plán Dětmarovice_I_text výrokové části_2017

3. Územní plán Dětmarovice_II_odůvodnění_text_2017

4. Územní plán Dětmarovice_IIb_srovnávací text výrokové části_2017_příloha č. 2

5. Příloha č. 3 Rozhodnutí o námitkách - změna č. 1 územního plánu Dětmarovice

5a. Přílohy k příloze č. 3 - k návrhu rozhodnutí o námitkách_změna č. 1 ÚP Dětmarovice

6. Příloha č. 4 Vyhodnocení připomínek - změna č. 1 územního plánu Dětmarovice

6a. Přílohy k příloze č. 4 - k návrhu vyhodnocení připomínek_změna č. 1 ÚP Dětmarovice

Grafická část změny č.1 územního plánu Dětmarovice

I_1_Výkres základního členění území

I_2_Hlavní výkres

I_3-5_Schéma - Koncepce veřejné infrastruktury

I_6_Výkres veřejně prospěšnách staveb

II_1_Koordinační výkres

II_2_Výkres předpokládaných záborů

II_3_Výkres širších vztahů

III. Poučení

Územní plán Dětmarovice

Projekt "Územní plán Dětmarovice" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

o vydání a uložení „Územního plánu Dětmarovice – opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Dětmarovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Dětmarovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 11. 03. 2015 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Dětmarovice Územní plán Dětmarovice, který nabyl účinnosti dne 11. 04. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

· Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, Oddělení strategií a plánování, Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná
· Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury,
28. října 117, 702 18 Ostrava
· Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice
Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Dětmarovice, Dětmarovice 27,
735 71 Dětmarovice

Soubory ke stažení

Textová část územního plánu Dětmarovice

Územní plán Dětmarovice_text výrokové části

Územní plán Dětmarovice_text odůvodněni

Příloha č. 1 odůvodnění územního plánu - Rozhodnutí o námitkách včetně příloh

Příloha č. 2 odůvodnění územního plánu - Vyhodnocení připomínek včetně příloh

Grafická část územního plánu Dětmarovice

I.1. Výkres základního členění území

I.2. Hlavní výkres

I.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Doprava

I.4. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Vodní hospodářství

I.5. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Energetika a spoje

I.6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1. Koordinační výkres

II.2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.3. Výkres širších vztahů

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení SEA a NATURA

Dětmarovice_VVURU

Dětmarovice_SEA

Dětmarovice_Natura