Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Dětmarovice
Obec
Dětmarovice
slideshow-foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Jak je to se "strategickým plánováním"

Strategický plán, a to ostatní

Občas se naši občané dovídají, že naší obci chyběl Strategický plán rozvoje. Nechyběl, protože jsme ho vždy měli. Byl třeba jednoduchý, na 5 let, vycházel ale z nedostatků a problémů v obci a realizační tempo v rozvoji podle něj již od roku 2011 bylo v obci okamžitě vidět. Slyšel jsem tehdy, že zavál svěží vítr a dosavadní ledy se pohnuly, apod. Ten jednoduchý Plán rozvoje byl jedno a půl volebního období zaměřen zejména na zanedbané budovy, chodníky a cesty. Bylo zřetelně vidět, co je potřeba dělat a k tomu nebylo potřeba popsat více než 5 stran textu.

Znám též z praxe ale případy, kdy byly vytvořeny krásně vázané Strategické plány, i například v průmyslu, ale i na obcích. Tyto plány postupně upadly do zapomnění, zaváté prachem nikomu pak nijak v těžkostech nepomohly, a nakonec třeba i výrobní celek zbankrotoval, nebo obec „vyměnila“ starostu.

Pokud je totiž hlavním směrem činností psaní po papíru a stavění vzdušných zámků, přičemž  schází pořádné napření do realizací, nevede to k úspěchu. Samozřejmě to psaní, či snění,  je nepoměrně jednodušší, proto se k němu obecně i dost tíhne.

Pro připomenutí přikládám náš Plán rozvoje obce z roku 2013 do roku 2020. Lze zde i porovnat naše původní záměry se skutečným děním v obci.

 

Příloha : dle textu

 

Ing. Ladislav Rosman

 

 

                                                                                                                     Příloha

 

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

 

Úvodem: Materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní podoby/, ale i potom,  upravovat a doplňovat pro zasedání   zastupitelstva obce – ke schválení korekcí postupu . Akce v jednotlivých letech jsou uvedeny rámcově a orientačně zvláště v letech po r. 2014. Výčet investic je po jednotlivých letech koncipován s ohledem na zlepšené možnosti financování rozvoje obce od r. 2013. Pro každý rok je uvažováno na investice cca 11 mil. Kč. Dle situace se připouští úvěr s možností splacení do pěti let.

 

Výchozí stav dosavadních nedostatečností v obci :

-          Z obecních budov schází  opravit  fasády budov -Rumcajs, Hasičská zbrojnice, DPS velká, motorest sál, hájenka, SK, Dělnický dům .Okna jsou , kromě hájenky,již všude vyměněna, potřeba zateplení u těchto budov,

-          V obci není realizováno úsporné LED osvětlení

-          V obci schází moderní sportoviště pro občany, sportoviště u ZŠ vyžaduje modernizaci

-          Postupně lze očekávat nárůst zájmu seniorů o bydlení se základní obsluhou, typ DPS, obec nemá další, ani nouzové,  ubytovací kapacity

-          V obci nejsou jesle ani podobné zařízení pro děti do dvou let věku, zájem o zařízení je registrován

-          Obec má z nezanedbatelné části i  prašné cesty a místní komunikace obecně vyžadují opravu povrchu

-          Obec potřebuje odkanalizovat aglomerační část i část Koukolná

-          Obci scházejí uvažované protipovodňové stavby, nutno řešit i místní odvodnění

-          V obci jsou nevypořádaná vlastnictví pozemků pod místními komunikacemi

-          Obec nemá rekreační oblast a není  turisticky přitažlivá

-          V obci není  zavedeno seniortaxi, ani podobná služba

-          Dělnický dům není zdaleka využit, restaurace má minimálně hostů, nevyhovuje soc. zařízení

-          Není využit sál Motorestu Koukolná, schází zde parkoviště k restauraci

-          Kvalita ovzduší v obci není dobrá /regionální problém/

-          Obcí projíždí za 24 hodin kolem 10.000 aut, jedna třetina nákladních /regionální problém/

 

Předpokládaný cílový stav obce v roce 2020 :

 

          V obci přibude dalších 80 rodinných domů, stavět se bude na pozemcích dle nového  územního plánu i „nad Kolakowským a nad Volákem“. Počet obyvatel dosáhne čísla 4.550, přibude seniorů i dětí z mladých rodin.

