Obec Dětmarovice

Územní plán

Návrh změny č.1 územního plánu Dětmarovice

Návrh změny č. 1 územního plánu Dětmarovice – projednání dle § 50 stavebního zákona

Soubory ke stažení

1. Změna č. 1 územního plánu Dětmarovice_text výrokové části

2. Změna č. 1 územního plánu Dětmarovice_odůvodnění části

3. Příloha č_2 odůvodnění_srovnávací_text výrokové části

I.1. Výkres základního členění území

I.2. Hlavní výkres

I.3-5 Schéma - koncepce veřejné infrastruktury - doprava/ vodní hospodářství/energetika a spoje

I.6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1. Koordinační výkres

II.2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.3. Výkres širších vztahů

Územní plán Dětmarovice

Projekt "Územní plán Dětmarovice" je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

o vydání a uložení „Územního plánu Dětmarovice – opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Dětmarovice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Dětmarovice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 11. 03. 2015 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Dětmarovice Územní plán Dětmarovice, který nabyl účinnosti dne 11. 04. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

· Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, Oddělení strategií a plánování, Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná
· Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury,
28. října 117, 702 18 Ostrava
· Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice
Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Dětmarovice, Dětmarovice 27,
735 71 Dětmarovice

Soubory ke stažení

Textová část územního plánu Dětmarovice

Územní plán Dětmarovice_text výrokové části

Územní plán Dětmarovice_text odůvodněni

Příloha č. 1 odůvodnění územního plánu - Rozhodnutí o námitkách včetně příloh

Příloha č. 2 odůvodnění územního plánu - Vyhodnocení připomínek včetně příloh

Grafická část územního plánu Dětmarovice

I.1. Výkres základního členění území

I.2. Hlavní výkres

I.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Doprava

I.4. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Vodní hospodářství

I.5. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - Energetika a spoje

I.6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1. Koordinační výkres

II.2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.3. Výkres širších vztahů

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posouzení SEA a NATURA

Dětmarovice_VVURU

Dětmarovice_SEA

Dětmarovice_Natura