         Splašková kanalizace části aglomerace bude funkční zatím min. pro 1.000 ekv. obyvatel, dohotovena bude i kanalizace v části Koukolná. Nová zastavitelná území budou mít vyřešenou dešťovou kanalizaci, zasakování nebude hlavním způsobem likvidace dešťových vod hlavně ve svahovitých územích.

        Obec bude mít asfaltové koberce na hlavních tazích místních komunikací, prašné komunikace budou převrstveny asfaltovým recyklátem.

        V obci budou dvě doplňující se veřejná sportoviště v centru, jedno na rozhraní Zálesí a Olmovce, případně funkční rekreační oblast v Koukolné.

       Obec bude mít realizována protipovodňová opatření dle současného stavu záměru řešení.

       Všechny obecní budovy budou zatepleny a budou mít nové fasády.

       V Dělnickém domě bude 1x měsíčně kulturní představení, v sále Koukolná budou organizovány zábavné akce v počtu min. 4x ročně, u sálu motorestu bude nové parkoviště.

       V obci bude funkční seniortaxi, rozšíří se rozvoz obědů, bude zavedena terénní služba pro seniory, zvýší se kapacita ubytování typu DPS.

       V obci budou funkční jesle.

       Veřejné osvětlení bude zcela rekonstruováno do podoby úsporného diodového řešení.

       V obci bude funkční dílčí zpracování bioodpadu – drcení větví v návaznosti na třídění odpadu ve sběrném dvoře. 

       Konečně bude zahájena stavba silničního obchvatu Bohumín – Karviná

      V rodinných domech budou v počtu cca 30 % instalovány jako druhý zdroj tepla kotle na tuhá paliva se spodním odhoříváním.

      Obec bude turisticky zajímavější , na vhodném místě bude stát 12 m rozhledna, apod.

     

Návrh časového postupu odstranění výše uvedených nedostatečností .

( Uvedeny jsou hlavní uvažované akce, drobnější realizace a opravy jsou mimo tento záměr)

                         ROK 2014

-  Zahájit stavbu 1. etapy kanalizace aglomerační části obce dle projektu

-  Provést nové asfaltové povrchy u následujících komunikací  dle pořadí :

    Úsek od odbočky z I/67 až po rozdvojení na Zálesí

    Úsek od křižovatky na I/67 po Obecnině na Olmovec

-   Opravit nebo realizovat bezprašné komunikace technologií zástřiku nebo použitím recyklátu :

     Úsek úvozové komunikace „Dolek“

     Úsek komunikace Koukolná – k rybníku Větrovec

     Úsek Zálesí - Jenčmionka

-    Provést zateplení velké DPS, č.p. 670, zateplit budovu sálu Motorestu

-    Rekonstrukce sociálního zařízení v Děl. domě

-    Zpracovat projekt opravy podemletého břehu Krempulce a zádržné nádrže nad starým zdravotním střediskem a u p.č. 1200 na Olmovci

-    Realizovat odvodnění terénní nerovnosti u komunikace nad Děl. Domem

-    Realizovat opravu fasády Hasičské zbrojnice

-    Realizovat nové sportoviště u ZŠ s využitím pro občany

              -  Zpracovat projekt a případně i v r. 2014 zahájit realizaci úsporného veř. osvětlení

              -  Nákup stavebního zájmového pozemku  na svahu „nad Volákem“, dopor. 30 a

 

              -  Zahájení postupného výkupu pozemků pod komunikacemi, návrh ceny 100,- Kč/m2

              -  Navýšit podporu obce pro ozdravné pobyty dětí

              -  Stavba inteligentních semaforů na dvou přechodech, dle projektu

              -  Navrhnout a realizovat postup pro lepší využití Dělnického domu  

              -  Zpracovat projekt zpracování tříděného bioodpadu na místě sběru

 

               -  Zpracovat urbanistickou studii pro plochy nad Kolakowským a pod Něbrojovou kaplí

               -   Zahájit vyplácení podpor na výměnu vytápěcích kotlů ve schválené variantě podpory

 

 

                              ROK 2015

-  Realizovat dílčí zpracování bioodpadu, návaznost na sběr a třídění

-  Zpracovat projekt pro 2. etapu stavby splaškové kanalizace v aglomeraci

-  Zpracovat projekt dokončení relaxačního centra na hříšti SK, kurt, cvič. stroje…

-  Zpracovat projekty ubytovacích kapacit typu DPS pro naše občany a objektu jeslí pro děti z naší obce /využití připravených projektů dle vývoje situace/

-  Dokončení stavby 1. etapy kanalizace v aglomeraci obce

-  Realizovat kanalizaci v Koukolné dle zpracovaného projektu, 1. část

-  Pokračovat v opravách komunikací :

   Nový asfaltový povrch celého úseku v Koukolné , od zastávky MŠ Koukolná až ke splavu, nový asfaltový povrch v úseku Kolonie - Koukolná

    Nový asfaltový povrch v úseku od rozdvojení na Zálesí až k Libuši

    Další zlepšení stavu spojky nad Hastrmankou technologií recyklátu

-  Stavba „protipovodňového“ chodníku v Koukolné

-  Stavba zádržných nádrží dle zpracovaných projektů

-  Pokračování výkupů pozemků pod komunikacemi

-  Realizovat novou fasádu – zateplení na budově Rumcajs

-  Stavba čisticí stanice na výtoku roury u Sokolovny, dle zprac. projektu

-  Stavba parkoviště u sálu Motorestu Koukolná

-  Dokončení stavby veřejného úsporného osvětlení

                       

                       ROK 2016

-  Dokončení kanalizace Koukolná

-  Nové povrchy komunikací v úsecích nad Dělnickým domem a u Hájenky

-  Realizace relaxačního centra na SK Dětmarovice, 2. ETAPA

-  Zateplení Hasičské zbrojnice

-  Instalace renovovaného oltáře do Něbrojovy kaple

-  Zpracování projektů rekreační plochy u řeky Olše a umístění rozhledny v obci

-  Dokončení výkupů pozemků pod komunikacemi

-  Zpracování projektu pro další hrobová místa

                     

                          ROK 2017

 

-  Stavba budovy jeslí a ubytovací kapacity pro seniory, občany Dětmarovic na zakoupeném stavebním pozemku „nad Volákem“, dle situace a potřeby

-  Zahájení stavby 2. etapy kanalizace v aglomeraci, připojení  dalších 300 EO

-  Asfaltový koberec na dalším vybraném úseku místních komunikací - Obecnina

-  Oprava komunikací recyklátem a zástřikem ve vybraných úsecích

-  Projekt 3. etapy kanalizace v aglomeraci obce, připojení  dalších 300 EO v této etapě

-  Projekt zateplení Dělnického domu

 

ROK 2018

-  Zahájení stavby 3. etapy kanalizace v aglomeraci obce, dokončení 2. etapy z r. 2017

-  Asfaltový koberec na dalším páteřním úseku komunikace obce dle výběru

-  Oprava vybraných místních komunikací recyklátem

-  Stavba rozhledny v obci dle zpracovaného projektu

-  Zahájení stavby rekreační plochy u řeky v Koukolné

-  Zateplení Dělnického domu

-  Zpracování projektu čtvrté etapy kanalizace v aglomeraci obce, připoj. 300 EO

 

                                                 ROK 2019

 

-  Asfaltový koberec na dalším vybraném úseku místní komunikace dle výběru

-  Oprava vybraných místních komunikací recyklátem

-  Zpracování projektu malého sportovního centra na Zálesí, dle možnosti i jeho realizace v tomto roce

-  Zpracování projektu páté etapy kanalizace aglomerace

-  Dokončení stavby třetí etapy kanalizace v aglomeraci, připojení dalších 300 EO

                    

                            ROK 2020

 

-  Asfaltový koberec na vybraném úseku páteřní místní komunikace

-  Zahájení stavby 4. etapy kanalizace v aglomeraci obce

 

Příloha: Schválený seznam pořadí realizace a obnovy místních komunikací v obci:

            a/ seznam řešení prašných a místně nerovných komunikací /recyklát, zástřiky/, pořadí

            b/ seznam místních komunikací páteřního významu s plánovaným provedením nového asfaltového koberce , pořadí

 

Pozn.:  Materiál neřeší časově postup ke stavbě obchvatu obce. Tato problematika je regionálního až     státního významu a je řešena společným postupem starostů Bohumína, D. Lutyně  a Dětmarovic se ŘSD a Ministerstvem dopravy. Záležitost je speciálně sledována a projednávána.

 

AKTUALIZACE :  SRPEN   2013                                                                  1.8.2013

 Ladislav Rosman

Obec

Svátek a výročí

Svátek má Leoš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den rovnosti žen a mužů

Zítra má svátek Květa

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mohlo by vás zajímat

odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
1
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Kalendář obce

Předpověď počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 28 °C 15 °C
čtvrtek 20. 6. skoro jasno 24/13 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 29/18 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 29/18 °C

Partneři


nahoru